Webgis, Cloud computing, OGC OWS

Torzo přednášky na témata WebGIS, Cloud Computing a OGC OWS (hlavně část WebGIS).

 1. Jachym Cepicky
  Torzo přednášky na témata WebGIS, Cloud Computing a OGC OWS (hlavně část WebGIS).
  Transcript Header:
  Webgis, Cloud computing, OGC OWS
  Transcript Body:
  • 1. images/conference-lo WebGIS, Cloud computing, OWS ˇZivot, vesm´ır a v˚ubec J´achym ˇCepick´y1 1OSGeo.cz z.s. http://osgeo.cz ˇCVUT 2015 WebGIS, Cloud computing, OWS ˇZivot, vesm´ır a v˚ubec J´achym ˇCepick´y1 1OSGeo.cz z.s. http://osgeo.cz ˇCVUT 2015 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS Dobr´y den ...
  • 2. images/conference-lo TOC 1 WebGIS 2 OGC OWS 3 Cloud TOC 1 WebGIS 2 OGC OWS 3 Cloud 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS TOC
  • 3. images/conference-lo J´achym ˇCepick´y J´achym ˇCepick´y 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS J´achym ˇCepick´y Jmenuji se J´achym ˇCepick´y Od roku 2002 se pohybuj´ı ve svˇetˇe v´yvoje Open Source software pro GIS
  • 4. images/conference-lo J´achym ˇCepick´y J´achym ˇCepick´y 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS J´achym ˇCepick´y • Jsem b´yval´ym ˇclenem GRASS Development teamu • p˚uvodn´ı autor programu PyWPS • pˇrispˇevatel do nˇekolika dalˇs´ıch projekt˚u, jako jsou napˇr´ıklad OpenLayers • a uˇzivatel a propag´ator otevˇren´eho software pro geooblast.
  • 5. images/conference-lo J´achym ˇCepick´y J´achym ˇCepick´y 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS J´achym ˇCepick´y Mezi neprogram´atorsk´e aktivity patˇr´ı zejm´ena ˇclenstv´ı v pˇredstavuje pˇredstavenstvu Open Source Geospatial Foundation a jsem pˇredseda ˇcesk´eho sdruˇzen´ı Otevˇren´a geoinfrastruktura.
  • 6. images/conference-lo J´achym ˇCepick´y J´achym ˇCepick´y 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS J´achym ˇCepick´y Posledn´ıch 7 let se z´abav´am pˇredevˇs´ım v´yvojem webov´ych mapov´ych aplikac´ı pomoc´ı r˚uzn´ych framework˚u a o svoje zkuˇsenosti bych se s v´ami dnes r´ad podˇelil.
  • 7. images/conference-lo J´achym ˇCepick´y J´achym ˇCepick´y 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS J´achym ˇCepick´y Martin mi zadal jako t´ema pˇredn´aˇsky tˇri oblasti, kaˇzd´a by samozˇrejmˇe vydala na semestr studia a jenom o nˇekter´ych t´ematech nˇeco v´ım, z bytek si budu muset vycucat z prst˚u.
  • 8. images/conference-lo TOC 1 WebGIS 2 OGC OWS 3 Cloud TOC 1 WebGIS 2 OGC OWS 3 Cloud 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS TOC
  • 9. images/conference-lo WebGIS WebGIS 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS Zaˇcnˇeme t´ematem WebGIS. M´a nˇekdo z v´as pˇredstavu, co je to WebGIS? A jak jde dohromady s GISem?
  • 10. images/conference-lo WebGIS WebGIS 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS Zaˇcnˇeme t´ematem WebGIS. M´a nˇekdo z v´as pˇredstavu, co je to WebGIS? A jak jde dohromady s GISem?
  • 11. images/conference-lo WebGIS GIS - Geografick´y informaˇcn´ı syst´em, je na poˇc´ıtaˇc´ıch zaloˇzen´y informaˇcn´ı syst´em pro z´ısk´av´an´ı, ukl´ad´an´ı, anal´yzu a vizualizaci dat, kter´a maj´ı prostorov´y vztah k povrchu Zemˇe. Geodata, se kter´ymi GIS pracuje, jsou definov´ana svou geometri´ı, topologi´ı, atributy a dynamikou. http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3% BD_informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m Web - World Wide Web (WWW) je oznaˇcen´ı pro syst´em prohl´ıˇzen´ı, ukl´ad´an´ı a odkazov´an´ı dokument˚u nach´azej´ıc´ıch se v Internetu. Dokumenty (webov´e str´anky) si prohl´ıˇz´ıme pomoc´ı webov´eho prohl´ıˇzeˇce, jsou uloˇzeny na webov´ych serverech a jsou navz´ajem propojeny pomoc´ı hypertextov´ych odkaz˚u zapisovan´ych ve formˇe URL. Webov´e str´anky jsou pops´any pomoc´ı HTML jazyka a pro jejich pˇrenos mezi poˇc´ıtaˇci je pouˇz´ıv´an HTTP protokol. WebGIS GIS - Geografick´y informaˇcn´ı syst´em, je na poˇc´ıtaˇc´ıch zaloˇzen´y informaˇcn´ı syst´em pro z´ısk´av´an´ı, ukl´ad´an´ı, anal´yzu a vizualizaci dat, kter´a maj´ı prostorov´y vztah k povrchu Zemˇe. Geodata, se kter´ymi GIS pracuje, jsou definov´ana svou geometri´ı, topologi´ı, atributy a dynamikou. http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3% BD_informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m Web - World Wide Web (WWW) je oznaˇcen´ı pro syst´em prohl´ıˇzen´ı, ukl´ad´an´ı a odkazov´an´ı dokument˚u nach´azej´ıc´ıch se v Internetu. Dokumenty (webov´e str´anky) si prohl´ıˇz´ıme pomoc´ı webov´eho prohl´ıˇzeˇce, jsou uloˇzeny na webov´ych serverech a jsou navz´ajem propojeny pomoc´ı hypertextov´ych odkaz˚u zapisovan´ych ve formˇe URL. Webov´e str´anky jsou pops´any pomoc´ı HTML jazyka a pro jejich pˇrenos mezi poˇc´ıtaˇci je pouˇz´ıv´an HTTP protokol. 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS Nˇekterou z definic GIS asi zn´ate. J´a pˇrid´am pouze tu informaci, ˇze Geografick´y informaˇcn´ı syst´em je informaˇcn´ı syst´em jako kaˇzd´y jin´y. Skl´ad´a se ze tˇr´ı ˇc´ast´ı: software, hardware a lid´ı. Vy jste nebo sp´ıˇse budete souˇc´ast´ı geografick´ych informaˇcn´ıch syst´em˚u ve sv´ych organizac´ıch. GIS se zab´yv´a pˇrev´aˇznˇe daty, kter´a maj´ı nˇejakou prostorovou sloˇzku, naj´ıt datovou sadu bez prostorov´e sloˇzky nen´ı jednoduch´e.
  • 12. images/conference-lo WebGIS GIS - Geografick´y informaˇcn´ı syst´em, je na poˇc´ıtaˇc´ıch zaloˇzen´y informaˇcn´ı syst´em pro z´ısk´av´an´ı, ukl´ad´an´ı, anal´yzu a vizualizaci dat, kter´a maj´ı prostorov´y vztah k povrchu Zemˇe. Geodata, se kter´ymi GIS pracuje, jsou definov´ana svou geometri´ı, topologi´ı, atributy a dynamikou. http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3% BD_informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m Web - World Wide Web (WWW) je oznaˇcen´ı pro syst´em prohl´ıˇzen´ı, ukl´ad´an´ı a odkazov´an´ı dokument˚u nach´azej´ıc´ıch se v Internetu. Dokumenty (webov´e str´anky) si prohl´ıˇz´ıme pomoc´ı webov´eho prohl´ıˇzeˇce, jsou uloˇzeny na webov´ych serverech a jsou navz´ajem propojeny pomoc´ı hypertextov´ych odkaz˚u zapisovan´ych ve formˇe URL. Webov´e str´anky jsou pops´any pomoc´ı HTML jazyka a pro jejich pˇrenos mezi poˇc´ıtaˇci je pouˇz´ıv´an HTTP protokol. WebGIS GIS - Geografick´y informaˇcn´ı syst´em, je na poˇc´ıtaˇc´ıch zaloˇzen´y informaˇcn´ı syst´em pro z´ısk´av´an´ı, ukl´ad´an´ı, anal´yzu a vizualizaci dat, kter´a maj´ı prostorov´y vztah k povrchu Zemˇe. Geodata, se kter´ymi GIS pracuje, jsou definov´ana svou geometri´ı, topologi´ı, atributy a dynamikou. http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3% BD_informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m Web - World Wide Web (WWW) je oznaˇcen´ı pro syst´em prohl´ıˇzen´ı, ukl´ad´an´ı a odkazov´an´ı dokument˚u nach´azej´ıc´ıch se v Internetu. Dokumenty (webov´e str´anky) si prohl´ıˇz´ıme pomoc´ı webov´eho prohl´ıˇzeˇce, jsou uloˇzeny na webov´ych serverech a jsou navz´ajem propojeny pomoc´ı hypertextov´ych odkaz˚u zapisovan´ych ve formˇe URL. Webov´e str´anky jsou pops´any pomoc´ı HTML jazyka a pro jejich pˇrenos mezi poˇc´ıtaˇci je pouˇz´ıv´an HTTP protokol. 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS Slovem Web se mysl´ı world wide web - syst´em prov´az´an´ı dokument˚u pomoc´ı unik´atn´ıch zrojov´ych adres, tedy URL. Klientsk´y poˇc´ıtaˇc se s jednotliv´ymi servery dorozum´ıv´a prostˇrednictv´ım protokolu Hyper Text Transfare Protocol.
  • 13. images/conference-lo WebGIS WebGIS 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS Pod pojmem web GIS j´a rozum´ım sp´ıˇse neˇz mapiˇcky na webov´ych str´ank´ach soubor technologi´ı ze svˇeta GIS a soubor technologi´ı pouˇz´ıvan´ych na webu.
  • 14. images/conference-lo Webov´e technologie HTTP Webov´e sluˇzby http://cs.wikipedia.org/wiki/ Webov%C3%A1_slu%C5%BEba Ajax, Web workers, Canvas, WebGL XML, JSON, HTML, CSS, SVG, DOM Webov´e technologie HTTP Webov´e sluˇzby http://cs.wikipedia.org/wiki/ Webov%C3%A1_slu%C5%BEba Ajax, Web workers, Canvas, WebGL XML, JSON, HTML, CSS, SVG, DOM 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Webov´e technologie O GIS technologi´ıch asi nem´a smysl moc mluvit, mˇeli byste je zn´at. Mluv´ım o datab´az´ıch, principu vrstev, anal´yz´ach prostorov´ych dat, prostorov´ych indexech, clustering, a tak podobnˇe. Z webov´ych technologi´ıch si WebGIS bere zejm´ena hypertext transfare protokol, webov´e sluˇzby, zp˚usob jak zavolat asynchronnˇe k´od z klienta na serveru bez nutnosti relaodovat str´anku ajax, zp˚usob jak nechat prov´adˇet sloˇzit´e v´ypoˇcty na pozad´ı v jin´em vl´aknˇe prohl´ıˇzeˇce, takˇze se v´am uˇzivatelsk´e rozhrann´ı nezasek´a, zp˚usob vykreslov´an´ı dat na tzv. pl´atno nebo pomoc´ı akcelerovan´e grafick´e karty. D´ale form´aty komunikace mezi serverem a klientem XML nebo dnes popul´arnˇejˇs´ı JSON. atd. . . .
  • 15. images/conference-lo Webov´y browser jako platforma Chromium OS Webov´y browser jako platforma Chromium OS 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Webov´y browser jako platforma Vy uˇz jste se narodili do poˇc´ıtaˇcov´eho vˇeku, kdy se na webov´y prohl´ıˇzeˇc nekouk´a jako na prost´e zobrazov´atko textov´ych dokument˚u a p´ar obr´azk˚u. Urˇcitˇe jste si vˇsimli, ˇze sp´ıˇse neˇz o str´ank´ach se hovoˇr´ı o aplikac´ıch. Aplikace neˇzij´ı v heterogenn´ım prostˇred´ı desktop˚u, ale v relativnˇe unifikovan´em prostˇred´ı webov´ych prohl´ıˇzeˇc˚u. Kaˇzd´y prohl´ıˇzeˇc dneska um´ı nˇejak zobrazovat dokumenty HTML, mˇenit vzhled prvk˚u pomoc´ı CSS a interpretovat nˇejak´ym zp˚usobem programovac´ı jazyk JavaScript. Kdyˇz se na to pod´ıv´ate zjist´ıte, ˇze d´ıky dneˇsn´ım renderovac´ım j´adr˚um prohl´ıˇzeˇc˚u a st´ale se zlepˇsuj´ıc´ım interpret˚um javascriptu m´ate celkem solidn´ı z´aklad pro vytv´aˇren´ı liboln´ych aplikac´ı, kter´e mohou b´yt i datovˇe n´aroˇcnˇejˇs´ı.
  • 16. images/conference-lo WebGIS WebGIS 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS Co je to tedy Web GIS? • Je to statick´a mapa na webov´e str´ance? • Je to aktivn´ı, dynamick´a mapa na webov´e str´ance? • Je to mapa reaguj´ıc´ı na uˇzivatelsk´e vstupy, vykresluj´ıc´ı r˚uzn´e kartogramy a kartodiagramy? • Mus´ı to fungovat ve webov´em prohl´ıˇzeˇci, tedy na klientovi, nebo to m˚uˇze m´ıt serverovou komponentu? • Mus´ı to umoˇznit uˇzivateli zad´avat nov´a data? Editovat st´avaj´ıc´ı atributy a geometrii?
  • 17. images/conference-lo WebGIS WebGIS 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS Co je to tedy Web GIS? • Je to statick´a mapa na webov´e str´ance? • Je to aktivn´ı, dynamick´a mapa na webov´e str´ance? • Je to mapa reaguj´ıc´ı na uˇzivatelsk´e vstupy, vykresluj´ıc´ı r˚uzn´e kartogramy a kartodiagramy? • Mus´ı to fungovat ve webov´em prohl´ıˇzeˇci, tedy na klientovi, nebo to m˚uˇze m´ıt serverovou komponentu? • Mus´ı to umoˇznit uˇzivateli zad´avat nov´a data? Editovat st´avaj´ıc´ı atributy a geometrii?
  • 18. images/conference-lo WebGIS WebGIS 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS Co je to tedy Web GIS? • Je to statick´a mapa na webov´e str´ance? • Je to aktivn´ı, dynamick´a mapa na webov´e str´ance? • Je to mapa reaguj´ıc´ı na uˇzivatelsk´e vstupy, vykresluj´ıc´ı r˚uzn´e kartogramy a kartodiagramy? • Mus´ı to fungovat ve webov´em prohl´ıˇzeˇci, tedy na klientovi, nebo to m˚uˇze m´ıt serverovou komponentu? • Mus´ı to umoˇznit uˇzivateli zad´avat nov´a data? Editovat st´avaj´ıc´ı atributy a geometrii?
  • 19. images/conference-lo WebGIS WebGIS 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS Co je to tedy Web GIS? • Je to statick´a mapa na webov´e str´ance? • Je to aktivn´ı, dynamick´a mapa na webov´e str´ance? • Je to mapa reaguj´ıc´ı na uˇzivatelsk´e vstupy, vykresluj´ıc´ı r˚uzn´e kartogramy a kartodiagramy? • Mus´ı to fungovat ve webov´em prohl´ıˇzeˇci, tedy na klientovi, nebo to m˚uˇze m´ıt serverovou komponentu? • Mus´ı to umoˇznit uˇzivateli zad´avat nov´a data? Editovat st´avaj´ıc´ı atributy a geometrii?
  • 20. images/conference-lo WebGIS WebGIS 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS Co je to tedy Web GIS? • Je to statick´a mapa na webov´e str´ance? • Je to aktivn´ı, dynamick´a mapa na webov´e str´ance? • Je to mapa reaguj´ıc´ı na uˇzivatelsk´e vstupy, vykresluj´ıc´ı r˚uzn´e kartogramy a kartodiagramy? • Mus´ı to fungovat ve webov´em prohl´ıˇzeˇci, tedy na klientovi, nebo to m˚uˇze m´ıt serverovou komponentu? • Mus´ı to umoˇznit uˇzivateli zad´avat nov´a data? Editovat st´avaj´ıc´ı atributy a geometrii?
  • 21. images/conference-lo WebGIS WebGIS 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS Podle m´eho n´azoru je to vˇsechno GIS, protoˇze spolu s hardwarem a lidmi to dohromady tvoˇr´ı informaˇcn´ı syst´em zab´yvaj´ıc´ı se daty s prostorovou sloˇzkou. Chcete-li ale poskl´adat nˇejakou sofistikovanˇejˇs´ı webovou aplikaci, mus´ıte vyˇreˇsit n´asleduj´ıc´ı probl´emy:
  • 22. images/conference-lo WebGIS Transport dat Vykreslen´ı dat Uˇzivatelsk´a interakce, UI Komunikace se serverem Pokroˇcil´e anal´yzy nad prostorov´ymi daty (server — client side) WebGIS Transport dat Vykreslen´ı dat Uˇzivatelsk´a interakce, UI Komunikace se serverem Pokroˇcil´e anal´yzy nad prostorov´ymi daty (server — client side) 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS WebGIS • Mus´ıte data pˇretransportovat ze serveru na klienta • Mus´ıte je vykreslit a nastylovat • Mus´ıte zajistit uˇzivatelskou interakci, uˇzivatelsk´e rozhrann´ı • Zajistit komunikaci se serverovou ˇc´ast´ı • Zajistit anal´yzi GIS nad zobrazen´ymi daty, ty mohou b´yt na serveru a nebo st´ale ˇcastˇeji na klientovi
  • 23. images/conference-lo Transport dat ze serveru Transport dat ze serveru 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Transport dat ze serveru Probl´em transportu dat je st´ale dokola se opakuj´ıc´ı datab´azov´y probl´em: Data mohou b´yt velk´a, rychl´a a aktu´aln´ı. M˚uˇzete m´ıt dvˇe z tˇechto vlastnost´ı, nem˚uˇzete m´ıt vˇsechny. Snaˇzte se syst´em navrhnout tak, aby se vˇzdycky ze serveru na klienta transportovalo minim´aln´ı nutn´e mnoˇzstv´ı, kter´e uˇzivatel potˇrebuje pro aktu´aln´ı pr´aci. • Pokud potˇrebujete velk´a data rychle, nemohou b´yt aktu´aln´ı. Pouˇzijte dlaˇzdicovou nebo jinou cache. Odbaven´ı na serveru se n´asobnˇe zrychl´ı, browser je rychle vykresl´ı. • Pokud potˇrebujete velk´a data aktu´aln´ı, bude to vˇzdy pomal´e. Snaˇzte se pomoc´ı r˚uzn´ych pom˚ucek uˇzivateli ˇzivot zpˇr´ıjemnit. Zkuste data nenaˇc´ıtat najednou, ale postupnˇe je doˇc´ıtat a vykreslovat • Pokud potˇrebujete aktu´aln´ı data rychle, neomohou b´yt velk´a.
  • 24. images/conference-lo Transport dat ze serveru Pˇren´aˇset jen potˇrebn´a data Zipovat komunikaci mezi serverem a klientem Pouˇz´ıvat m´enˇe ukecen´e form´aty (JSON oproti XML) V´ıce viz d´ale Transport dat ze serveru Pˇren´aˇset jen potˇrebn´a data Zipovat komunikaci mezi serverem a klientem Pouˇz´ıvat m´enˇe ukecen´e form´aty (JSON oproti XML) V´ıce viz d´ale 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Transport dat ze serveru Zopakuji: pˇren´aˇsejte vˇzdy takov´e mnoˇzst´ı dat, kter´e je aktu´alnˇe pro uˇzivatele nutn´e. Zipujte komunikaci mezi serverem a klientem, pouˇzijte vhodnˇejˇs´ı form´at dat - m´ısto upov´ıdan´eho XML pouˇzijte GeoJSON nebo dokonce TopoJSON. Pro rastrov´a data pˇren´aˇsejte jenom to co mus´ıte: data lze pˇredgenerovat do dlaˇzdic a zobrazovat pouze dlaˇzdice z ´uzem´ı, kam je nazoomov´ano. Konkr´etn´ı ˇc´ısla uk´aˇzu pozdˇeji v t´eto pˇredn´aˇsce.
  • 25. images/conference-lo Vykreslov´an´ı dat, kartografie https://speakerdeck.com/mourner/ high-performance-data-visualizaitons-in-javascript- Vykreslov´an´ı dat, kartografie https://speakerdeck.com/mourner/ high-performance-data-visualizaitons-in-javascript-topconf-2013 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Vykreslov´an´ı dat, kartografie Kdyˇz se v´am podaˇrilo pˇren´est data ze serveru na klientsk´y webov´y prohl´ıˇzeˇc, mus´ıte je vykreslit. Po pˇrenosu dat je tato f´aze nejn´aroˇcnˇejˇs´ı na ˇcas uˇzivatele, rozhodnˇe je nejn´aroˇcnˇejˇs´ı na ˇcas procesoru. Modern´ı javascriptov´e mapov´e knihovny obsahuj´ı algoritmy, kdy za bˇehu generalizuj´ı data, kter´a vykresluj´ı aˇz ve zjednoduˇsen´e formˇe. V´ypoˇcetnˇe je daleko ”levnˇejˇs´ı”data nejprve zgeneralizovat a aˇz potom je vykreslovat, neˇz se je pokouˇset vykreslit tak jak pˇriˇsla. Obr´azky jsou z pˇredn´aˇsky Vladimira Agafonkina, autora knihovny Leaflet, kter´y se hodnˇe zab´yv´a t´ım, jak rychle vyrenderovat velk´e mnoˇzstv´ı dat.
  • 26. images/conference-lo Vykreslov´an´ı dat, kartografie https://speakerdeck.com/mourner/ high-performance-data-visualizaitons-in-javascript- Vykreslov´an´ı dat, kartografie https://speakerdeck.com/mourner/ high-performance-data-visualizaitons-in-javascript-topconf-2013 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Vykreslov´an´ı dat, kartografie Kdyˇz se v´am podaˇrilo pˇren´est data ze serveru na klientsk´y webov´y prohl´ıˇzeˇc, mus´ıte je vykreslit. Po pˇrenosu dat je tato f´aze nejn´aroˇcnˇejˇs´ı na ˇcas uˇzivatele, rozhodnˇe je nejn´aroˇcnˇejˇs´ı na ˇcas procesoru. Modern´ı javascriptov´e mapov´e knihovny obsahuj´ı algoritmy, kdy za bˇehu generalizuj´ı data, kter´a vykresluj´ı aˇz ve zjednoduˇsen´e formˇe. V´ypoˇcetnˇe je daleko ”levnˇejˇs´ı”data nejprve zgeneralizovat a aˇz potom je vykreslovat, neˇz se je pokouˇset vykreslit tak jak pˇriˇsla. Obr´azky jsou z pˇredn´aˇsky Vladimira Agafonkina, autora knihovny Leaflet, kter´y se hodnˇe zab´yv´a t´ım, jak rychle vyrenderovat velk´e mnoˇzstv´ı dat.
  • 27. images/conference-lo Vykreslov´an´ı dat, kartografie Vykreslov´an´ı dat, kartografie 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Vykreslov´an´ı dat, kartografie Jsou v podstatˇe tˇri vykreslovac´ı technologie, kter´e se pouˇz´ıvaj´ı: star´y DOM, kdy se data vykresluj´ı jako soubor SVG, modern´ı Canvas, kdy se data rasterizuj´ı na kreslic´ı pl´atno a nejmodernˇejˇs´ı WebGL, kdy jsou data vykreslov´ana na Canvas pomoc´ı akcelerovan´e grafick´e karty. V dneˇsn´ıch verz´ıch mapov´ych knihoven se vyuˇz´ıv´a vykreslov´an´ı na pl´atno Canvas. V´yhoda je, ˇze jakmile se objekt jednou vyp´al´ı na pl´atno, m˚uˇze b´yt zahozen z pamˇeti prohl´ıˇzeˇce. U starˇs´ı technologie SVG, kter´a zobrazovala data jako DOM doch´azel vykreslovac´ım j´adr˚um prohl´ıˇzeˇc˚um rychle dech, uˇz mapa okres˚u s tis´ıci lomov´ymi body byla probl´em zobrazit.
  • 28. images/conference-lo Vykreslov´an´ı dat, kartografie Vykreslov´an´ı dat, kartografie 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Vykreslov´an´ı dat, kartografie Jsou v podstatˇe tˇri vykreslovac´ı technologie, kter´e se pouˇz´ıvaj´ı: star´y DOM, kdy se data vykresluj´ı jako soubor SVG, modern´ı Canvas, kdy se data rasterizuj´ı na kreslic´ı pl´atno a nejmodernˇejˇs´ı WebGL, kdy jsou data vykreslov´ana na Canvas pomoc´ı akcelerovan´e grafick´e karty. V dneˇsn´ıch verz´ıch mapov´ych knihoven se vyuˇz´ıv´a vykreslov´an´ı na pl´atno Canvas. V´yhoda je, ˇze jakmile se objekt jednou vyp´al´ı na pl´atno, m˚uˇze b´yt zahozen z pamˇeti prohl´ıˇzeˇce. U starˇs´ı technologie SVG, kter´a zobrazovala data jako DOM doch´azel vykreslovac´ım j´adr˚um prohl´ıˇzeˇc˚um rychle dech, uˇz mapa okres˚u s tis´ıci lomov´ymi body byla probl´em zobrazit.
  • 29. images/conference-lo Vykreslov´an´ı dat, kartografie Vykreslov´an´ı dat, kartografie 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Vykreslov´an´ı dat, kartografie V´yhoda tohoto postupu je, ˇze kartografii m˚uˇzete dotv´aˇret pˇr´ımo na z´akladˇe atribut˚u vektorov´ych dat na klientovi a hlavnˇe ji mˇenit podle uˇzivatelov´ych pokyn˚u.
  • 30. images/conference-lo Uˇzivatelsk´e rozhrann´ı Uˇzivatelsk´e rozhrann´ı 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Uˇzivatelsk´e rozhrann´ı Uˇzivatelsk´e rozhrann´ı se vytv´aˇr´ı pomoc´ı zn´am´ych knihoven tˇret´ıch stran, mapov´e knihovny neobsahuj´ı widgety a dalˇs´ı n´astroje pro tvorbu UI a je to dobˇre. Vyuˇz´ıt m˚uˇzete popul´arn´ı jquery, closure library, react nebo cokoliv dalˇs´ıho, co se v´am bude l´ıbit. Samozˇrejmˇe mapov´y objekt a napˇr. jednotliv´e vrstvy mohou generovat odchytiteln´e a zpracovatelen´e ud´alosti, vyvolan´e uˇzivatelskou akc´ı, jako je mouse-click, mouse-over, key-down a podobnˇe.
  • 31. images/conference-lo Komunikace se serverovou ˇc´ast´ı Komunikace se serverovou ˇc´ast´ı 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Komunikace se serverovou ˇc´ast´ı Pokud chcete donaˇc´ıtat nˇekter´a data ze serveru nebo na nˇej pos´ılat v´ysledky uˇzivatelsk´e aktivity, napˇr. uloˇzit novˇe nakreslen´y prvek, mus´ıte m´ıt samozˇrejmˇe serverovou ˇc´ast. Data jsou pos´ıl´ana prostˇrednictv´ım technologie Ajax (asynchronous javascript with xml). Dneˇsn´ı aplikace vˇsak se serverem nekomunikuj´ı prostˇrednictv´ım XML soubor˚u, ale vyuˇz´ıvaj´ı sp´ıˇse nˇeco na b´azi form´atu JSON.
  • 32. images/conference-lo Anal´yza dat http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/ Anal´yza dat http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/ 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Anal´yza dat ˇR´ık´ame-li GIS, m´ame na mysli zejm´ena jeho analytick´e moˇznosti. Dneˇsn´ı prohl´ıˇzeˇce umoˇzˇnuj´ı prov´adˇet pokroˇcil´e prostorov´e anal´yzy pˇr´ımo v prohl´ıˇzeˇci a to jak rastrov´e, tak vektorov´e. Pro vektorov´e anal´yzy, jako je pˇrekryv nebo buffer a podobnˇe, m˚uˇzete bud’ vyuˇz´ıt pˇr´ımo n´astroje mapov´ych knihoven, nebo m˚uˇzete s´ahnout po nˇejak´e existuj´ıc´ı knihovnˇe v jazyce javascript, napˇr. jsts. Pokud v´am pˇrijdou moˇznosti klienta omezen´e nebo nem´ate na klientovi vˇsechna potˇrebn´a data, m˚uˇzete prostˇrednictv´ım Ajax request˚u vyvolat anal´yzu na serveru.
  • 33. images/conference-lo Web GIS Software stack Web GIS Software stack 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Web GIS Software stack Nyn´ı nˇekolik slov k softwarov´emu stacku, kter´y budete na stranˇe serveru nebo na stranˇe klienta potˇrebovat V pr˚ubˇehu se jeˇstˇe vr´at´ım k nˇekter´ym t´emat˚um, kter´e jsme do ted nakousnul
  • 34. images/conference-lo Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Abych to vzal od zaˇc´atku: kaˇzd´a webov´a aplikace bez ohledu jestli open source nebo postaven´a z propriet´arn´ıch komponent m´a tˇri nebo ˇctyˇri z´akladn´ı komponenty:
  • 35. images/conference-lo Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Nˇekde na serveru jsou surov´a data v nˇejak´e datab´azi.
  • 36. images/conference-lo Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Z tˇechto dat jsou generov´any kartografick´e a datov´e v´ystupy pomoc´ı nˇejak´eho mapov´eho serveru.
  • 37. images/conference-lo Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Pokud chcete vˇeci zrychlit, pouˇzite ˇcasto caschovac´ı mezivrstvu, kter´a ukl´ad´a pˇredgenerovan´e dlaˇzdice a m˚uˇze tak rychleji s menˇs´ı reˇzij´ı vybavit poˇzadavky klienta.
  • 38. images/conference-lo Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS A koneˇcnˇe na klinetsk´e stranˇe je nˇejak´a webov´a str´anka, kter´a zobrazuje tyto obr´azky. Vˇsechny modern´ı open source nebo komerˇcn´ı syst´emy pouˇz´ıvaj´ı pro ´uˇcely zobrazen´ı program napsan´y v programovac´ım jazyk JavaScript. U starˇs´ıch syst´em˚u se m˚uˇzete setkat s Flashem nebo SilverLightem. Mapa mluv´ı bud’ pˇr´ımo se serverem a dost´av´a ˇcerstvˇe vyrenderovan´a nebo pˇr´ımo surov´a data, nebo s dlaˇzdicovou cash´ı a dost´av´a pˇredgenerovan´e statick´e dlaˇzdice a uspoˇr´ad´a je do mapov´eho pohledu.
  • 39. images/conference-lo Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Asi mi vˇeˇr´ıte, ˇze bychom mohli jednotliv´e ˇc´asti tohoto stacku hodiny rozeb´ırat a zvaˇzovat aspekty r˚uzn´ych softwarov´ych bal´ık˚u, at’ uˇz jsou open source nebo propriet´arn´ı. Asi v´as nepˇrekvap´ı, ˇze na serveru bych j´a asi zvolil datab´azi PostgreSQL s nadstavbou PostGIS, ↓ mapov´y server bych nasadil MapServer nebo GeoServer ↓ na cache bych nasadil napˇr. MapCash.
  • 40. images/conference-lo Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Asi mi vˇeˇr´ıte, ˇze bychom mohli jednotliv´e ˇc´asti tohoto stacku hodiny rozeb´ırat a zvaˇzovat aspekty r˚uzn´ych softwarov´ych bal´ık˚u, at’ uˇz jsou open source nebo propriet´arn´ı. Asi v´as nepˇrekvap´ı, ˇze na serveru bych j´a asi zvolil datab´azi PostgreSQL s nadstavbou PostGIS, ↓ mapov´y server bych nasadil MapServer nebo GeoServer ↓ na cache bych nasadil napˇr. MapCash.
  • 41. images/conference-lo Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache – MapCache Webov´a aplikace Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache – MapCache Webov´a aplikace 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Asi mi vˇeˇr´ıte, ˇze bychom mohli jednotliv´e ˇc´asti tohoto stacku hodiny rozeb´ırat a zvaˇzovat aspekty r˚uzn´ych softwarov´ych bal´ık˚u, at’ uˇz jsou open source nebo propriet´arn´ı. Asi v´as nepˇrekvap´ı, ˇze na serveru bych j´a asi zvolil datab´azi PostgreSQL s nadstavbou PostGIS, ↓ mapov´y server bych nasadil MapServer nebo GeoServer ↓ na cache bych nasadil napˇr. MapCash.
  • 42. images/conference-lo Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache – MapCache Webov´a aplikace Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache – MapCache Webov´a aplikace 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Tato pˇredn´aˇska by se ale mˇela t´ykat pˇredevˇs´ım t´e klientsk´e webov´e ˇc´asti - frontendu, pˇres kter´y komunikuj´ı pˇr´ımo uˇzivatel´e. Je d˚uleˇzit´e zm´ınit, ˇze at’ uˇz pouˇzijete jak´ykoukoliv technologii na stranˇe serveru v nˇekter´e z jeho ˇc´ast´ı, drˇzte se standard˚u OGC a zvaˇzujte vz´ajemnou kompatibilitu a interoperabilitu. T´ım si zajist´ıte, ˇze budete v budoucnu schopni nevyhovuj´ıc´ı technologii nahradit jinou, at’ uˇz to bude z technologick´ych, licenˇcn´ıch nebo v´ykonnostn´ıch d˚uvod˚u.
  • 43. images/conference-lo Bez programov´an´ı to nejde Bez programov´an´ı to nejde 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Chcete dˇelat mapy na webu? Bez programov´an´ı se neobejdete, pokud v´am tedy nestaˇc´ı jednoduch´e klik´an´ı v nˇekter´em z vyˇsˇs´ıch framework˚u a nastaven´ı kartografie na stranˇe serveru. Potom se ale ob´av´am, ˇze se nedostanete d´ale neˇz naklik´an´ı pravidel na desktopu a vypublikov´an´ı dat formou rastrovan´ych vektor˚u. Jdˇete a programujte. Vyberte si nˇejak´y jazyk typu Python nebo JavaScript a zaˇcnˇete tvoˇrit.
  • 44. images/conference-lo 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Pokud se posuneme na stranu klienta a webov´eho prohl´ıˇzeˇce, m´ame na v´ybˇer v podstatˇe ze tˇr´ı hlavn´ıch moˇznost´ı: OpenLayers, Leaflet a OpenLayers 3. Urˇcit´ym zp˚usobem, z hlediska webov´e kartografie, do tohoto souboru urˇcitˇe patˇr´ı i knihovna D3.js
  • 45. images/conference-lo MetaCarta 2005 Google Maps API SVG, VML 2.13 OGC OWS (WMS, WFS, WPS, . . . ), GML, GeoJSON, GeoRSS, GPX Google Maps, Bing, ESRI ArcIMS MetaCarta 2005 Google Maps API SVG, VML 2.13 OGC OWS (WMS, WFS, WPS, . . . ), GML, GeoJSON, GeoRSS, GPX Google Maps, Bing, ESRI ArcIMS 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS OpenLayers je nejstarˇs´ı a tud´ıˇs nejstabilnˇejˇs´ı projekt z tˇechto tˇr´ı zm´ınˇen´ych. Zaˇcala je vyv´ıjet firma MetaCarta v roce 2005. Prvn´ı pˇredstaven´ı Open Sourcov´e veˇrejnosti probˇehlo na konferenci FOSS4G (Free and Open Source Software for Geoinformatics) v roce 2006. OpenLayers tenkr´at bylo menˇs´ı senzaci. Mus´ıme si uvˇedomit, ˇze od roku 2005, kdy Google pˇredstavil svoje mapov´e rozhran´ı a v podstatˇe redefinoval zp˚usob, jak´ym jsme se do t´e doby d´ıvali na webov´e mapov´e aplikace, neexistovala pouˇziteln´a Open Source alternativa ke Google Maps. Vˇsichni tedy ˇcekali na nˇeco nebo nˇekoho, kdo se toho chop´ı a OpenLayers rychle z´ıskaly na popularitˇe. Projekt rostl prakticky do minul´eho roku. Snaˇzil se vˇzdy podporovat vˇsechny prohl´ıˇzeˇce na trhu. Pouˇz´ıval tehdy modern´ı technologie pro vykreslov´an´ı dat, jako je SVG - Scalable Vector Graphics pro webov´e prohl´ıˇzeˇce, a Vector Markup Language Language pro Internet
  • 46. images/conference-lo http: //www.ohloh.net/p/openlayers/ http: //www.ohloh.net/p/openlayers/ 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Z pohledu v´yvoj´aˇrsk´eho je to ˇcistˇe JavaScriptov´a knihovna, kter´a m´a nˇeco okolo 4 MB zdrojov´eho k´odu. Je to naps´ano velice ˇcistˇe a standardy pro pˇrijmut´ı patche - (nebo) opravy zdrojov´eho k´odu byly nastaveny ve srov´an´ı s jin´ymi projekty, se kter´ymi jsem mˇel do t´e doby nˇejakou zkuˇsenost, velice vysoko. Kromˇe pevnˇe dan´eho coding starndardu je cel´y zdrojov´y k´od pokryt unit testy. Co to vˇsechno znamen´a: OpenLayers je stabiln´ı, dlouhodobˇe udrˇzovan´y a udrˇziteln´y projekt. Pod´ıv´ate-li se na aktivitu OpenLayers napˇr. na serveru Ohloh zjist´ıte, ˇze OpenLayers maj´ı celkem 114 pˇrispˇevatel˚u do zdrojov´eho k´odu. Nejv´ıce aktivn´ıch v´yvoj´aˇr˚u bylo v roce 2012 - celkem 21.
  • 47. images/conference-lo http: //www.ohloh.net/p/openlayers/ http: //www.ohloh.net/p/openlayers/ 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Celkov´e n´aklady na v´yvoj jsou odhadov´any podle serveru Ohloh na $1.7Mil, pˇri 32 ˇclovˇeko-letech pr´ace a roˇcn´ıch n´akladech na v´yvoj´aˇre $55000. Bav´ıme se o 126 000 ˇr´adc´ıch zdrojov´eho k´odu. T´ım chci ˇr´ıct, ˇze v´yvoj Open Source software nen´ı zadarmo. U takto velk´eho projektu je potˇreba zaplatit kvalifikovan´e v´yvoj´aˇre a u OpenLayers se to daˇr´ı. Vˇetˇsina k´odu byla de-facto zaplacena nˇekolika firmami, zejm´ena firmou MetaCarta a Boundless (dˇr´ıve OpenGeo). To jsou firmy, kter´e dlouhodobˇe investuj´ı do v´yvoje Open Source mapov´ych softwar˚u a jsou skuteˇcnˇe leadry v oboru. Kde se pouˇz´ıvaj´ı?
  • 48. images/conference-lo http://geoportal.gov.cz http://geoportal.gov.cz 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS V ˇCesk´e republice je najdete napˇr. na n´arodn´ım Geoport´alu INSPIRE nebo na port´alu ˇCUZK. ↓ Ten dˇelala firma Integraph, kterou si dovol´ım oznaˇcit za vˇsechno moˇzn´e - jen ne Open Source - pozitivn´ı firmu. OpenLayers jim ale nevad´ı.
  • 49. images/conference-lo http://geoportal.cuzk.cz http://geoportal.cuzk.cz 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS V ˇCesk´e republice je najdete napˇr. na n´arodn´ım Geoport´alu INSPIRE nebo na port´alu ˇCUZK. ↓ Ten dˇelala firma Integraph, kterou si dovol´ım oznaˇcit za vˇsechno moˇzn´e - jen ne Open Source - pozitivn´ı firmu. OpenLayers jim ale nevad´ı.
  • 50. images/conference-lo http://geoportal.cuzk.cz http://geoportal.cuzk.cz 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Po nˇejak´e dobˇe OpenLayers jako projekt ponˇekud zbytnˇel. Zaˇcal obsahovat funkce, kter´e jste z 90% nevyuˇzili. V´ı nˇekdo, co je to WPS a pouˇzitl to nˇekdo z v´as na webu? Takˇze pro vˇetˇsinu z v´as je informace, ˇze OpenLayers obsahuj´ı podporu pro OGC WPS asi nic moc ˇr´ıkaj´ıc´ı (jakkoliv m˚uˇze b´yt d˚uleˇzit´a pro mˇe). Doba pokroˇcila, Microsoft pˇrestal tvrdit, ˇze v oblasti prohl´ıˇzeˇc˚u je vrchol evoluce IE 6 a zaˇcal vyd´avat nov´e prohl´ıˇzeˇce s podporou modern´ıch technologi´ı, uˇzivatelsk´e rozhran´ı se tak´e mˇen´ı, uˇzivatel´e zaˇc´ınaj´ı b´yt namlsan´ı funkcemi a chtˇej´ı v´ıce a v´ıce a hlavnˇe rychleji. OpenLayers je zv´ıˇre z minul´e geologick´e ´ery, kter´e st´ale m´a co ˇr´ıct, d´ıky dynamice, kterou nastartovalo, ale objektivnˇe mu bˇehem dalˇs´ıch let ujede vlak. A hlavnˇe je to opravdu velik´e zv´ıˇre, kter´e velk´e ˇc´asti lid´ı pˇriˇslo prostˇe moc komplikovan´e. A jak uˇz to b´yv´a, objevil se nˇekdo, kdo mˇel probl´em, lekl se OpenLayers a zaˇcal nˇeco vlastn´ıho.
  • 51. images/conference-lo 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Ten ˇclovˇek se jmenoval Vladimir Agafonkin, je z Ukrajiny, i kdyˇz dnes se pohybuje sp´ıˇse ve Spojen´ych st´atech a vytvoˇril knihovu Leaflet.
  • 52. images/conference-lohttp://www.ohloh.net/p/Leaflet/ http://www.ohloh.net/p/Leaflet/ 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Leaflet je nepomˇernˇe menˇs´ı projekt. Obsahuje cca 6000 ˇr´adk˚u k´odu
  • 53. images/conference-lo http://www.ohloh.net/p/Leaflet/ http://www.ohloh.net/p/Leaflet/ 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS n´aklady jsou odhadnuty na $78 000, tedy pˇribliˇznˇe 20x menˇs´ı, neˇz u OpenLayers.
  • 54. images/conference-lo 2010 M´enˇe je nˇekdy v´ıce Omezen´a pr´ace s projekcemi Generalizace na stranˇe klienta Canvas pro vykreslov´an´ı 2010 M´enˇe je nˇekdy v´ıce Omezen´a pr´ace s projekcemi Generalizace na stranˇe klienta Canvas pro vykreslov´an´ı 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Projekt zaˇcal okolo roku 2010 a nabral ´uˇzasnou dynamiku - do t´eto chv´ıle mˇel 180 pˇrispˇevatel˚u (coˇz je dokonce o 66 v´ıce, neˇz OpenLayers). Z´ıskal si ohromnou popularitu i pˇresto - nebo pr´avˇe proto - ˇze obsahuje oproti OpenLayers asi 1/10 funkc´ı. Napˇr. podpora projekc´ı a souˇr. syst´em˚u je ˇzalostn´a ve srovn´an´ı s OpenLayers, kde m˚uˇzete na klientsk´e stranˇe transformovat vektorov´a data mezi souˇr. syst´emy, Leaflet um´ı v podstatˇe jenom Googl´ı Mercator projekci, o S-JTSK si m˚uˇzete nechat zd´at. Vladimir je p˚uvodem matematik a bav´ı ho vym´yˇslet r˚uzn´e zlepˇsov´aky a algoritmy.
  • 55. images/conference-lo 2010 M´enˇe je nˇekdy v´ıce Omezen´a pr´ace s projekcemi Generalizace na stranˇe klienta Canvas pro vykreslov´an´ı 2010 M´enˇe je nˇekdy v´ıce Omezen´a pr´ace s projekcemi Generalizace na stranˇe klienta Canvas pro vykreslov´an´ı 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Leaflet zavedl celou ˇradu generalizuj´ıc´ıch algoritm˚u vektorov´ych dat, kter´e umoˇzˇnuj´ı zobrazovat velk´e objemy vektorov´ych dat pˇr´ımo na klientovi. Zaˇc´ın´ame se tady bavit o v postatˇe GISov´ych technik´ach, jak jsou prostorov´e indexy, generalizace, topologick´e operace a podobnˇe. Stejnˇe jako na desktopu, tak i u vektor˚u plat´ı, ˇze nejn´aroˇcnˇejˇs´ı operace je vykreslen´ı vektor˚u. Vyplat´ı se data 3x prohnat nˇejak´ym algoritmem, kter´y sn´ıˇz´ı poˇcet vykreslovan´ych objekt˚u na minimum. To Vladimir pochopil a zavedl a slav´ı s t´ım ´uspˇech. OpenLayers 2 si tyto vˇeci nemohli dovolit kv˚uli zpˇetn´e kompatibilitˇe. Vladimir vesele s kaˇzdou dalˇs´ı verz´ı Leafletu odstraˇnuje funkce, m´ısto aby je pˇrid´aval a dˇel´a tak Leaflet jeˇstˇe rychlejˇs´ım. OpenLayers st´ale funkce pˇrid´av´a. Leaflet je tedy mal´a knihovna, kter´a dˇel´a jednu vˇec - zobrazov´an´ı dat - a dˇel´a to fakt dobˇre.
  • 56. images/conference-lo http://data.blog.ihned.cz/ c1-61086960-jak-se-zmenila-politicka-mapa-republiky http://data.blog.ihned.cz/ c1-61086960-jak-se-zmenila-politicka-mapa-republiky-vysledky-snemovnich-voleb-v-kazde-obci-od-roku-1996-do-vcerejska 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS OpenLayers je na druh´e stranˇe vyspˇel´e prostˇred´ı GIS, kter´e v´am umoˇzn´ı prov´adˇet na webov´em prohl´ıˇzeˇci plnohodnotn´e GIS operace. Leaflet si naˇsel cestu zejm´ena do m´edi´ı. Pouˇz´ıvaj´ı ho Hospod´aˇrsk´e noviny (resp. server. IHned) ↓ a ned´avno jste si mohli vˇsimnout aplikace Volby od firmy T-Mapy. ↓ Moˇzn´a jste slyˇseli, ˇze i server pro hosting zdrojov´ych k´od˚u GitHub um´ı, pokud do nˇej uploadnete soubor ve form´atu Geo- nebo TopoJSON, jej pˇr´ımo zobrazit
  • 57. images/conference-lo http://volby.tmapy.cz/ http://volby.tmapy.cz/ 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS OpenLayers je na druh´e stranˇe vyspˇel´e prostˇred´ı GIS, kter´e v´am umoˇzn´ı prov´adˇet na webov´em prohl´ıˇzeˇci plnohodnotn´e GIS operace. Leaflet si naˇsel cestu zejm´ena do m´edi´ı. Pouˇz´ıvaj´ı ho Hospod´aˇrsk´e noviny (resp. server. IHned) ↓ a ned´avno jste si mohli vˇsimnout aplikace Volby od firmy T-Mapy. ↓ Moˇzn´a jste slyˇseli, ˇze i server pro hosting zdrojov´ych k´od˚u GitHub um´ı, pokud do nˇej uploadnete soubor ve form´atu Geo- nebo TopoJSON, jej pˇr´ımo zobrazit
  • 58. images/conference-lo https://github.com/jachym/datamining/blob/ master/data/metro.geojson https://github.com/jachym/datamining/blob/ master/data/metro.geojson 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS OpenLayers je na druh´e stranˇe vyspˇel´e prostˇred´ı GIS, kter´e v´am umoˇzn´ı prov´adˇet na webov´em prohl´ıˇzeˇci plnohodnotn´e GIS operace. Leaflet si naˇsel cestu zejm´ena do m´edi´ı. Pouˇz´ıvaj´ı ho Hospod´aˇrsk´e noviny (resp. server. IHned) ↓ a ned´avno jste si mohli vˇsimnout aplikace Volby od firmy T-Mapy. ↓ Moˇzn´a jste slyˇseli, ˇze i server pro hosting zdrojov´ych k´od˚u GitHub um´ı, pokud do nˇej uploadnete soubor ve form´atu Geo- nebo TopoJSON, jej pˇr´ımo zobrazit
  • 59. images/conference-lo 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Nicm´enˇe doba se nezastavila. V roce 2012 byly zapoˇcaty pr´ace na zcela nov´e knihovnˇe OpenLayers 3. V´yvojov´y team v ˇcele s firmami Boundless a Camp2Camp hodil za hlavu zpˇetnou kompatibilitu a navrhnul mapovou knihovnu pro toto desetilet´ı. OpenLayers 3 jsou moment´alnˇe ve f´azi BETA a snad bˇehem letoˇsn´ıho jara by mˇela b´yt uvolnˇena prvn´ı verze, kter´a by mˇela podporovat zhruba to, co um´ı OpenLayers 2. Pˇri pˇrechodu ze star´ych OpenLayers na nov´e m´ate pocit, ˇze vˇeci jsou v´ıce komplikovan´e, ale pˇri hlubˇs´ım sezn´amen´ı zjist´ıte, ˇze to cel´e d´av´a smysl.
  • 60. images/conference-lo 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS OpenLayers 3 zav´adˇej´ı podporu pro 2D i 3D zobrazen´ı pˇr´ımo v mapˇe. Data jsou vykreslov´ana pomoc´ı Canvasu a WebGL - to n´am umoˇzˇnuje pracovat s datasety to deseti tis´ıch prvc´ıch. Dˇr´ıve se pouˇz´ıvala technika DOM - document object model, kter´a je absolutnˇe neefektivn´ı. Pokud jste nˇekdy dˇelali jednoduch´e webov´e str´anky, m˚uˇzete si pˇredstavit, ˇze kaˇzd´y vektorov´y objekt je samostatn´y element, kter´y se mus´ı na str´ance vykreslit. To je neuvˇeˇritelnˇe neefektivn´ı. Modern´ı prohl´ıˇzeˇce podporuj´ı tzv. Canvas - jak´esi rastrov´e pl´atno, do kter´eho m˚uˇzete objekty vykreslit a vˇse je zobrazeno najednou jako obr´azek. To pouˇz´ıv´a ˇc´asteˇcnˇe i Leaflet, ale OpenLayers 3 to pouˇz´ıvaj´ı pˇredevˇs´ım. Tak´e OpenLayers 3 zavedli generalizaˇcn´ı algoritmy, takˇze se vykresluje jenom to, co vykreslovat smysl m´a.
  • 61. images/conference-lo 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS OpenLayers 3 jsou naps´any za pomoc´ı Google Closure library. V´ysledkem je, ˇze vˇetˇsina neduh˚u jazyka JavaScript se do jist´e m´ıry eliminuje. Nev´ım, jestli seledujete dˇen´ı okolo jazyka JavaScript v posledn´ı dobˇe, ale opravdu proˇsel dynamick´ym v´yvojem. Od pomocn´eho jazyka slouˇz´ıc´ıho k obarven´ı nadpisu na ˇcerveno, se znˇej stala plnohodnotn´a programovac´ı platforma s moˇznost´ı typov´e kontroly, unit testy, kompilac´ı k´odu a tak d´ale. JavaScript d´avno nen´ı jazykem webov´ych prohl´ıˇzeˇc˚u, ale je spouˇstˇen na serverech, vznikaj´ı vazby do dalˇs´ıch knihoven. Osobnˇe se domn´ıv´am, ˇze JavaScript je budouc´ı Geo- programovac´ı jazyk, podobnˇe jako j´ım je dnes Python.
  • 62. images/conference-lo 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS D´ıky Closure m˚uˇzeme tzv. vybuildit - sestavit a zkomprimovat - mapovou aplikaci na m´ıru, obsahuj´ıc´ı pouze potˇrebn´e komponenty. OpenLayers 3 uˇz jsou nasazov´any v produkˇcn´ım prostˇred´ı, pˇresto ˇze jsou sotva ve f´azi beta a podstatn´e ˇc´asti knihovny se st´ale mˇen´ı pod rukama v´yvoj´aˇr˚u. Jak je to moˇzn´e?
  • 63. images/conference-lo 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Je to Open Source software, kaˇzd´y m˚uˇze sledovat v´yvoj on-line, m˚uˇzete se z´uˇcastnit t´ydenn´ıch porad v´yvojov´eho teamu pˇres Google Hangout. Na dotaz do mailing listu dostanete relevantn´ı odpovˇed’ do p˚ul hodiny. M˚uˇzete tedy velice dobˇre ohodnotit, do jak´eho rizika a nestability jdete a nikdo v´am nepl´anovanˇe nepodtrhne nohy. Kaˇzd´a zmˇena je transparentn´ı, dokumentovan´a (poˇr´ad se bav´ıme o dynamicky vyv´ıjen´em, software), a je na v´as, kdy ji zaˇclen´ıte do sv´eho projektu. M´ate moˇznost ale vˇzdy vˇedˇet, na ˇcem jste. T´ım, ˇze je to zat´ım opravdu Beta, se v ˇcesk´e republice zat´ım moc dobrodruh˚u nenaˇslo, kteˇr´ı by OL3 nasadily.
  • 64. images/conference-lo http://map.geo.admin.ch http://map.geo.admin.ch 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS OL3 uˇz jsou pouˇzity na mapov´em port´ale ˇSv´ycarska
  • 65. images/conference-lo 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Ve firmˇe Geosense pracujeme na nov´e prohl´ıˇzeˇcce geodat, kter´a je kompletnˇe postaven´a nad Closure a OL3. Jak ale prav´ı klasik: chozen´ı po vodˇe a psan´ı software proti standard˚um je jednoduch´e, pokud je oboj´ı zamrzl´e. OL3 jsou zat´ım pohybliv´y c´ıl.
  • 66. images/conference-lo 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Pod´ıv´ame-li se na tyto tˇri knihovny vedle sebe, pak generaˇcnˇe vzato jsou OL2 nejn´ıˇze, Leaflet nˇekde mezi OL2 a OL3 a OpenLayer 3 povaˇzuji v tuto chv´ıli za nejvyˇsˇs´ı v´yvojov´y stupeˇn. Chcete-li zobrazit mapiˇcku, pravdˇepodobnˇe pouˇzijete Leaflet. Chcete-li v´ıc, asi s´ahnete po nˇekter´e z OpenLayers. Pokud nepotˇrebujete zrovna nejmodernˇejˇs´ı techniky, OL2 jsou st´ale dobr´a, stabiln´ı a provˇeˇren´a platforma.
  • 67. images/conference-lo 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS D´ıky moˇznostem dneˇs´ıch prohl´ıˇzeˇc˚u se zcela zmˇenil probl´em vykeslov´an´ı dat na prohl´ıˇzeˇci. Uˇz jsem zm´ınil, ˇze vykreslit deseti tis´ıce prvk˚u nen´ı probl´em. Probl´emem je pˇrenos tˇechto dat ze strany serveru na klienta. Rastrov´a data b´yvaj´ı pouˇz´ıv´ana pouze jako podkladov´e dlaˇzdicovan´e mapy. Veˇsker´a vektorov´a data jsou trasnportov´ana na klienta a tam se odehr´av´a vlastn´ı kartografick´e stylov´an´ı. To poskytuje obrovsk´e moˇznosti anal´yz´am a vizualizac´ım pˇr´ımo ve webov´em prohl´ıˇzeˇci. Jak ale data pˇren´est?
  • 68. images/conference-lo 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Asi ch´apete, ˇze ESRI Shapefile nen´ı nejvhodnˇejˇs´ı form´at. I kdyˇz existuj´ı webov´e zobrazovaˇcky Shapefil˚u, daleko jednoduˇsˇs´ı je pouˇz´ıt nˇejak´y textov´y form´at typu XML nebo JSON. Od XML se v posledn´ı dobˇe odkl´an´ıme pro jeho ukecanost a syst´emovou nenaˇzˇranost - sm´ım-li to tak ˇr´ıct. Modern´ı form´aty zaloˇzen´e na JSON jsou dobˇre ˇciteln´e a pˇritom ˇr´adovˇe menˇs´ı. V oblasti GIS pouˇz´ıv´ame samozˇrejmˇe roˇs´ıˇren´ı GeoJSON. Nejedn´a se o de-jure standard, ale otevˇren´y a uzn´avan´y de-facto standard. Prohl´ıˇzeˇce maj´ı menˇs´ı probl´em s jejich parserov´an´ım, nedojde tak snadno k zahlcen´ı prohl´ıˇzeˇce. Jak ale ”protlaˇcit”des´ıtky tis´ıc polygon˚u - coˇz odpov´ıd´a des´ıtk´am megabajt˚u dat - ze strany serveru na klienta, kdyˇz m´ate napˇr. mobiln´ı pˇripojen´ı tak, aby uˇzivatel nebyl nucen si j´ıt uvaˇrit kafe, neˇz se ”to”naˇcte?
  • 69. images/conference-lo GML → GeoJSON GeoJSON 80MB → GZIP → 6.7MB GeoJSON 80MB → TopoJSON → 3.3MB → GZIP → 473KB GML → GeoJSON GeoJSON 80MB → GZIP → 6.7MB GeoJSON 80MB → TopoJSON → 3.3MB → GZIP → 473KB 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Z´akladem je komprese komunikace mezi serverem a klientem. Webov´y server Apache napˇr. um´ı data transparentnˇe zipovat. ↓ Webov´y prohl´ıˇzeˇc je na druh´e stranˇe s´am rozbal´ı a pˇred´a aplikaci. T´ım m˚uˇzete uˇsetˇrit des´ıtky procet datov´eho toku a je to pouze ot´azka jednoˇr´adkov´e konfigurace serveru. Dalˇs´ı moˇznost´ı je data kompriovat jeˇstˇe agresivnˇeji, napˇr. pˇrevodem na bin´arn´ı podobu. Trochu t´ım v´ıce zat´ıˇz´ıte server a klienta, na druhou stranu data teˇcou rychleji. To dok´aˇze napˇr. form´at MessagePage, kter´y umoˇzn´ı JSON form´aty pˇrev´ezt na bin´arn´ı a zpˇet.
  • 70. images/conference-lo GML → GeoJSON GeoJSON 80MB → GZIP → 6.7MB GeoJSON 80MB → TopoJSON → 3.3MB → GZIP → 473KB GML → GeoJSON GeoJSON 80MB → GZIP → 6.7MB GeoJSON 80MB → TopoJSON → 3.3MB → GZIP → 473KB 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Z´akladem je komprese komunikace mezi serverem a klientem. Webov´y server Apache napˇr. um´ı data transparentnˇe zipovat. ↓ Webov´y prohl´ıˇzeˇc je na druh´e stranˇe s´am rozbal´ı a pˇred´a aplikaci. T´ım m˚uˇzete uˇsetˇrit des´ıtky procet datov´eho toku a je to pouze ot´azka jednoˇr´adkov´e konfigurace serveru. Dalˇs´ı moˇznost´ı je data kompriovat jeˇstˇe agresivnˇeji, napˇr. pˇrevodem na bin´arn´ı podobu. Trochu t´ım v´ıce zat´ıˇz´ıte server a klienta, na druhou stranu data teˇcou rychleji. To dok´aˇze napˇr. form´at MessagePage, kter´y umoˇzn´ı JSON form´aty pˇrev´ezt na bin´arn´ı a zpˇet.
  • 71. images/conference-lo GML → GeoJSON GeoJSON 80MB → GZIP → 6.7MB GeoJSON 80MB → TopoJSON → 3.3MB → GZIP → 473KB GML → GeoJSON GeoJSON 80MB → GZIP → 6.7MB GeoJSON 80MB → TopoJSON → 3.3MB → GZIP → 473KB 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Dalˇs´ı moˇznost´ı je oˇr´ıznout data jako takov´a, napˇr. t´ım, ˇze na klienta p˚ujdou v topologicky ˇcist´e podobˇe. V pˇr´ıpadˇe polygon˚u opˇet m˚uˇzete uˇsetˇrit des´ıtky procent z objemu dat jenom t´ım, ˇze ”rozpust´ıte”dvojit´e hranice mezi sousedn´ımi polygony. Opˇet to klade urˇcitou n´aroˇcnost na klienta pˇri zpracov´an´ı, ale z pohledu uˇzivatele se ”nˇeco dˇeje”. To um´ı napˇr. form´at TopoJSON. ↓ Pˇri dalˇs´ım zasipov´an´ı uˇz to zaˇc´ın´a b´yt zaj´ımav´e
  • 72. images/conference-lo http://tilestache.org/ http://tilestache.org/ 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Posledn´ı mˇe zn´amou technikou je data rozkouskovat a pos´ılat je na klienta postupnˇe - po dlaˇzdic´ıch. Hovoˇr´ıme o dlaˇzdicovan´ych vektorech, jejichˇz asi nejvyˇsˇs´ı evoluˇcn´ı stupeˇn je dlaˇzdicovan´y TopoJSON. Pˇred uˇzivatelem se tak mapa vykresluje postupnˇe, m˚uˇzeme vektory pˇredcachovat na stranˇe serveru a o to rychleji je pak vybavovat ke klientovi. Objem dat se t´ım nezmˇen´ı, ale jejich pˇrenos se v ˇcas rozloˇz´ı.
  • 73. images/conference-lo 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS To bychom mˇeli z´akladn´ı pˇrehled OpenSource JavaScriptov´ych framework˚u. Co dodat? ↓ Dod´am D3.js
  • 74. images/conference-lo http://d3js.org http://d3js.org 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS O D3.js toho moc nev´ım, protoˇze ve sv´e denn´ı pr´aci pouˇz´ıv´am knihovny, kter´e mi umoˇzˇnuj´ı stavˇet cokoliv od aplikac´ı, pˇres mapov´e port´aly aˇz po nˇeco, ˇcemu se vzneˇsenˇe ˇr´ık´a Web GIS. D3.js je jin´a.
  • 75. images/conference-lo 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS D3.js je knihovna v jazyce javascript, slouˇz´ıc´ı k manipulaci dokument˚u, zaloˇzen´ych na datech. Pouˇz´ıv´a standardn´ı HTML, SVG a CSS techniky a nad nim stav´ı celkem sluˇsnˇe schopnou vizualizaˇcn´ı platformu.
  • 76. images/conference-lo 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Obsahuje tak´e podporu pro kartografick´e vizualizace a j´a se osobnˇe domn´ıv´am, ˇze je na velice sluˇsn´e ´urovni. Kde byste mohli m´ıt probl´em, je mnoˇzstv´ı objekt˚u, kter´e p˚ujde rozumnˇe zobrazit, coˇz je d´ano limity pouˇzit´ych technik, hlavnˇe DOM.
  • 77. images/conference-lo http://datablog.ihned.cz http://datablog.ihned.cz 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Nicm´enˇe na ilustraˇcn´ı ˇziv´e mapy je to perfektn´ı technologie. U n´as ji pouˇz´ıvaj´ı opˇet napˇr. na datablogu HN
  • 78. images/conference-lo http://osmbuildings.org http://osmbuildings.org 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS WebGIS Je toho samozˇrejmˇe mnohem v´ıce. Okolo tˇechto knihoven existuje ekosyst´em nadstaveb, z´asuvn´ych modul˚u a odvozen´ych projekt˚u, napˇr. GeoExt nebo HSLayers nebo OSMBuildings abych jmenoval alespoˇn nˇekter´e.
  • 79. images/conference-lo TOC 1 WebGIS 2 OGC OWS 3 Cloud TOC 1 WebGIS 2 OGC OWS 3 Cloud 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS OGC OWS TOC
  • 80. images/conference-lo http://training.gismentors.eu/open-source-gis/ standardy/index.html http://training.gismentors.eu/open-source-gis/ standardy/index.html 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS OGC OWS
  • 81. images/conference-lo TOC 1 WebGIS 2 OGC OWS 3 Cloud TOC 1 WebGIS 2 OGC OWS 3 Cloud 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS Cloud TOC
  • 82. images/conference-lo http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing IaaS - (Infrastructure as a service, infrastruktura jako sluˇzba) Amazone, Microsoft PaaS - platforma jako sluˇzba (z ”Platform as a Service”) Redhat https://blog.openshift.com/ get-more-spatial-in-your-database-with-postgis-2 SaaS - software jako sluˇzba (ze ”Software as a Service”) - aplikace je licencov´ana jako sluˇzba pronaj´ıman´a uˇzivateli. Uˇzivatel´e si tedy kupuj´ı pˇr´ıstup k aplikaci, ne aplikaci samotnou. SaaS je ide´aln´ı pro ty, kteˇr´ı potˇrebuj´ı jen bˇeˇzn´e aplikaˇcn´ı software a poˇzaduj´ı pˇr´ıstup odkudkoliv a kdykoliv. Pˇr´ıkladem m˚uˇze b´yt zn´am´a sada aplikac´ı Google Apps, nebo v logistice zn´am´y syst´em Cargopass. http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing IaaS - (Infrastructure as a service, infrastruktura jako sluˇzba) Amazone, Microsoft PaaS - platforma jako sluˇzba (z ”Platform as a Service”) Redhat https://blog.openshift.com/ get-more-spatial-in-your-database-with-postgis-21-on-openshift/ SaaS - software jako sluˇzba (ze ”Software as a Service”) - aplikace je licencov´ana jako sluˇzba pronaj´ıman´a uˇzivateli. Uˇzivatel´e si tedy kupuj´ı pˇr´ıstup k aplikaci, ne aplikaci samotnou. SaaS je ide´aln´ı pro ty, kteˇr´ı potˇrebuj´ı jen bˇeˇzn´e aplikaˇcn´ı software a poˇzaduj´ı pˇr´ıstup odkudkoliv a kdykoliv. Pˇr´ıkladem m˚uˇze b´yt zn´am´a sada aplikac´ı Google Apps, nebo v logistice zn´am´y syst´em Cargopass. 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS Cloud
  • 83. images/conference-lo http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing IaaS - (Infrastructure as a service, infrastruktura jako sluˇzba) Amazone, Microsoft PaaS - platforma jako sluˇzba (z ”Platform as a Service”) Redhat https://blog.openshift.com/ get-more-spatial-in-your-database-with-postgis-2 SaaS - software jako sluˇzba (ze ”Software as a Service”) - aplikace je licencov´ana jako sluˇzba pronaj´ıman´a uˇzivateli. Uˇzivatel´e si tedy kupuj´ı pˇr´ıstup k aplikaci, ne aplikaci samotnou. SaaS je ide´aln´ı pro ty, kteˇr´ı potˇrebuj´ı jen bˇeˇzn´e aplikaˇcn´ı software a poˇzaduj´ı pˇr´ıstup odkudkoliv a kdykoliv. Pˇr´ıkladem m˚uˇze b´yt zn´am´a sada aplikac´ı Google Apps, nebo v logistice zn´am´y syst´em Cargopass. http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing IaaS - (Infrastructure as a service, infrastruktura jako sluˇzba) Amazone, Microsoft PaaS - platforma jako sluˇzba (z ”Platform as a Service”) Redhat https://blog.openshift.com/ get-more-spatial-in-your-database-with-postgis-21-on-openshift/ SaaS - software jako sluˇzba (ze ”Software as a Service”) - aplikace je licencov´ana jako sluˇzba pronaj´ıman´a uˇzivateli. Uˇzivatel´e si tedy kupuj´ı pˇr´ıstup k aplikaci, ne aplikaci samotnou. SaaS je ide´aln´ı pro ty, kteˇr´ı potˇrebuj´ı jen bˇeˇzn´e aplikaˇcn´ı software a poˇzaduj´ı pˇr´ıstup odkudkoliv a kdykoliv. Pˇr´ıkladem m˚uˇze b´yt zn´am´a sada aplikac´ı Google Apps, nebo v logistice zn´am´y syst´em Cargopass. 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS Cloud
  • 84. images/conference-lo http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing IaaS - (Infrastructure as a service, infrastruktura jako sluˇzba) Amazone, Microsoft PaaS - platforma jako sluˇzba (z ”Platform as a Service”) Redhat https://blog.openshift.com/ get-more-spatial-in-your-database-with-postgis-2 SaaS - software jako sluˇzba (ze ”Software as a Service”) - aplikace je licencov´ana jako sluˇzba pronaj´ıman´a uˇzivateli. Uˇzivatel´e si tedy kupuj´ı pˇr´ıstup k aplikaci, ne aplikaci samotnou. SaaS je ide´aln´ı pro ty, kteˇr´ı potˇrebuj´ı jen bˇeˇzn´e aplikaˇcn´ı software a poˇzaduj´ı pˇr´ıstup odkudkoliv a kdykoliv. Pˇr´ıkladem m˚uˇze b´yt zn´am´a sada aplikac´ı Google Apps, nebo v logistice zn´am´y syst´em Cargopass. http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing IaaS - (Infrastructure as a service, infrastruktura jako sluˇzba) Amazone, Microsoft PaaS - platforma jako sluˇzba (z ”Platform as a Service”) Redhat https://blog.openshift.com/ get-more-spatial-in-your-database-with-postgis-21-on-openshift/ SaaS - software jako sluˇzba (ze ”Software as a Service”) - aplikace je licencov´ana jako sluˇzba pronaj´ıman´a uˇzivateli. Uˇzivatel´e si tedy kupuj´ı pˇr´ıstup k aplikaci, ne aplikaci samotnou. SaaS je ide´aln´ı pro ty, kteˇr´ı potˇrebuj´ı jen bˇeˇzn´e aplikaˇcn´ı software a poˇzaduj´ı pˇr´ıstup odkudkoliv a kdykoliv. Pˇr´ıkladem m˚uˇze b´yt zn´am´a sada aplikac´ı Google Apps, nebo v logistice zn´am´y syst´em Cargopass. 2015-05-06 WebGIS, Cloud computing, OWS Cloud
  View More