Marketing Alphabet: Marketing trends, Trade journal, 2004 (Croatian language)

Marketing Alphabet: Marketing trends, Trade journal, 2004 (Croatian language)

 1. Brand Headteacher
  Marketing Alphabet: Marketing trends, Trade journal, 2004 (Croatian language)
  Transcript Header:
  Marketing Alphabet: Marketing trends, Trade journal, 2004 (Croatian language)
  Transcript Body:
  • 1. Stu muiemo naur': iti iz jednog izhora najuspjeénulh poduzetniékih ideja u 2003. godini? - ’ V; .; .»J: §$ , ,a— TI'! llWiflfl ll IPBIIIIII I PISE: Branimirloraja poslu kojim se buvim, 21 rudim I I kao hr-and mcnadier u ko: metié- koj kumpzmiji. moiete Shvdtiti Em sc zbiva sumo pruteéi zbiviinju i po- na. §anjc drugih. Aka jc v21§a udluka u skladu s trendom koji prwladziva, on ée vum iéi mi ruku. Mofete udluéiti i sup- mstaviti sc rrcndu, nn uvijck jc dobm : n-. m’ da on postoji. Naravno, i otkriti trend jedzm je ud nujsigumijih putova da éete uspjeti, pnscbicc u mzirketingu. Sa- mo éto trend nije lako otkriti. Trend jc pnppt konja - ]ak§e gar jc “jz1hziti" u smje- ru u kojcm jc vcé krcnun. Trcndnvi se i Male Illlllll 8MI| 'I| ]|l VGIIIII IIIISIIIBSS Sve “male” ideje, ako ih ostvare Iiudi koji ima- ju odredeno znanie, u skladu su s trendom koii prevladava. Male tvnke s "priienosnom" inirastmkturom postaju nositelji novog razvo- ia. Jedna od takvih moze biti i obicni servis za poslovna pisma, koji Ce preuzeti poslovnu ko- respodenciju s poslovnim partnerima. Da bi se ostvarila korist od trendova, vazno je razumjeti zbivanja oko nas. To donosi pro- fit! Razumijevanie sadasnjosti najpouzdaniji je nacin predvidania buducnosti, rekao je joé J. Naisbitt. To se moie, vice versa, preniieti i na danasnju trgovinu, kao i na marketing. Kad u tom uspijemo. shvatit cemo da trend niie sudbina. prepoznaju pr) tome §E0 uvijck 11-asuijii u “ha: i". za razliku Gd pnmndnih nomin- riju, kuje nastaju nu “'rhu". Nctko je jcdnom dobro rekao du murumo uéiti ud buduénosti isto nnako kakn uéimo nd pro§losti. N0. da bisniu to niogli, pntrei» no je rnzumjeti s: dzi§njost. Sva je mud- msr suvremenog ninrkcringa u budnom praéenju trendova, D1't'd'iLl'dI1jLl njihovn utjecaja i sposobnosti prilugodbc da so pridruiitc smjeru u kojem su krcnuli. Mnie li sc 1: trcnduvu szizmiti Em nus Cc- ka (we godinc. ’ Jcdnn nd mijholjih, po mnjem sudu, curopskih sfnsnpisa : a sa- innstulne poduzctnikc. njeinaéki Ges- hiiftsidcc, izabran jc ncmm 10 nnjuspjc§- nijih pusluvnih ideja Z003. gndinc, od dvjestotinjuk kojc je prcdsiaviu nu sw- jim stranicama tijckum proélc gndine. Zanimljivost je njihova izbora §to je Eak §CS( od njili vezann zu produju i trguvinu, §tn vcc‘ sanm po sclwi duvuljno govori 0 trcnduvskorn knpacitctu uvc djclarnosti. Pa, mogu li joj trenduvi poinoéii Prunati nmm cilinu sliuninu Proélu godinu obiljeiin je boom internat- skih aukcijskih trgnvinzi, ripii eBay-ii pa su éitatclji Cveschiifrsidee progl-. isiIi [0 na- juspje§nijnm idcjnm 2003. godine. U ide- ji intcrnctskc trgnvinc [wntpunn jc novi pristup trgovini. Ali, ninfda jo§ vainije. nukcijska trgovina priv]a&i nekorisnikc Internctn. 21 to jc vafan trend. Trgnvinzi jc danas borba za svakog kupca. Trgovci znziju da kupac ima §iroki ruspun izhor-.1 i moraju osvajati trii§tc po triifitc. Sva je mudrost suvremenog marketinga u budnom praéenju trendova, predvidanju njihova utjecaja i sposobnosti prilagodbe da se pridruiite smjeru u kojem su krenuli Kvalitnta nu nlslilm cijenama Ovzij knnccpt nasravir éc so i sljcaleéih gndina. LI Njcmaéknj su sc. primjerice, nu konceptu u§lede na tmékoviniii raz- vilc diskontnc pekarnice kojc nude ud 30 do 50% jeftinije pcknrskc proizvode od kl-usiénih. Idejn se ninic prenijeti mi srodnc proizvude. uli :11 Lrlaznk u ovuj business treba poznzmiti l'»ran§u. Pod- ruéje Lislugii, pa i tr; ,-uvine, jo§ uvijck je : n§tiécno Od mcdunamdne cjenovnc konkurencije u industrijski mdnn inte- zivnim bran§z1in: i. Ali nc zudugol PPIIIII i1I‘8Vfll] il |1|‘0ilVI| l||1iE lnternetsku prmldjzl brandirunih prais- voda po prnizvndnékim ili posebno pn- vuljnim cijenama postala je pravi kult. Tukvu jc prodaijzl prije bilu ll;1ldV110I11 ve- zami :21 usko rcgionalno podruéjc ili tzv. tvorniékc duéane. Internet jc rije§io raj problem. H susmv franchisinga omoguéio pl-arforniii zai prndaju nn virtualnim rrEi§- tima. Da bi odgovoriln 113 (we izz1:0ve, i trgovinzi so organizucijski i komunikm; ij- ski mijcnja i razvijn nnvc uslugc. Ir-em! slolmlinu vremena Sve idcjc knjc pmfirimju od trendzi slo- bodnog vremena imaju veliku buduénost. Primjcrice, Nijemci grade t: v. indoor ig- rali§ta. Prdiizetiiiéka idcja jc jcdn0st;1v- nu. Z-ukupite nz1pL1§tcnu tvurniéku halu i prcuredire jn u multifunkcinnalni objckt za klincc od dvijc do dvnnncst godina. In- door ip. ;rali§tc sadrii: djcéje igrnli§te, Ugo- vinu djcéjih igrziéziku i opreme te ugosti—
  • 2. teljski objekt 221 roditcljc. Zzinimljivoje dii se i ova trgmuékzi djclutnost scgmcntirzi na — trgovinc :11 nécvc i one ll kojimn ku- puju nmjke (sicl). I [0 je ll skladu s onim §tu neki nzizivziju “rnzumijcvmijcm Immu- nikacijskng incnmlitctn" i “gcrilskim ram- vzinjcm" :3 kupczi. Maj’ ij. Elf‘. I na ovum trendu jc dubm “: ajahu[i" uve godinc. Omnguéili 511 gr: pmizvodi knji dosloviio "rufic" granite, kao éto su mu- bilni telcfoni. Rzizgzowirati mobitelom u inozemstvu mnfc biti zaistzi skupo jcr sc plaéaju i dolazni puzivi. Pnduzctnici su na to ndizuvorili intcmctskom trgovinom 5 innzemnim pro-paid karticama. Tvrtkii pmdajc inozemne kzirtice preko Interm- [LL Kad je u inozemstvu, korisnik. primje- rice, njcmaékog mobitcla, smvi kupljcnii karticu i postajc — donuiéi korisnik. Pm- nziéi novc, multifunkciunulne nuéine ko- ri§tenja trcndnvskog mcdija — sigumn jc put uspjcha. Nc radi so tu sanio 0 interak- tivnim l11C(. Iijin1L1. U Njemmfkoj su ézik i taxi vnzila prcworcnzi u mnhilnc CD-shn» pave. Dok se mzitc, nioictc u miru pres- iufiati ponudu i odluéiti so 221 kupnju. Od- liéna idcjn uz male tru§knvc, knjn sc (0- mclji nu jcdnostziviioj premisi - aku Imp- cu omoguéite posredovunjem mcdija lo- cirati infnrmaciju knja mu jc pntrcbnzi, on ju je spreman dodatnu platiti. . ' '1 'i— A-; ?3i_“; § Tva U poduzetni§tvu uvijck pobjcduju oni koji brie reziliziruju ncku idcju. Trii§te IIIP-Ill njematkin nutluzelnickih itleia II 2003. 1. lnternetska aukcijska trgovina 2. Diskontna pekamica 3‘ Izravna prodaja iz proizvodnje 4‘ “Indoor" djecje igraliéte 5. Trgovina pre-paid karticama 6. Trgovina kniigama s ugostiteljskim preporukama 7. Internetski obiteljski savjetnik 8. Interkulturalni seminari 9. Proizvodnja senfa 10. Servis za poslovnu korespodenciju '| zvor: Geschattsidee, Specijalno izdanje 12/2003 je mkvo du :11 istu trendm-'. ~'l
  View More