XIV Jornada Ingecal - 2014

Contingut de la XIV Jornada Ingecal: ISO 9001.2015. ISO 14001:

 1. Evaristo Gutirrez Jimnez
  Contingut de la XIV Jornada Ingecal:

  ISO 9001.2015.
  ISO 14001:
  Transcript Header:
  XIV Jornada Ingecal - 2014
  Transcript Body:
  • 1. 12 novembre 2014 XIV Jornada Antoni Bell, 2 2n D2 08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Tel. 93 237 83 90 www.ingecal.cat ingecal@ingecal.cat
  • 2. Presentació XXIIVV JJoorrnnaaddaa
  • 3. JACIE CAT Sanitat Acredit acions ISO 15189 Qualitat Medi ambient ISO 13485 Productes Sanitaris ISO 14001 ISO.TS 16949 CE Exped. Tècnic EMAS ISO 50001 IFS APPCC LOPD ISO 9001 ISO 22716 ISO 17025 EFQM Alimentació ISO 22000 BRC IoP Llicència SIMA Registre sanitat LSSI CE CO2 Seguretat informació Seguretat Laboral Innovació Responsab. Social OHSAS 18001 ISO 26000 SR10 GRI Pla Igualtat ISO 27001 ISO 20000 UNE 166001 UNE 166002 Pacte Mundial RRHH Plans estrat. Gestió empresarial
  • 4. Responsabilitat Social
  • 5. Podeu seguir-nos,… INGECAL 2.0 #jornadaingecal
  • 6. “Guanyar mitjançant la qualitat” Winning through Quality XIV Jornada
  • 7. XXIIVV Jornades
  • 8. Programa 10:00 Revisions dels sistemes de gestió. - Qualitat: ISO 9001:2015. Magalí Castella. - Medi ambient: ISO 14001:2015. Marta Monreal. - Seguretat laboral: ISO 45001:2016 (OHSAS 18001). Nuria Amador. - LOPD: nou reglament europeu de protecció de dades. Judit García. - Responsabilitat social corporativa: GRI G4. Ana Fernández. 1111::3300 CCooffffeeee bbrreeaakk.. 12:00 Gestió dels plans de formació. INGECAMPUS. Alba Muñoz 12:20 Evolució de les auditories dels sistemes de gestió. Auditories internes: nova orientació. E. Gutiérrez. - La visió de les entitats certificadores. Jordi Periz. -SGS ICS Ibérica,SA. 13:00 Debat i conclusions.
  • 9. ISO 27001 2013 ISO 13485 xxxx ISO 45001 2016
  • 10. ISO 9001:2015
  • 11. IISSOO 99000011 :: 22001155
  • 12. ISO 9001 EFQM ISO TS 16949 ISO 17025 ISO 15189 ISO 13485 GMP ISO 22716 UNE 179007 ISO 22000 AAPPPPCCCC BBRRCC // IIFFSS
  • 13. Evolució ISO 9001 ISO 9001: ISO 9001: 2015 ISO 9001: 1987 ISO 9001: ISO 2000 9001: 1994 2008
  • 14. Evolució ISO 9001
  • 15. Més aplicable a les oorrggaanniittzzaacciioonnss de serveis
  • 16. Canvi de l’estructura (índex)
  • 17. ISO 9001:2015
  • 18. 4. Context de l’organització
  • 19. Relació amb la planificació estratègica i el context de l’organització
  • 20. Ampliació a totes les parts interessades
  • 21. 5. Lideratge
  • 22. Desapareix la figura de Representant de la Direcció
  • 23. 6. Planificació
  • 24. Pensament basat en el risc
  • 25. 7. Suport Gestió coneixement
  • 26. Gestió del coneixement
  • 27. Flexibilitat en ll’’úúss ddee llaa documentació
  • 28. 8. Funcionament
  • 29. 9. Avaluació del rendiment
  • 30. 10. Millora
  • 31. Desapareix l’acció pprreevveennttiivvaa i se substitueix per les oportunitats
  • 32. ISO 14001:2015
  • 33. IISSOO 1144000011 :: 22001155
  • 34. ISO 14001 EMAS ISO 50001 Petjada CO2 ACO2RDS ACV IISSOO 1144006644 IISSOO 1144006677
  • 35. Evolució ISO 14001 ISO 14001: 2015 ISO 14001: 1996 ISO 14001: 2004
  • 36. Evolució ISO 14001
  • 37. ISO 14001:2015 43
  • 38. 1. Estudi de ttootteess les parts interessades
  • 39. 2. Compromís de ssuuppoorrtt aa llaa protecció del medi ambient
  • 40. 3. La gestió aammbbiieennttaall com punt estratègic
  • 41. 4. Avaluació del rriisscc ccoomm accions preventives
  • 42. 5. Accions de planificació en comptes de fites ambientals
  • 43. 6. AAvvaalluuaacciióó ddee l’eficàcia de la formació
  • 44. 7. Potenciació de la presa de ccoonnsscciièènncciiaa
  • 45. 8. Control ddeellss pprroocceessssooss externalitzats
  • 46. 9 9. Perspectiva de Cicle de Vida
  • 47. 10. RReeeessttrruuccttuurraacciióó dels apartats de la Revisió per la Direcció
  • 48. ISO 45001:2016
  • 49. IISSOO 4455000011 :: 22001166
  • 50. OHSAS 18001 ISO 45001 LPRL Diagnosi inicial SST Auditories internes
  • 51. OHSAS vs ISO Occupational Health and Safety Assessment Series International Organization for Standardization
  • 52. OHSAS vs ISO Necessitat per part de les organitzacions de tot el mon d’una nnoorrmmaa qquuee eellss permeti millorar el seu Sistema de Gestió de Seguretat i Salut.
  • 53. Evolució certificacions OHSAS 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Year 22000033 22000055 22000077 22000099 22001111 Spain - - - - 3.605 World 3.898 15.185 31.512 54.357 92.302
  • 54. Evolució OHSAS18001-ISO45001 ISO 45001: 2016 OHSAS 18001: 1999 OHSAS 18001: 2007
  • 55. ISO 45001:2016 63
  • 56. Resultats Disminució de la sinistralitat en un 6611,,33%% transcorreguts 6 anys des de que s’obté el certificat OHSAS 18001. Font: AENOR (nº273)
  • 57. SGSI: LOPD
  • 58. LOPD Sistemes Informació
  • 59. LOPD ISO 27001 ISO 20000 LSSI-CE
  • 60. Evolució ISO 27001
  • 61. Evolució LOPD
  • 62. Evolució legislació LOPD Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24/10/1995: relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ESPANYA: • LOPD 15/1999 • RD 1720/2007 ESBORRANY del PARLAMENT EUROPEU (2012) del Reglament “relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos)” Votació del ple el 12 de març de 2014. Negociació amb Governs europeus, posició comuna en la matèria.
  • 63. Conceptes claus del nou Reglament • Avaluacions d’impacte sobre la privacitat (PIA). • Mesures de seguretat, cal implantar-les sota la perspectiva les ddee ll’’aannààlliissiiss ddee riscos previs. • Privacitat en el disseny. • Privacitat per defecte (en el producte i en els serveis).
  • 64. Conceptes claus del nou Reglament • Desapareix l’obligació de declarar els fitxers. • Obligació de la comunicació de les pèrdues de dades (a l’autoritat i a l’usuari afectat). • Canvis en el rrèèggiimm ssaanncciioonnaaddoorr.. • Apareix la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPO).
  • 65. Conceptes claus del nou Reglament • Es reforça l’obligació de documentació. • S’amplia el principi dd’’iinnffoorrmmaacciióó.. • Nou principi de rendició de comptes. • Dret de l’oblit. • Dret a la portabilitat.
  • 66. Conceptes claus del nou Reglament Polítiques d´informació normalitzades
  • 67. Nou reglament Segell Europeu de Protecció de Dades • Certificació de tractaments. • Voluntari, validesa de 5 anys, pagament de taxa. • Si tens segell no pots ser sancionant econòmicament, excepte negligències. • Emissors de segells: autoritats o auditors professionals acreditats.
  • 68. RSC: GRI G4
  • 69. RSC – GGRRII 44
  • 70. Pla igualtat Pacte Mundial GRI 4 ISO 26000 SR10 SGE 21
  • 71. Full de ruta RRSSCC INGECAL
  • 72. GRI: Global Reporting Iniciative GRI – G4: • Principis d’elaboració de memòries i continguts bàsics. • Manual d’aplicació
  • 73. GRI: Global Reporting Iniciative Dades 2013: 6.734 organitzacions (436 en Espanya). 29.829 informes publicats.
  • 74. GRI: Global Reporting Iniciative Nou sistema de qualificació: • Nivell “Core” o de conformitat essencial. • Nivell “Comprehensive” o de conformitat exhaustiva.
  • 75. GRI: Global Reporting Iniciative Font: G4 Principios y contenidos básicos
  • 76. GRI: Global Reporting Iniciative Font: G4 Principios y contenidos básicos
  • 77. Continguts bàsics específics
  • 78. Continguts bàsics específics
  • 79. Procés d’implantació GRI G4 1. Preparació 2. Contactes 3. Identificació 4. Priorització 5. Supervisió 66.. MMeemmòòrriiaa
  • 80. GRUPS D’INTERÈS Aspectes crítics GRI G4 MATERIALITAT
  • 81. Formació
  • 82. FFoorrmmaacciióó
  • 83. Programa Trimestral: INGECAL + PCB “In company” Plataforma INGECAMPUS Bonificacions FTFE Ref. LLaabboorraall:: 2200 hh//aannyy
  • 84. Gestió de Plans de Formació Cursos presencials Cursos Necessitats on-line formatives Cursos In-company empreses Gestió bonificació cursos
  • 85. Programa trimestral INGECAL
  • 86. Programa de formació al PCB Data Curs Hores Horari Preu 19 nov Mètodes per gestionar les accions correctives i preventives (CAPA) 6 09:00 a 15:00 h 150,00 € + IVA 25 nov LOPD: com complir amb la protecció de dades personals 6 09:00 a 15:00 h 150,00 € + IVA Baldiri Reixac, 4 Edifici Torres R+D+I 100 % bonificable empreses PCB 2 des ISO 9001:2015 Principals canvis i eines per aplicar-los 6 09:00 a 15:00 h 150,00 € + IVA 10 des Mètodes per avaluar la satisfacció del client 6 09:00 a 15:00 h 150,00 € + IVA 08028 Barcelona. Inscripcions: formacio@ingecal.cat
  • 87. Gestió de cursos on-line Plataforma INGECAMPUS
  • 88. Plataforma INGECAMPUS
  • 89. Gestió cursos in-company Cursos sobre Sistemes de Gestió Qualitat Medi ambient Innovació Gestió Empresarial Seguretat de la informació Seguretat i Salut en el Treball
  • 90. Gestió cursos in-company Cursos d’Idiomes i Ofimàtica
  • 91. Fundación Tripartita para la formación en el empleo Accions de formació Continua a les empreses Real Decreto 395/2007, Orden Minesterial TAS / 2307 /2007
  • 92. Bonificacions FTFE Fuente: Fundación Tripartita para la formación en el empleo. Datos marzo 2014
  • 93. Fases de la gestió de la bonificació 1. Adhesió al conveni d’agrupació d’INGECAL. 2. Càlcul del crèdit disponible i cost màxim bonificable. 3. Gestió de la bonificació de l’acció formativa a l’aplicatiu telemàtic.
  • 94. Cost màxim bonificable Nivell Avançat Nivell bàsic Teleformació (on-line) Distància Cost màxim bonificable= Mòdul econòmic x Núm. hores x Núm. participants. Empreses de 1 a 9 treballadors/es 100 % import del curs, fins a 420,00 € 100 % import del curs, fins a 420,00 € 100 % import del curs, fins a 420,00 € 100 % import del curs, fins a 420,00 € Empreses de 10 a 49 treballadors/es 14,30 € 9,90 € 8,25 € 6,05 € Empreses de 50 a 249 treballadors/es 13,65 € 9,45 € 7,875 € 5,775 € Empreses > 249 treballadors/es 13,00 € 9,00 € 7,50 € 5,50 €
  • 95. Exemple Cost màxim bonificable empresa • Empresa de 40 treballadors/es • 1 treballador • Curs ISO 9001 (nivell avançat de 8h presencials) Cost màxim bonificable= 14,3 €/h x 8 h x 1 persona= 114,40 € (quantitat bonificable)
  • 96. Fases de la gestió de la bonificació 1. Accés al sistema Telemàtic 2. Informació a la RLT 3. Alta de les accions formatives 4. CCoommuunniiccaacciióó dd’’iinniiccii 5. Realització de la formació 6. Comunicació de la finalització 7. Aplicació de la bonificació
  • 97. Reforma laboral Llei 3/2012 Permís retribuït de 20 hores anuals de formació vinculada al lloc de treball, acumulables per un període de fins 3 anys.
  • 98. Formació: Clau de futur per empreses
  • 99. Auditories internes
  • 100. Evolució de les auditories dels sistemes de gestió.
  • 101. UNE-EN ISO 19011:2012 DIRECTRIUS PER A L’AUDITORIA DELS SISTEMES DE GESTIÓ
  • 102. • Gestió de qualitat. • Gestió ambiental. • Seguretat en el treball. • Seguretat informació. • Gestió de registres • Resiliència, seguretat, l’estat de preparació i gestió de la continuïtat • Seguretat ddeell ttrraannssppoorrtt..
  • 103. Auditoria: Procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències de l’auditoria ii aavvaalluuaarr-- les de manera objectiva amb el fi de determinar el grau en que es compleixen els criteris d’auditoria.
  • 104. Auditories combinades: SSiisstteemmeess Integrats de Gestió
  • 105. Auditories en remot
  • 106. Auditories a processos
  • 107. La visió de les entitats certificadores
  • 108. La visió de les entitats certificadores
  • 109. SGS ICS Serveis de Certificació
  • 110. SGS ICS CANVIS A LES NORMES I IMPLICACIONS PER A LES ORGANITZACIONS LA VISIÓ DE LES ENTITATS CERTIFICADORES
  • 111. CONTINGUT DE LA PRESENTACIÓ CANVIS NORMATIUS I IMPLICACIONS PERIODE DE TRANSICIÓ QUAN FER EL CANVI A LA NOVA VERSIÓ? CÓM POT AJUDAR-LO SGS?
  • 112. REVISIÓ PERIÒDICA DE LES NORMES ISO/DIS 9001 15 anys sense grans canvis ISO/DIS 9001 -Emès a maig de 2014 ISO/DIS 14001 10 anys des de l’anterior ISO/DIS 14001 Emès al Juliol de 2014 NO HI HA CANVIS REALMENT PROFONDS HI HA UNA ACTUALITZACIÓ DELS SISTEMES
  • 113. CANVIS EN Terminologia normativa ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 (versió DIS) Productes Productes i serveis Documents, Registres. Informació documentada Ambient de treball Ambient para la operació dels processos Producte comprat Productes i serveis subministrats eexxtteerrnnaammeenntt.. Proveïdor Proveïdor extern Acció preventiva N/A Exclusions N/A NO S’EXIGIRÀ QUE ES CANVII L’ESTRUCTURA I LA TERMINOLOGÍA DE PROCEDIMENTS I DOCUMENTS.
  • 114. CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ Un Sistema de Gestió de Qualitat no pot existir aïllat Aspectes interns i externs Necessitats i expectatives de les parts interessades Abast i aplicabilitat del SGC Oportunitats i riscs CONCEPTES ABANS IMPLICITS ARA ESPECIFICS NOU ENFOCAMENT A FACTORS EXTERNS
  • 115. CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ Determinar els requisits de les “parts interessades” Quines són? què volen? Adoptar un “enfocament a riscs” Quins són els riscs i oportunitats? Cóm s’han d’afrontar? PARTS INTERESSADES: Clients i usuaris finals, submi-nistradors, distribuïdors, comercialitzadors, legisladors, reguladors, etc. ENFOCAMENT A RISCS: S’admetran models d’anàlisi preventiu existents (AMFE, APPCC, etc.) o sistemàtica desenvolupada per la pròpia organització.
  • 116. ALTRES CANVIS Competència Coneixements organitzatius Enfocament a processos Provisió externa de bens i serveis COMPÈTÈNCIES: evidenciar quins són els resultats pretesos del treball i la competència necessària per aconseguir-los. ENFOCAMENT A PROCESSOS: assegurar que, de forma sistemàtica, es defineixen processos i interaccions entre ells. PROVISIÓ: plantejar un enfocament a riscos per a compres a un subministrador, externalització de processos, funcions, etc.
  • 117. RESUM ISO/DIS 9001:2015 anima a les organitzacions a plantejar la Gestió de Qualitat des d’un enfocament basat en riscs
  • 118. PERIODE DE TRANSICIÓ A NOVES VERSIONS Hi haurà un període d’adaptació a les noves versions de tres anys, a partir de la data d'aprovació ISO 9001 FASES ISO 14001 Maig 2014 Esborrany DIS Juliol de 2014 Gener 2015 Esborrany Final Juny-Juliol 2015 FDIS Setembre 2015 Aprovació i vigència Finals 2015 3 ANYS Periode adaptació 3 ANYS Setembre 2018 Limit adaptació Finals 2018 A PARTIR DE LA DATA LIMIT DE 2018, ELS CERTI-FICATS ISO 9001:08 i ISO 14001:04 S’ANUL.LEN
  • 119. QUAN FER EL CANVI A LA NOVA VERSIÓ? RENOVACIÓ A l’auditar-se tot el sistema possiblement no serà necessari increment de temps SEGUIMENT Al ser una auditoria parcial, implicarà un augment de temps EXTRAORDINÀRIA Al fer-se fora del cicle normal, suposarà un temps a part del corresponent al cicle ES RECOMANA APROFITAR LES RENOVACIONS PER DEMOSTRAR L’ADAPTACIÓ DEL/S SISTEME/S
  • 120. COM ELS POT AJUDAR SGS? Cursos oficials IRCA I IEMA Publicació d'actualitzacions periòdiques sobre el avançament de las revisions de ISO 9001 i 14001 Capacitat per atendre les necessitats tant de petites i mitjanes empreses com d’organitzacions globals.
  • 121. QUÈ LI OFEREIX SGS ICS? NORMES SSGGSS EL MAJOR VENTALL DE CERTIFICACIONS DESENVOLUPEM NORMES DE QUALITAT DE SERVEI AUDITORS MULTIQUALI-FICATS AUDITORIES INTEGRADES (T i $) IICCSS CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓ AUDITORS PRESTIGI AUDITORIES PLANTILLA D’AUDITORS ENFOCADES A APORTAR VALOR I A ORIENTAR CAP A LA MILLORA RECONEIXE-MENT INTERNACIO-NAL 1ª CERTIFICA-DORA A NIVELL MUNDIAL
  • 122. MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ Jordi Periz Ferrer Dir. Comercial i Auditor en Cap SGS ICS Ibérica, S.A. (t) + 34 93 269 78 30 (m) +34 626 69 43 66 jordi.periz@sgs.com
  View More

Recent Reviews

 1. Evaristo Gutirrez Jimnez
  Evaristo Gutirrez Jimnez
  5/5,
  Version: 12/11/2014
  XIV Jornada INGECAL