Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός

Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός, από την Παυλίνα Χατζησάββα

 1. Costas Minos
  Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός, από την Παυλίνα Χατζησάββα
  Transcript Header:
  Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός
  Transcript Body:
  • 1. Ο Απξίιεο είλαη ν κήλαο ν ζθιεξόο Ή ην Κνύξεκα ησλ δέληξσλ Από ηελ Παπιίλα Χαηδεζάββα
  • 2. Γελ είλαη ραξαθηηθά ηεο Βάζσο Καηξάθε… Δίλαη ε ηθεζία ησλ δέληξσλ
  • 3. Γξόκνο κε ηηο λεξαληδηέο
  • 4. Γξόκνο κε ηηο λεξαληδηέο; Πνηεο λεξαληδηέο;
  • 5. Νεξαληδνύια θνπλησηή
  • 6. Νεξαληδνύια ηη; Πάεη ε λεξαληδνύια… γηαηί ήηαλ θνπλησηή;
  • 7. Δγώ πόηε ζα μαλαγίλσ πιάηαλνο;
  • 8. Γξνζίδνκαη θάησ από ηηο κνπξηέο, ζηηο «Μνπξηέο»…
  • 9. Γξνζηδόκαζηε θάησ από ηα αξκπξίθηα. Κάπνηε ήηαλ αιζύιιην, ηώξα κέλνπλ δύν από απηά…
  • 10. Σαο θαίλνκαη άξξσζην ; Γηαηί κε έθνςαλ ινηπόλ;
  • 11. Πηθξνδάθλεο : αλ αθεζνύλ κπνξνύλ λα θζάζνπλ ηα ηξία κέηξα κε ππέξνρα άλζε. Γηαηί ηόζν ρακειή θιάδεπζε;
  • 12. Κνπηζνππηέο αξρέο Απξίιε, επνρή αλζνθνξίαο!
  • 13. Κνπηζνππηέο αξρέο Απξίιε, ζε πιήξε αλζνθνξία, πνπ γιίησζαλ!!
  • 14. Πέξπζη κε έθνςαλ, γηα ην θαιό κνπ…
  • 15. Σσξόο από «άξξσζηα» θιαδηά, γηα λα πξνθύςεη απηό ην «σξαίν» απνηέιεζκα…
  • 16. Ο Βόινο καο, μαθνπζηόο γηα ηηο λεξαληδηέο ζηνπο δξόκνπο ηνπ!!!
  • 17. Ο Βόινο καο, μαθνπζηόο γηα ηηο λεξαληδηέο ζηνπο δξόκνπο ηνπ!!!
  • 18. Pink Floyd - High hopes: The grass was greener The light was brighter With friends surrounded The nights of wonder…
  View More

Recent Reviews

 1. Jean Iossifidis
  Jean Iossifidis
  5/5,
  Version: 25/04/2014
  To kladema egine apo geoponous i hasapides? krima kai dropi!