Q2, modyul 2, gawain 2 gregorio sancianco

Q2, modyul 2, gawain 2 gregorio sancianco

 1. Jared Ram Juezan
  Q2, modyul 2, gawain 2 gregorio sancianco
  Transcript Header:
  Q2, modyul 2, gawain 2 gregorio sancianco
  Transcript Body:
  • 1. MODYUL 2 Iba – Ibang Mukha ng Progreso
  • 2. Gawain 2 Pagsuri sa mga Ideyang Progreso sa Siglo 19 (Gregorio Sancianco)
  • 3. Paglalahad
  • 4. Sipi 2. basahin ang sipi galing sa akda niGregorio Sancianco, El Progreso de Filipinas(Ang Progreso sa Pilipinas), 1881. Mayamanang pamilya ni Sancianco at nakapag-aral siyasa Unibersidad ng Santo Tomas. Dahil sakaguluhang dulot ng pag-aalsa sa Cavite atpagbitay kina Padre Gomez, Burgos at Zamoranoong 1872, minabuti ng pamilya ni Sanciancona ipadala siya sa Espanya upang ipagpatuloyang kanyang pag-aaral. Habang nandoonaysumulat si Sancianco sa isang pahayagan saMadrid. Ang kanyang Ang Progreso sa Pilipinasay ang unang seryosong akda ng isang Pilipinotungkol sa ekonomiyang kolonyal sa ilalim ngpamamahala ng Espanya.
  • 5. SIPI NI GREGORIO SANCIANCO It is a pity that the Madrid government hasnot given preferential attention to the materialcondition of the Philippines by stimulating theproductive elements, removing all kinds of fetters,and facilitating the free circulation of their products.In a period of 50 years how highly developedwould have been agriculture in those fertile landswatered everywhere by immense rivers, whatcountry in the world would not have been suppliedwith its agricultural products! But, what can beexpected of farmers without zeal for lack ofstimulus and they deprive from their labor if theycannot sell their produce or if they have to carrythem to the markets, spending five or six days onthe road they themselves have to cut throughforests and rivers, through regions still inhabited byfierce infidels, in order to sell at prices insufficienteither to compensate them for their labor or for therisks they run?
  • 6. SIPI NI GREGORIO SANCIANCO The distant towns of the provinces ofNueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela andothers located in Central Luzon encounterthese sad realities. Why would not theirinhabitants be lazy? How could these townsbecome rich or their population increase?Thus, the majority of the people plant onlytobacco, in spite of the worst conditions of themonopoly. As the government buys thisproduct, the planters do not have to go toManila to sell it. They also plant rice but justenough to supply their families. If they haveany surplus grain, they take it to San Isidro orto Pangasinan where they are paid not morethan three reales vellon for one arroba of rice,whereas at Manila the price is ten reales or twopesos and twenty-five cents an arroba. Gregorio G. Sancianco, El Progreso de Filipinas (Madrid, 1881), trans. by Encarnacion Alzona (Manila: National Historical Institute,
  • 7. Glosari oTalasalitaan
  • 8. • Arroba – paraan ng pagsukat sa mga tuyong bagay tulad ng bigas na katumbas ngayon ay mga 11 kilo• Compensate – bayaran• Deprive – tanggalin, alisin• Distant – malayo• Fetter – hadlang, balakid• Infidel – katutubong hindi yumakap sa Katolisismo• Immense – malawak• Preferential – espesyal• Reales vellon – uri ng salapi noong ika-19 na siglo sa Pilipinas; ang 20 reales vellon ay katumbas ng isang piso Risk – panganib Stimulus – panghikayat Surplus – sobra
  • 9. Pagsusuri
  • 10. GREGORIO SANCIANCO Malayangtalakayan tungkolsa sipi na binasa
  • 11. Pagbubuod
  • 12. GREGORIO SANCIANCO Ano ang pananaw niGregorio Sanciancotungkol sa progreso?
  • 13. Paglalapat
  • 14. SAGUTIN ANG TSART – GregorioSanciancoTungkol sa Mga Rekomendasyon Impormasyong Nahinuhaa. Mga balakid sapagsulong ng agrikulturab. Epekto ng mgabalakidna ito sa kalagayan ngekonomiyac. Mga dapat gawinupanglutasin ang mgaproblema sa ekonomiyad. Ano ang pananaw ni Sancianco tungkol sa progreso?e.Ano ang inaasahang resulta sa ekonomiya ng Pilipinas at sa buhay ng mgaPilipino kapag naisagawa ang mga hakbang na sinabi ni Sancianco?
  • 15. Pagtataya
  • 16. GREGORIO SANCIANCO Kung ikaw ay nabuhaynoong panahon ng Kastila,ano ang iyong magigingrekomendasyon tungkol saprogreso ng Pilipinas?
  • 17. Takdang -Aralin
  • 18. Suriin ang mgaideya ng progresoni Juan Luna,pahina 7 ngLearner’s Module.
  • 19. KEYANSWERS
  • 20. SAGUTIN ANG TSART – GregorioSanciancoTungkol sa Impormasyong nakhua at nahinuha mula sa sangguniana. Mga balakid sa Hindi pinagtuunan ng pansin ang mga gawaingpagsulong ng agrikultura pangagrikultura. Halimbawa: • Maraming restriksyon sa pagbenta at pagkalat ng mga produkto. • Wala o kulang ang kalye o daan mula sa bukid patungo sa palengke. • Hindi sapat ang presyo sa palengke upang mabawi ng magsasaka ang kanyang gastos. • Nakasama sa magsasaka ang monopolyo sa tabako dahil sapilitan itong ipinatanim at ang presyo ay itinakda pa ng gobyerno. • Kung mayroon mang labis na ani, mababa ang presyo nito sa palengke kung ikumpara sa Maynila..
  • 21. SAGUTIN ANG TSART – GregorioSanciancoTungkol sa Impormasyong nakhua at nahinuha mula sa sanggunianb. Epekto • Hindi makatrabaho nangng mga masigasig angbalakid na magsasaka dahil sa kawalan ng insentibo oito sa tulong mula sa gobyernokalagayan at dahil sa iba’t ibangng restriksyon sa kalakalan.ekonomiya • Naghirap ang mga Pilipino.
  • 22. SAGUTIN ANG TSART – GregorioSanciancoTungkol sa Impormasyong nakhua at nahinuha mula sa sanggunianc. Mga • Alisin ang mgadapat gawin limitasyon saupang pangangalakal ng mgalutasin ang produkto.mga • Gumawa ng daan mulaproblema sa sa bukid patungo saekonomiya palengke. • Itigil ang monopolyo sa tabako o ayusin ang mga tuntunin nito.
  • 23. SAGUTIN ANG TSART – GregorioSanciancoTungkol sa Impormasyong nakhua at nahinuha mula sa sangguniand. Ano ang pananaw ni Sancianco tungkolsa progreso?• Para kay Sancianco, ang progreso ayang pag-unlad ng mga Pilipino sakanilang kabuhayan. Mangyayari itokung makaaani nang sapat, magingmaayos at mas madali ang pagbentang ani sa palengke, at payagan angmalayang pangangalakal ng mgaprodukto sa iba-ibang bahagi ng
  • 24. SAGUTIN ANG TSART – GregorioSanciancoTungkol sa Impormasyong nakhua at nahinuha mula sa sangguniane. Ano ang inaasahang resulta saekonomiya ng Pilipinas at sa buhay ng mgaPilipino kapag naisagawa ang mga hakbangna sinabi ni Sancianco?• Gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas ataangat ang buhay ng mga Pilipino. Ito aydahil lalakas ang kalakalan, tataas angpresyo ng bentahan ng ani sa palengke, atmahihikayat ang magsasaka na pataasinang produksyon.
  • 25. SANGGUNIANwww.yahoo.com/imagesLearner’s Module, Q2, pp. 4 - 6Teaching Guide, Q2, pp. 60
  • 27. MARAMING SALAMAT PO! Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan VII August 30, 2012
  View More

Recent Reviews

 1. Kenzy Jane Lincoln
  Kenzy Jane Lincoln
  3/5,
  Version: 03/09/2012
  @jaredram55 thank you din po!
 2. silentzxcvbnm
  silentzxcvbnm
  5/5,
  Version: 03/09/2012
  Salamat po. =)
 3. novangelee
  novangelee
  4/5,
  Version: 03/09/2012
  salamat fuh???
 4. fernangelo1
  fernangelo1
  4/5,
  Version: 03/09/2012
  thanks po
 5. sinqle
  sinqle
  3/5,
  Version: 03/09/2012
  tnx xa xaqo0t :)
 6. Jobilie Onte
  Jobilie Onte
  4/5,
  Version: 03/09/2012
  wala na bang iba?
 7. Jared Ram Juezan
  Jared Ram Juezan
  5/5,
  Version: 03/09/2012
  @jobilieonte meron pa
 8. DepEd Caloocan
  DepEd Caloocan
  3/5,
  Version: 03/09/2012
  thanks again
 9. Alyssa Calvez
  Alyssa Calvez
  4/5,
  Version: 03/09/2012
  klk
 10. Jared Ram Juezan
  Jared Ram Juezan
  5/5,
  Version: 03/09/2012
  @tangtangneddie welcome