v/v Điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 1999 tại Quyết định số: 1405/QĐ-UB

Xem đầy đủ và TẢI TẤT CẢ các tài liệu, văn bản, giáo trình, lý thuyết, thiết kế

 1. HocXuLyNuoccom
  Xem đầy đủ và TẢI TẤT CẢ các tài liệu, văn bản, giáo trình, lý thuyết, thiết kế
  Transcript Header:
  v/v Điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 1999 tại Quyết định số: 1405/QĐ-UB
  Transcript Body:
  • 1. Nga/QĐ/pdbsTrạmdựbáo UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tỉnh Bắc Kạn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc A Số: 604 /QĐ-UB Bắc Kạn, ngày 05 tháng 6 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH V/v Điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 1999 tại Quyết định số 11405/QĐ-UB UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND sửa đổi năm 1994; - Căn cứ Quyết định số: 1405/QĐ-UB ngày 15/11/1999 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn XDCB và Danh mục dự án đầu tư tại Quyết định số: 1129/1999/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Kạn; - Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số: 174/TT-KH&ĐT ngày 29/5/2000, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Điều chỉnh vốn XDCB các dự án thuộc chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT tại Quyết định số: 1405/QĐ-UB ngày 15/11/1999 như sau: TT Danh mục dự án Kế hoạch tại QĐ 1405/QĐ-UB Nay điều chỉnh là 1 Dự án cấp nước SH xã Đổng Xá - Na Rì 870 triệu đồng 792 triệu đồng 2 Dự án cấp nước SH xã Văn Minh - Na Rì 502 triệu đồng 623 triệu đồng 3 Dự án cấp nước SH xã Nguyên Phúc - Bạch Thông 681 triệu đồng 758,2 triệu đồng 4 Dự án cấp nước SH xã Hữu Thác - Na Rì 550 triệu đồng 476 triệu đồng 5 Quy hoạch cấp nước SH và VSMT 500 triệu đồng 453,8 triệu đồng 6 Dự phòng 87 triệu đồng Tổng số 3.190 triệu đồng 3.103 triệu đồng
  • 2. Điều 2: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT Bắc Kạn có trách nhiệm căn cứ kế hoạch vốn được điều chỉnh tại điều 1, tổ chức thanh quyết toán các công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN - Như điều 3 (T/h) KT CHỦ TỊCH - Lưu VT-TH-XDCB-NLN. PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký La Thị Thính
  View More