NPF Polska 2020, prezentacja Beaty Poteralskiej

Priorytetowe technologie

 1. ebendyk
  Priorytetowe technologie
  Transcript Header:
  NPF Polska 2020, prezentacja Beaty Poteralskiej
  Transcript Body:
  • 1. PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI Warszawa 16.02.2009 r.
  • 2. Metodyka prac Prezentacja wyników wynikó Opracowanie koncepcji metodyki badawczej i procedur operacyjnych realizacji PPB ZRP Opracowanie tematów i makrotematów dla poszczególnych paneli tematycznych temató makrotemató poszczegó Opracowanie priorytetów i makropriorytetów dla 3 grup paneli tematycznych: priorytetó makropriorytetó ekologicznej, technologicznej i społeczno-ekonomicznej społ eczno- Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem metody Delphi badań Wytypowanie technologii Wybór czynników kluczowych Wybó czynnikó Wytypowanie technologii priorytetowych priorytetowych Działania Działania społeczno- społeczno- organizacyjne Opracowanie Technologie scenariuszy rozwoju przemysłowe przemysłowe Wkład merytoryczny do zintegrowanych scenariuszy NPF „Polska 2020” 2020” Wkł Warszawa 16.02.2009 r.
  • 3. Grupy Technologii priorytetowych - NPF „Polska 2020” Prezentacja wyników wynikó Technologie wytwarzania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych (zaawansowane materiały i technologie) Technologie pozyskiwania i wykorzystywania surowców oraz technologie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii Technologie ochrony środowiska Zaawansowane metody i technologie kształtujące konkurencyjność gospodarki Warszawa 16.02.2009 r.
  • 4. Technologie priorytetowe Prezentacja wyników wynikó Zaawansowane Nowa generacja materiałów materiały konstrukcyjnych TECHNOLOGIE PRIORYTETOWE i technologie i funkcjonalnych oraz technologii inżynierii Technologie powierzchni, pozyskiwania w tym nanomateriały surowców oraz i nanotechnologie technologie odnawialnych Energooszczędne technologie i alternatywnych źródeł energii konstrukcyjne, systemy użytkowana i materiały dla Technologie ochrony „inteligentnych” budynków środowiska mieszkalnych, infrastruktury użyteczności publicznej, budowli Zaawansowane przemysłowych metody i technologie kształtujące z uwzględnieniem recyklingu konkurencyjność i ochrony środowiska gospodarki Warszawa 16.02.2009 r.
  • 5. Technologie priorytetowe Prezentacja wyników wynikó Poligeneracyjne, bezpieczne dla Zaawansowane środowiska, technologie materiały TECHNOLOGIE PRIORYTETOWE zintegrowanego wytwarzania i technologie produktów energetycznych i technicznych Technologie pozyskiwania Technologie odnawialnych surowców oraz i alternatywnych źródeł energii, technologie w tym umożliwiające odnawialnych wytwarzanie elektryczności i alternatywnych źródeł energii i ciepła w systemach rozproszonych Technologie ochrony środowiska Technologie energetyki jądrowej i ich hybrydyzacja Zaawansowane z zaawansowanymi technikami metody i technologie węglowymi oraz rozwiązaniami kształtujące wykorzystującymi źródła energii konkurencyjność odnawialnej gospodarki Warszawa 16.02.2009 r.
  • 6. Technologie priorytetowe Prezentacja wyników wynikó Nisko- i bezodpadowe Zaawansowane technologie produkcji oraz materiały przemysłowe metody TECHNOLOGIE PRIORYTETOWE i technologie wykorzystania odpadów i unieszkodliwiania substancji Technologie pozyskiwania niebezpiecznych surowców oraz technologie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii Technologie ochrony środowiska Zaawansowane metody i technologie kształtujące konkurencyjność gospodarki Warszawa 16.02.2009 r.
  • 7. Technologie priorytetowe Prezentacja wyników wynikó Unikatowe urządzenia Zaawansowane technologiczne oraz aparatura materiały TECHNOLOGIE PRIORYTETOWE badawcza i pomiarowa dla i technologie zaawansowanych technologii nowej generacji Technologie pozyskiwania surowców oraz Zaawansowane metody technologie i technologie informatyczne, odnawialnych kształtujące konkurencyjność i alternatywnych gospodarki, w tym systemy źródeł energii ekspertowe sterowania Technologie ochrony urządzeń, procesów środowiska przemysłowych, sieci komunikacyjnych Zaawansowane i monitorowania stanu metody i technologie środowiska naturalnego kształtujące konkurencyjność gospodarki Warszawa 16.02.2009 r.
  • 8. Technologie niszowe Prezentacja wyników wynikó Nowa generacja materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz technologii inżynierii powierzchni, w tym nanomateriały i nanotechnologie Energooszczędne technologie konstrukcyjne, systemy użytkowana i materiały dla „inteligentnych” budynków mieszkalnych, infrastruktury użyteczności publicznej, budowli przemysłowych z uwzględnieniem recyklingu i ochrony środowiska Poligeneracyjne, bezpieczne dla środowiska, technologie zintegrowanego wytwarzania produktów energetycznych i technicznych Technologie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, w tym umożliwiające wytwarzanie elektryczności i ciepła w systemach rozproszonych Technologie energetyki jądrowej i ich hybrydyzacja z zaawansowanymi technikami węglowymi oraz rozwiązaniami wykorzystującymi źródła energii odnawialnej Unikatowe urządzenia technologiczne oraz aparatura badawcza i pomiarowa dla zaawansowanych technologii nowej generacji Zaawansowane metody i technologie informatyczne, kształtujące konkurencyjność gospodarki, w tym systemy ekspertowe sterowania urządzeń, procesów przemysłowych, sieci komunikacyjnych i monitorowania stanu środowiska naturalnego Warszawa 16.02.2009 r.
  • 9. Przykład technologii rozwijanych w Polsce – inżynieria powierzchni Prezentacja wyników wynikó TECHNOLOGIA WYTWARZANIA WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE WARSTW HYBRYDOWYCH HYBRYDOWE EB-PVD WYSOKO SPECJALIZOWANE TECHNOLOGIE OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ POWŁOKI WIELOWARSTWOWE Warszawa 16.02.2009 r.
  • 10. Struktury organizacyjne – Centra technologii plazmowych Prezentacja wyników wynikó Regionalne Centrum Zaawansowanych Technologii Technologia Warsztaty standardowa produkcji Współpraca Warsztaty produkcji targetów Regionalne z przemysłem urządzeń Centrum technologicznych Zaawansowanych Centrum Technologii Współpraca Technologii z ośrodkiem Plazmowych Technologia doskonalenia Technologia standardowa kadr standardowa Regionalne Zaawansowane Centrum projekty Zaawansowanych Wyposażenie badawcze Technologii technologiczne Technologie Technologia specjalne standardowa Warszawa 16.02.2009 r.
  • 11. Kontynuacja prac w NPF „Polska 2020” Prezentacja wyników wynikó Foresight w obszarach Narodowy tematycznych Program Identyfikacja i szczegółowa szczegółowa Foresight charakterystyka Foresight korporacyjny rozwiązań „Polska rozwiązań „Polska technologicznych 2020” 2020” i organizacyjnych determinujących determinujących Projekt „Zaawansowane technologie „Zaawansowane rozwój rozwój przemysłowe i ekologiczne dla przemysłowe poszczególnych poszczególnych branż lub zrównoważonego rozwoju kraju” branż zrównoważonego kraju” kluczowych Kierunki: Wygenerowane przedsiębiorstw przedsiębiorstw Zaawansowane technologie materiałowe priorytetowe kierunki i nanotechnologie badawcze Specjalizowana aparatura badawcza i testowa oraz unikatowe urządzenia technologiczne Systemy mechatroniczne oraz systemy sterowania Technologie proekologiczne Zaawansowane technologie produkcyjne oraz systemy bezpieczeństwa technicznego Umiejętności i kwalifikacje Warszawa 16.02.2009 r.
  • 12. Wnioski Prezentacja wyników wynikó W ramach NPF „Polska 2020” wytypowano technologie niszowe, w których Polska ma szansę konkurować z krajami europejskimi Bardzo ważną rolę przypisano „polskiej specjalności” dotyczącej wytwarzania aparatury badawczej i testowej oraz unikatowych urządzeń technologicznych Największe znaczenie przypisano zagadnieniom transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii uznając je za kluczowe dla skutecznego wdrażania rozwiązań naukowych i ich komercjalizacji Niezbędne jest systemowe podejście do zagadnienia wzajemnych powiązań różnych typów projektów foresight – narodowego, branżowych, regionalnych i foresightu korporacyjnego, a także opracowanie szczegółowych charakterystyk technologii priorytetowych wytypowanych w NPF „Polska 2020” Warszawa 16.02.2009 r.
  View More