Manual de Intruções Frascos par Leite Materno 150 e 250 ml Medela

www.viverqualidade.pt/MEDELA-Frascos-para-leite-materno-150-ml www.

 1. Viver Qualidade
  www.viverqualidade.pt/MEDELA-Frascos-para-leite-materno-150-ml
  www.
  Transcript Header:
  Manual de Intruções Frascos par Leite Materno 150 e 250 ml Medela
  Transcript Body:
  • 1. Instructions for use Breastmilk Bottles Bruksanvisning Flaskor för bröstmjölk Brugsanvisning Mælkeflasker Käyttöohjeet Äidinmaitopullot Bruksanvisning Melkeflasker © Medela AG 200.2200/07.09/A SV Flaskor för bröstmjölk Idealisk för uppsamling, förvaring och nedfrysning av bröstmjölk Rengöring och hygien Viktigt • Använd dricksvatten för alla nedan beskrivna rengöringspro-cedurer. • Rengör alla delar omedelbart efter användning för att und-vika att mjölkrester torkar in eller att bakterier utvecklas. Före första användningen och därefter en gång dagligen Ta isär, tvätta och skölj alla delar. Lägg delarna i en kastrull som är tillräckligt stor och. Fyll den med kallt vatten så att delarna täcks helt. Om så önskas kan en tesked citronsyra tillsättas för att motverka kalkavlagring. Koka upp vattnet och låt koka i 5 minuter. Alternativt kan delarna rengöras i Medela Quick Clean rengö-ringspåse för mikrovågsugn, diskas i övre delen av diskmaski-nen eller ångsteriliseras. Efter varje användning Ta isär och tvätta alla delar med tvål och varmt vatten. Skölj i rent vatten och låt delarna lufttorka på en ren handduk. Varning • Alla delar som inte används måste förvaras oåtkomliga för barn. • Undvik att vidröra insidan av flaskorna och låsringarna. Lagring / upptining av bröstmjölk (Till friska fullgångna barn) Urpumpad bröstmjölk Rumstemperatur Får inte lämnas i rumstempe-ratur Kylskåp 3 – 5 dagar i ca 4° C Frysfack i kylskåp 6 månader i ca –16° C Frysbox 12 månader i ca –18° C Upptinad bröstmjölk (som har varit fryst) Rumstemperatur Får inte lagras Kylskåp 10 timmar Frysfack i kylskåp Får inte frysas ner på nytt Frysbox Får inte frysas ner på nytt • Vid nedfrysning får flaskorna inte fyllas till mer än 3/4 så att det finns plats för expansion. • Märk flaskorna med datumet för urpumpningen. • Förvara ej bröstmjölk i kylskåpsdörren. • För att bevara bröstmjölkens sammansättning, tina fryst bröstmjölk i kylskåp under natten eller håll flaskan under rin-nande varmt vatten (max 37° C). • Skaka flaskan försiktigt så att separerat fett blandas med mjölken igen. • Tina inte fryst bröstmjölk i mikrovågsugn eller i en kastrull med kokande vatten (risk för brand). Material: Propenplast Avfall: Enligt lokala bestämmelser Innehåller inte Bisphenol-A, DEHP (Phthalate) eller Latex. DA Mælkeflasker Ideelle til indsamling, opbevaring og frysning af modermælk Rengøring og hygiejne Vigtigt • Brug altid vand af drikkevandskvalitet til følgende rengøringsprocedurer. • Rengør delene umiddelbart efter brug for at undgå at mælkerester tørrer ind og for at forhindre vækst af bakterier. Før ibrugtagning første gang og én gang dagligt Skil alle delene ad og vask og skyl dem. Læg delene i en kasserolle af passende størrelse. Fyld den med koldt vand, til delene er godt dækket. En teske citronsyre kan tilsættes, så kalkdannelse forebygges. Varm det op og lad det koge i 5 minutter. Alternativt kan de adskilte dele desinficeres i Medela Quick Clean Mikro-ovns pose eller vaskes på øverste hylde i opvaske-maskine eller damp-sterilisator. Efter hver brug Skil delene ad, og vask dem i varmt sæbevand. Skyl i rent vand og lad delene lufttørre på et rent håndklæde. Pas på • Alle dele, som ikke er i brug, skal opbevares, så de er util-gængelige for børn. • Undgå at berøre det indvendige af flasker og låg. Opbevaring / optøning af modermælk (Til sunde og raske spædbørn) Frisk udmalket modermælk Stuetemperatur Må ikke opbevares ved stuetemperatur Køleskab 3 – 5 dage ved ca. 4° C Fryseboks i køleskab 6 måneder ved ca. –16° C Dybfryser 12 måneder ved ca. –18° C Optøet modermælk (som har været frosset) Stuetemperatur Undlad at opbevare det Køleskab 10 timer Fryseboks i køleskab Må aldrig fryses igen Dybfryser Må aldrig fryses igen • Fyld ikke flasker mere end 3/4 op ved frysning, så der er mulighed for udvidelse. • Sæt etiket med datoen for pumpningen på flasker. • Opbevar ikke brystmælk i køleskabets dør. • For at bevare modermælkens indholdsstoffer skal optøning ske i køleskab (over natten) eller ved at holde flasken under rindende varmt vand (max. 37° C). • Ryst flasken let for at blande evt. fedt, der har udskilt sig. • Optø ikke frosset modermælk i en mikrobølgeovn eller i en kasserolle med kogende vand (risiko for at brænde). Materiale: Polypropylen Bortskaffelse: I henhold til lokale forskrifter Indeholder ikke bisphenol-A, DEHP (Phthalate) eller latex. FI NO Äidinmaitopullot Sopivat erinomaisesti äidinmaidon keräämi-seen, varastoimiseen ja pakastamiseen Puhdistaminen ja hygienia Tärkeää • Käytä juomavedeksi kelpaavaa vettä kaikissa seuraavissa puhdistamistoimenpiteissä. • Puhdista osat välittömästi käytön jälkeen maidon jäänteiden kuivumisen ja bakteerien kasvun estämiseksi. Ennen ensimmäistä käyttöä ja kerran päivässä Hajoita osiin, pese ja ja huuhtele osat. Aseta osat riittävän suureen kattilaan. Täytä vedellä niin että osat peittyvät kunnolla. Mahdollisesti voidaan lisätä lusikallinen sitruunahappoa kalkki-kerroksen muodostumisen estämiseksi. Lämmitä vesi ja anna veden kiehua 5 minuuttia. Vaihtoehtoisesti osat voidaan puhdistaa Medela Quick mikropuhdistuspussissa tai astianpesukoneen yläkorissa tai höyrypuhdistimella. Jokaisen käyttökerran jälkeen Hajoita sarja osiin ja pese kaikki osat lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele puhtaalla vedellä ja anna osien jäähtyä ja kuivua pyy-heliinan päällä. Huomio • Kaikki osat, jotka eivät ole käytössä, on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. • Älä kosketa pullojen sisäpintoihin tai kansiin. Rintamaidon säilytys / sulatus (Terveille vauvoille) Vastalypsetty äidinmaito Huoneen lämpötila Älä jätä huoneen lämpöön Jääkaappi 3 – 5 päivää noin 4° C:ssa Jääkaapin pakastinosa 6 kuukautta noin -16° C:ssa Pakastin 12 kuukautta noin -18° C:ssa Sulatettu äidinmaito (ollut pakasteena) Huoneen lämpötila Älä varastoi Jääkaappi 10 tuntia Jääkaapin pakastinosa Ei saa pakastaa uudestaan Pakastin Ei saa pakastaa uudestaan • Pakastaessasi maitoa, älä täytä pulloa kuin enintään 3/4 jotta maidolla on tilaa laajeta. • Merkitse pulloihin pumppaamispäivämäärä. • Älä säilytä rintamaitoa jääkaapin ovessa. • Jotta äidinmaidon ravintoaineet säilyisi, sulata maito vuo-rokauden jääkapissa tai pidä pulloa lämpöisen juoksevan veden alla (max. 37° C). • Ravistele pulloa varovasti jotta rasva sekoittuisi maitoon. • Älä sulata äidinmaitoa mikroaaltouunissa tai vesihauteessa (Palovaara). Materiaali: Polypropyleeni Hävittäminen: Paikallisten määräysten mukaisesti Ei sisällä seuraavia aineita: Bisphenol-A, DEPH (Phthalate) tai latex. Melkeflasker Ideelle for å samle inn, oppbevare og fryse brystmelk. Rengjøring og hygiene Viktig • Bruk drikkevann til alle rengjøringsmetodene som er beskrevet under. • Rengjør deler umiddelbart etter bruk for å unngå at melkerester tørker, og at det danner seg bakterier. Før første gangs bruk og en gang daglig Demonter, rengjør og skyll alle delene. Legg alle delene i en tilstrekkelig stor kasserolle. Fyll på med kaldt vann til delene er dekket. Valgfritt kan en teskje sitronsyre tilsettes for å unngå at det danner seg kalkavleiringer. Varm opp og la koke i 5 minutter. Alternativt kan de demonterte delene kokes i Medela Quick Clean poser til mikrobølgeovn eller vaskes på øverste hylle i oppvaskmaskinen eller med damp-steriliserer. Etter hver bruk Demonter og rengjør alle delene i varmt såpevann. Skyll i rent vann og la delene lufttørke på et rent håndkle. Advarsel • Alle deler som ikke er i bruk må holdes utenfor barns rekke-vidde. • Unngå å berøre innsiden av flasker og lokk. Lagring og tining av morsmelk (For sunne og friske spedbarn) Frisk, nytappet morsmelk Romtemperatur Må ikke oppbevares i romtemperatur Kjøleskap 3 – 5 dager ved ca. 4° C Fryseavdeling i kjøleskap 6 måneder ved ca. –16° C Dypfryser 12 måneder ved ca. –18° C Opptint morsmelk (som har vært frosset) Romtemperatur Må ikke lagres Kjøleskap 10 timer Fryseavdeling i kjøleskap Må ikke fryses om igjen Dypfryser Må ikke fryses om igjen • Ved frysing av melk må flaskene aldri fylles mer enn 3/4 fulle, da innholdet utvider seg. • Merk flaskene med pumpedato. • Ikke oppbevar brystmelk i kjøleskapdøren. • For å beholde alle komponentene i brystmelken intakt, bør frossen melk tines over natten i kjøleskapet eller holde flas-ken under rennende varmt vann (max. 37° C). • Risk flasken forsiktig for å blande eventuelt fett som har skilt seg ut. • Tin aldri frossen morsmelk i mikrobølgeovn eller en gryte med kokende vann (fare for brenning). Materiale: Polypropylen Kassering: I henhold til lokale bestemmelser Inneholder ikke bisfenol A, DEHP (Phthalate) eller lateks (gummi). EN Breastmilk Bottles Ideal to collect, store and freeze breastmilk Cleaning and Hygiene Important • Use drinking water quality for any of the following described cleaning procedures. • Clean parts immediately after use to avoid dry up of milk residues and to prevent from growth of bacteria. Prior to first use and once daily Disassemble, wash and rinse all parts. Place parts in a saucepan of sufficient capacity. Fill with cold water until the parts are well covered. Optionally, a tea spoon of citric acid may be added to avoid a build-up of limescale. Heat it up and allow to boil for 5 minutes. Alternatively, the disassembled parts can be sanitized in Medela Quick Clean Microwave Bags or in top rack of dishwasher or steam-sterilized. After each use Disassemble and wash all parts in warm, soapy water. Rinse in clear water and allow parts to air-dry on a clean towel. Caution • All parts which are not in use must be kept out of children's reach. • Avoid touching the inside of bottles and lids. Storing / thawing breastmilk (For Healthy Term Babies) Freshly expressed breastmilk Room Temperature Do not leave at room temperature Refrigerator 3 – 5 days at approx. 4° C Refrigerator Freezer Compartment 6 months at approx. –16° C Deep Freezer 12 months at approx. –18° C Thawed breastmilk (previously frozen) Room Temperature Do not store Refrigerator 10 hours Refrigerator Freezer Compartment Never refreeze Deep Freezer Never refreeze • When freezing do not fill bottles more than 3/4 full to allow space for expansion. • Label bottles with the date of pumping. • Do not store breastmilk in the door of the refrigerator. • In order to preserve the components of the breastmilk, thaw in the refrigerator overnight or by holding the bottle under running warm water (max. 37° C). • Gently shake the bottle to blend any fat that has separated. • Do not thaw frozen breastmilk in a microwave oven or in a pan of boiling water (danger of burning). Material: Polypropylene Disposal: According to local regulations Does not contain Bisphenol-A, DEHP (Phthalate) or Latex. 250 ml 150 ml
  • 2. Instrukcja obsługi Butelki na pokarm Инструкция по применению Контейнеры для грудного молока Használati utasítás Anyatejtároló palackok Návod k použıtí Láhve na mateřské mléko Kullanma talimatları Anne sütü kapları International Sales Medela AG, Medical Technology Lättichstrasse 4b 6341 Baar/Switzerland Phone +41 (0)41 769 51 51 Fax +41 (0)41 769 51 00 info@medela.ch www.medela.com PL Butelki na pokarm Idealne do przechowywania i zamrażania odciągniętego pokarmu Mycie i higiena Ważne • Do opisanego poniżej czyszczenia stosuj wodę o jakości wody pitnej. • Czyścić części natychmiast po użyciu w celu uniknięcia zasychania pozostałości mleka oraz zapobiegania rozwijaniu się bakterii. Przed pierwszym użyciem i codziennie Zdemontować, umyć i wypłukać wszystkie części. Włożyć części do rondelka o dostatecznej pojemności. Nalać zimnej wody, aby wszystkie części były zanurzone. Opcjonalnie można dodać łyżeczkę kwasu cytrynowego w celu uniknięcie tworzenia osadu. Podgrzać aż do zagotowania i gotować przez 5 minuty. Rozmontowane części można sterylizować w woreczkach przeznaczonych do mikrofalówki Medela Quick Clean, na górnej półce zmywarki do naczyń lub na parze. Po każdym użyciu Zdemontować wszystkie części i umyć w ciepłej wodzie z mydłem. Wypłukać w czystej wodzie i zostawić do wyschnięcia na czystym ręczniku. Uwaga • Części, które nie są w użyciu, przechowywać z dala od dzieci. • Unikać dotykania wnętrza butelki i pokrywki. Przechowywanie / rozmrażanie pokarmu (Dla niemowląt zdrowych) Świeżo odciągnięty pokarm W temperaturze pokojowej Nie pozostawiać w temperaturze pokojowej W lodówce 3 – 5 dni w temperaturze około 4 °C W pojemniku zamrażarki 6 miesięcy w w lodówce temperaturze około –16 °C W zamrażalniku 12 miesięcy w temperaturze około –18 °C Rozmrożony pokarm (uprzednio zamrożony) W temperaturze pokojowej Nie przechowywać W lodówce 10 godzin W pojemniku zamrażarki w Nigdy nie zamrażać ponownie lodówce W zamrażalniku Nigdy nie zamrażać ponownie • Do zamrażania nie napełniać butelek powyżej 3/4 objętości, aby zostawić miejsce na wzrost objętości. • Zaetykietować butelki z datą odciągania. • Nie przechowywać mleka w drzwiach lodówki. • Aby utrzymać jak najwyższą jakość mleka matki, pozostaw je w chłodziarce przez noc lub trzymaj butelkę pod bieżącą wodą (maks. 37° C). • Delikatnie wstrząsnąć butelkę celem zmieszania oddzielonego tłuszczu. • Nie rozmrażać zamrożonego pokarmu w mikrofalówce ani w pojemniku z gorącą wodą (niebezpieczeństwo poparzenia). Tworzywo: Polipropylen Usuwanie odpadów: Zgodnie z lokalnymi przepisami Nie zawiera bisfenolu A, DEHP (Phthalate) oraz lateksu. RU Контейнеры для грудного молока Идеальны для сбора, хранения и замораживания грудного молока Чистка и обработка Важно • Используйте питьевую воду для обработки молокоотсоса. • Промойте части сразу же после использования во избежание засыхания молока и роста бактерий. Перед первым использованием и ежедневно Разберите, промойте и сполосните все части. Поместите части в емкость для стерилизации необходимого объема. Наполните холодной водой равно настолько, чтобы она хорошо покрыла разобранные части. Дополнительно можно добавить чайную ложку лимонной кислоты во избежание появления известкового налета. Нагрейте емкость до кипения и кипятите в течение 5-х минут. B качестве альтернативы, разобранные детали моryт обрабатываться в многоразовых пакетах Quick Clean от Medela для стерилизации в микроволновой печи на верхнeй полке посудомоечой машины, или в паростерилизаторе. После каждого использования Разберите и промойте все части в теплой мыльной воде. Ополосните в чистой воде и позвольте им самостоятельно высохнуть на чистом полотенце. Внимание • Все неиспользуемые в данный момент части должны быть в недоступном для детей месте. • Ибeгaй coприꈂƒовеƒи„ ‚ внутрнне… †овр‡ƒ€‚тьˆ крышк‰ ‰ бу Šл€цк‰ (к€н ейнерa). Хранение / размораживание грудного молока (Для здоровых доношенных детей) Свежесцеженное грудное молоко Комнатная температура Не оставляйте при комнатной температуре Холодильник 3 - 5 дней при температуре около 4° C Морозильная камера 6 месяцев при x€†€ди†ьника температуре около -16° C Морозильная камера 12 месяцев при температуре около -18° C Размороженное молоко (предварительно замороженное) Комнатная температура Не хранить Холодильник 10 часов Морозильная камера Нельзя замораживать холодильника повторно Морозильная камера Нельзя замораживать повторно • При заморозке не заполняйте бутылочку более чем на 3/4, чтобы оставить место для расширения замерзшей жидкости. • Отметьте на этикетке бутылочки дату сцеживания. • Не храните грудное молоко в дверце холодильника. • Для сохранения целостности компонентов грудного молока размораживайте бутылочку/пакет, оставив на ночь в холодильнике или поместив под струю теплой воды (макс. 37° C). • Осторожно встряхните бутылочку, чтобы перемешать отделившийся жир. • Не размораживайте грудное молоко в микроволновой печи или в емкости с кипящей водой (опасность ожогов). Материал: Полипропилен Утилизация: В соответствии с локальными законами Не содержит бисфенол-A, DEHP (диэтилгексилфталат), латекса. HU Anyatejtároló palackok Ideális az anyatej gyűjtésére, tárolására és fagyasztására Tisztítás és higiénia Fontos • A következőkben leírt tisztítási műveletekhez használjon ivóvíz minőségű vizet. • Használat után azonnal tisztítsa meg az alkatrészeket, ezzel elkerülheti a tejmaradék beszáradását és a baktériumok elszaporodását. Az első használatbavétel előtt és naponta egyszer Szerelje szét, mossa el és öblítse le az alkatrészeket. Helyezze az alkatrészeket egy megfelelő nagyságú fazékba, töltse fel hideg vízzel annyira. Hogy a belehelyezett alkatrészeket teljesen ellepje. Mészkőlerakódás elkerülése érdekében tetszőlegesen hozzáadhat egy teáskanálnyi citromsavat. Forrásig melegítse fel a vizet és 5 percig hagyja forrni. Alternatív megoldásként a szétszedett palack részei fertőtleníthetők Medela mikrohullámú sütőbe helyezhető fertőtlenítőzacskóban, a mosogatógép felső fiókjában vagy gőz segítségével. Minden használat után Szerelje szét és mossa le az alkatrészeket meleg, szappanos vízben. Öblítse le tiszta vízzel, és tiszta konyharuhára helyezve szárítsa meg az alkatrészeket. Figyelem • Használaton kívül az alkatrészeket gyermekektől elzárt helyen kell tárolni. • Ne érintse üvegek és kupakok belsejét. Anyatej tárolása / mélyhűtött tej felengedése (Egészséges, időre született csecsemők részére) Frissen lefejt anyatej Szobahőmérsékleten Ne hagyjuk szobahőmérsékleten állni Hűtőszekrényben 3 – 5 nap kb. 4 °C-on tárolva Hűtőszekrény mélyhűtő 6 hónap rekeszében kb. –16 °C-on tárolva Fagyasztóládában 12 hónap kb. –18 °C-on tárolva Felengedett (korábban mélyhűtött) anyatej Szobahőmérsékleten Ne tároljuk Hűtőszekrényben 10 óra Hűtőszekrény mélyhűtő Újrafagyasztani tilos rekeszében Fagyasztóládában Újrafagyasztani tilos • A lefagyasztandó palackokat csak háromnegyed részig szabad megtölteni, hogy maradjon hely a táguláshoz. • Címkézze fel a palackokat a fejés dátumával. • Ne tároljon anyatejet a hűtőszekrény ajtajában. • Az anyatej összetevőinek megóvása érdekében hagyja a mélyhűtött tejet éjszaka a hűtőszekrényben felengedni vagy tartsa az palackokat/anyatejgyűjtő zacskót meleg folyó víz alá (max. 37 ºC). • Enyhén rázza fel a palackot, hogy az esetleges lerakódott zsír újra elkeveredhessen a tejjel. • A lefagyasztott tejet soha nem szabad mikrohullámú sütőben vagy forró vízzet tartalmazó edénybe helyezve felengedni (forrázási veszély). Anyag: Polipropilén Megsemmisítés: Az országban érvényben lévő szabályozás szerint Nem tartalmaz bisphenol-A-t, DEHP-t (Phthalate) vagy latexet. CS Láhve na mateřské mléko Ideální pro odsávání, skladování a zmrazování mateřského mléka Čištění a hygiena Důležité • Pro všechny následující popsané postupy čištění používejte výhradně kvalitní pitnou vodu. • Jednotlivé části odsávačky čistěte ihned po použití, abyste předešli zaschnutí zbytků mléka a následnému množení bakterií. Před prvním použitím a následně 1x denně Všechny díly oddělte, umyjte a důkladně vypláchněte. Jednotlivé části vložte do hluboké varné nádoby. Kterou naplňte vodou tak, aby byly všechny díly zcela pod vodou. Přidáním čajové lžičky kyseliny citrónové do vody zamezíte usa-zování vodního kamene. Po uvedení vody do varu je nechte 5 minuty vařit. Nebo lze rozebrané části sterilizovat v mikrovlnné troubě v sáčcích Medela Quick Clean Microwave Bag, v horním patře myčky nádobí nebo v parním sterilizátoru. Po každém použití Demontujte všechny díly a umyjte je v teplé jarové vodě. Vypláchněte čerstvou vodou a nechte části vysušit na vzduchu rozložené na čisté utěrce. Pozor • Všechny nepoužívané části chránit před dětmi. • Nedotýkejte se vnitřní strany lahví a víček. Skladování / rozmrazování mateřského mléka (Pro donošené děti) Čerstvě odsáté mléko Pokojová teplota Nenechávejte v pokojové teplotě Chladnička 3 – 5 dnů při teplotě přibližně 4 °C Mrazící zařízení chladničky 6 měsíců při teplotě přibližně –16 °C Mraznička 12 měsíců při teplotě přibližně –18 °C Rozmražené mléko (předtím zmrazené) Pokojová teplota Neskladujte Chladnička 10 hodin Mrazící zařízení chladničky Nikdy znovu nezmrazujte Mraznička Nikdy znovu nezmrazujte • Pro zamrazení neplňte láhev více než do 3/4 jejího objemu z důvodu rozpínání obsahu. • Označte láhev datem odsátí a uskladnění mléka. • Neskladujte mléko ve dveřích chladničky. • Zmražené mléko ponechejte přes noc v lednici nebo láhev umístěte do nádoby nebo pod proud teplé vody (max. 37 °C). • Rozmražené mléko před použitím řádně protřepejte, aby došlo ke smíchání všech jeho složek. • Zmražené mléko nikdy nerozmrazujte v mikrovlnné troubě nebo v nádobě s horkou vodou (nebezpečí spálení). Materiál: Polypropylen Likvidace: Místní předpisy Neobsahuje Bisphenol-A, DEHP (di-2-etylhexylftalát) ani latex. TR Anne sütü kapları Anne sütünü sağmak, saklamak ve dondurmark için idealdir Temizlik ve Hijyen Önemli • Aşağıda sıralanan bütün temizlik prosedürleri için kaliteli içme suyu kullanın. • Süt kalıntısının kurumasını engellemek ve bakteri oluşumundan korunmak için kullandıktan hemen sonra parçaları temizleyin. İlk kullanımdan önce günde bir defa Tüm parçaları sökünüz, yıkayınız ve durulayınız. Parçaları yeteri büyüklükteki bir tencereye yerleştirin. Parçaların üstü örtülene kadar soğuk su doldurun. Tercihen, kireç taşı oluşumunu engellemek için bir çay kaşığı sitrik asit ilave edilebilir. Isıtın ve 5 dakika kaynatın. Alternatif olarak, sökülen parçalar Medela Çabuk Temizlenebilen Mikrodalga Torbaları’nda veya bulaşık makinesinin en üst rafında veya buharla sterilize edilebilir. Her kullanımdan sonra Tüm parçaları sökünüz ve ılık, sabunlu suda yıkayınız. Temiz suyla durulayın ve kuru bir havlunun üstünde havada kurumasını sağlayın. Dikkat • Kullanılmayan tüm parçalar çocukların ulaşamıyacağı yerlerde saklanmalıdır. • Biberonların ve kapakların iç yüzlerine dokunmayın. Anne Sütünün Saklanması / Çözülmesi (Sağlıklı Bebekler İçin) Yeni sağılmış anne sütü Oda Sıcaklığı Oda sıcaklığında bırakmayın Buzdolabı Takriben 4˚ C’ de 3 – 5 gün Buzdolabının Derin Dondurucu Takriben –16˚ C’ Bölümü de 6 ay Derin dondurucu Takriben –18˚ C’ de 12 ay Çözülmüş anne sütü Oda Sıcaklığı Saklamayın Buzdolabı 10 saat Buzdolabının Derin Dondurucu Kesinlikle yeniden Bölümü dondurmayın Derin dondurucu Kesinlikle yeniden dondurmayın • Dondurulacaksa, kapları genleşmeye yer bırakacak şekilde ¾ oranından fazla doldurmayın. • Kaplara pompalama tarihini yazın. • Anne sütünü buzdolabın kapısında tutmayın. • Anne sütünü, bileşenlerini korumak için buzdolabında bir gece boyunca yada kabı akan sıcak suyun (max. 37 °C) altında tutarak çözünüz. • Ayrılmış yağları karıştırmak için şişeyi yumuşak tarzda sallayın. • Dondurulmuş anne sütünü mikrodalga fırında veya kaynar su dolu tencerede çözmeyin (yanma tehlikesi). Malzeme: Polipropilen İmha etme: Yerel yönetmeliklere uygun olarak Bisphenol-A, DEHP veya Latex içermez. 250 ml 150 ml
  View More