Korinthe 7

Korinthe 7

 1. Andr Piet
  Korinthe 7
  Transcript Header:
  Korinthe 7
  Transcript Body:
  • 1. 28 maart 2013 bijbelstudie nr. 7Vanaf hoofdstuk 3:15 1
  • 2. de vorige keer... 3:4 – 3:144 Want wanneer de een zegt: Ik ben vanPaulus; en de ander: Ik van Apollos; zijt gijdan niet onveranderde mensen?5 Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus?Dienaren, door wie gij tot geloof gekomenzijt, en wel zoals de Here dit aan een iedergeschonken heeft.6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maarGod gaf de wasdom. 2
  • 3. de vorige keer... 3:4 – 3:147 Daarom, noch wie plant, noch wie begiet,betekent iets, maar God, die de wasdomgeeft.8 Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleenzal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigenwerk.9 Want Gods medearbeiders zijn wij; Godsakker, Gods bouwwerk zijt gij.10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is,heb ik als een kundig bouwmeester hetfundament gelegd, waarop een andervoortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hijdaarop bouwt. 3
  • 4. de vorige keer... 3:4 – 3:1411 Want een ander fundament, dan dat er ligt,namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.12 Is er iemand, die op dit fundament bouwtmet goud, zilver, kostbaar gesteente, hout,hooi, of stro,13 ieders werk zal aan het licht komen. Wantde dag zal het doen blijken, omdat hij metvuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is,dat zal het vuur uitmaken.14 Indien het werk, dat hij erop gebouwdheeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 4
  • 5. 1Korinthe 315 maar indien iemands werk verbrandt,zal hij schade lijden,doch hij zelf zal gered worden,maar als door vuur heen. 5
  • 6. 1Korinthe 315 maar indien iemands werk verbrandt,zal hij schade lijden,doch hij zelf zal gered worden,maar als door vuur heen. 6
  • 7. 1Korinthe 316 Weet gij niet,dat gij Gods tempel zijten dat de Geest Gods in u woont? 7
  • 8. 13 In Hem zijt ook gij,nadat gij het woord der waarheid,het evangelie uwer behoudenis,hebt gehoord;in Hem zijt gij,toen gij gelovig werdt,ook verzegeldmet de heilige Geest der belofte,14 die een onderpand is van ons lotsdeel,tot vrijkoping van het volk,dat Hij Zich verworven heeft,tot lof zijner heerlijkheid.-Efeze 1- 8
  • 9. 1Korinthe 317 Zo iemand Gods tempel schendt,God zal hem schenden.Want de tempel Gods,en dat zijt gij, is heilig! 9
  • 10. 1Korinthe 317 Zo iemand Gods tempel schendt,God zal hem schenden.Want de tempel Gods,en dat zijt gij, is heilig! 10
  • 11. 1Korinthe 318 Laat niemand zichzelf misleiden!Indien iemand onder umeent wijs te zijn in deze tijd,hij worde dwaas,om wijs te worden. 11
  • 12. 1Korinthe 318 Laat niemand zichzelf misleiden!Indien iemand onder umeent wijs te zijn in deze tijd,hij worde dwaas,om wijs te worden. 12
  • 13. 1Korinthe 318 Laat niemand zichzelf misleiden!Indien iemand onder umeent wijs te zijn in deze tijd,hij worde dwaas,om wijs te worden. 13
  • 14. 1Korinthe 319 Want de wijsheid dezer wereldis dwaasheid voor God.Want er staat geschreven:Die de wijzen vangt in hun sluwheid; 14
  • 15. 1Korinthe 319 Want de wijsheid dezer wereldis dwaasheid voor God.Want er staat geschreven:Die de wijzen vangt in hun sluwheid; 15
  • 16. 1Korinthe 319 Want de wijsheid dezer wereldis dwaasheid voor God.Want er staat geschreven:Die de wijzen vangt in hun sluwheid; 16
  • 17. 1Korinthe 320 en elders:De Here weet,dat de overleggingen der wijzenvruchteloos zijn. 17
  • 18. 1Korinthe 320 en elders:De Here weet,dat de overleggingen der wijzenvruchteloos zijn. 18
  • 19. Immers, hoewel zij God kenden,hebben zij Hem niet ALS GODverheerlijkt of gedankt,maar hun DOOR-REDENERINGENzijn op niets uitgelopen,en het is duister gewordenin hun onverstandig hart.- Romeinen 1:21- 19
  • 20. 1Korinthe 321 Daarom,niemand beroeme zich op mensen;alles is immers het uwe: 20
  • 21. 1Korinthe 321 Daarom,niemand beroeme zich op mensen;alles is immers het uwe: 21
  • 22. 1Korinthe 322 hetzij Paulus, Apollos of Kefas,hetzij wereld, leven of dood,hetzij heden of toekomst,het is alles het uwe; 22
  • 23. 1Korinthe 322 hetzij Paulus, Apollos of Kefas,hetzij wereld, leven of dood,hetzij heden of toekomst,het is alles het uwe; 23
  • 24. 1Korinthe 322 hetzij Paulus, Apollos of Kefas,hetzij wereld, leven of dood,hetzij heden of toekomst,het is alles het uwe; 24
  • 25. 1Korinthe 322 hetzij Paulus, Apollos of Kefas,hetzij wereld, leven of dood,hetzij heden of toekomst,het is alles het uwe; 25
  • 26. 1Korinthe 323 doch gij zijt van Christus,en Christus is van God. 26
  • 27. 1Korinthe 41 Zo moet men ons beschouwen:als dienaren van Christus,aan wie het beheer vande geheimenissen Godsis toevertrouwd. 27
  • 28. 1Korinthe 41 Zo moet men ons beschouwen:als dienaren van Christus,aan wie het beheer vande geheimenissen Godsis toevertrouwd. 28
  • 29. 1Korinthe 42 Voor zulke beheerdersis dit tenslotte het vereiste:betrouwbaar te blijken. 29
  • 30. 1Korinthe 42 Voor zulke beheerdersis dit tenslotte het vereiste:betrouwbaar te blijken. 30
  • 31. 1Korinthe 43 Nu raakt het mij zeer weinig,of ik al door u of door enig menselijk gerichtbeoordeeld word.Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. 31
  • 32. 1Korinthe 43 Nu raakt het mij zeer weinig,of ik al door u of door enig menselijk gerichtbeoordeeld word.Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. 32
  • 33. 1Korinthe 43 Nu raakt het mij zeer weinig,of ik al door u of door enig menselijk gerichtbeoordeeld word.Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. 33
  • 34. 1Korinthe 44 Want ik ben mij van niets bewust,maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd;Hij, die mij beoordeeltis de Here. 34
  • 35. 1Korinthe 44 Want ik ben mij van niets bewust,maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd;Hij, die mij beoordeeltis de Here. 35
  • 36. 1Korinthe 45 Daarom, velt geen oordeelvoor de tijd, dat de Here komt,die ook hetgeen in de duisternis verborgenis, aan het licht zal brengenen de raadslagen der harten openbaar maken.En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 36
  • 37. 1Korinthe 45 Daarom, velt geen oordeelvoor de tijd, dat de Here komt,die ook hetgeen in de duisternis verborgenis, aan het licht zal brengenen de raadslagen der harten openbaar maken.En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 37
  • 38. 1Korinthe 45 Daarom, velt geen oordeelvoor de tijd, dat de Here komt,die ook hetgeen in de duisternis verborgen is,aan het licht zal brengenen de raadslagen der harten openbaar maken.En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 38
  • 39. 1Korinthe 45 Daarom, velt geen oordeelvoor de tijd, dat de Here komt,die ook hetgeen in de duisternis verborgenis, aan het licht zal brengenen de raadslagen der harten openbaar maken.En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 39
  View More