Quyết định 2131/QĐ-TCHQ ngày 31-07-2015 ban hành quy chế phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

QUYẾT ĐỊNH 2131/QĐ-TCHQ NGÀY 31/07/2015 V/v BAN HÀNH QUY CHẾ PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN

 1. CNG TY TNHH MTV XUT NHP KHU M VIT
  QUYẾT ĐỊNH 2131/QĐ-TCHQ NGÀY 31/07/2015 V/v BAN HÀNH QUY CHẾ PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN
  Transcript Header:
  Quyết định 2131/QĐ-TCHQ ngày 31-07-2015 ban hành quy chế phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Transcript Body:
  • 1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG_ HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIET NAM CỤC HAI QUAN Độc lập iv Tự do U Hạnh phúc Số :L-2 1 3 I/QĐ - TCHQ Hà Nội, ngày 3 Itháng 7 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Phân tích để phân loại hàng hóa; Phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẫm đối vó°Ỉ hàng hoá xuất khẩu, nhập khau TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 201 4,` Căn cứ Luật Ihương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005,- Căn cứ Luật Chất lượng sản phấm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng II năm 2007,' Căn cứ Luật An toàn thực phấm số 55/2010/QH12 ngày I7 tháng 6 năm 2010,' Căn cử Nghi định số 08/2015/NÐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phú Quy định chỉ tiết và biện pháp thí hành Luật Hải quan về thú tục hài quan, kiểm tra, giám Sát, kiểm soát hài quan,' Căn cứ Nghị định 20/2006/NÐUCP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phú quy định chỉ tíểt Luật Thuong mại về kình doanh dịch vụ giám định thưong maz,' Căn cứ Nghị định số 132/2008/IVÐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chỉ tìểt thì hành một số điểu của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa,' ứ_,-”`”'- `ẢI A` hđ Căn cứ N số 38/3,0I20VÐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy dv_ .lỵ ệhị tỈĩ'eạ_thi =hàŕỄh một số điều của Luật An toàn thực phấm,~ Căn cứ` N‹g`ÌìịỂđịnhju..I›ịốMỂeu2I 5/201 3/IVĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của Chính phú quy đính chúý: nărỄg,rnhPíệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chính,' ^ ›h , L Căn cứ Thông tư số 38/201 5/77 -BT C ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính qzgl định về thú tục hải quqn,' kiểm t7'a, giám fát hải quan,' thuế xuất khẩu, thuế nhập kìtâu và quản lý thuê đôi vó'i hàng hóa xuât khâu, nhập khâu,' Ccịn czị' Thông tư số I 4/2015/IT -BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hưặng dân Ifê phân loạị hàng hóa, phân tích đẽ phận loại hàng hóa,' phân_ tích đê kìênt tra chât luọng kiêm tra an toàn thực phâm đôi vó'i hàng hóa xuât khâu, nhập khâu,`
  • 2. Căn cứ Quyết định 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tưỏng Chính phú quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cợ cẩu tố chức của Tống cịục Hài quạn trục thuộc Bộ Tài chính,' . . Ạ - Căn cứ Quyết định 1023/QĐ-BTC ngày II tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trực thuộc Tống cục Hái quan,“ Xét đề nghị của Giấm đốc Trung tâm Phân tích, phận loại hàng hoá xztất nhập khấu trực thuộc Tống cục Hài quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hàtìh kèm theo Quyết định này Quy chể Phân tích để phân loại hàng hóa; Phân tích_ để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩtn đối với hàng hoá xuất khẩn, nhập khẩu. Điều 2. Quýết định này có hiện lực kể từ ngày ký Và thay thể Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về "Quy chể Phân tích hàng hoả xuất khẩu, nhập khẩu°'. Ðiều 3. Thủ trường các đơn Vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ơn / Nơtí nhận: n Nhu Điều 3; - Bộ Tài chính (để bảo cảo); ơ Lãnh đạo TCHQ; - Vụ Pháp chế, Vụ Chính Sách thuế BTC; - Lưu: VT, TTFỈPL (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG ` yễn Dưong Thái
  • 3. BỘ TÀI CHÍNH CỌNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHIA VIỆT NAM TỔNG CUC HAI QUAN Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ PHÂN TÍCH ĐẾ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA; PHÂN TÍCH ĐẾ KIỀM TRA CHÁT LƯỢNG, KIỀM TRA AN TOÀN THỰC PHẦM ĐỒI VỚI HÀNQ HÓA XUẤT ICHẦU, NHẬP KIIẦU ẳBan hàrllì kèm theo Quyêt _
  View More