Izgradnja Partnerstva Izmedju Nvo I Javne Administracije

Izgradnja Partnerstva Izmedju Nvo I Javne Administracije

 1. Dejan Koricanac
  Izgradnja Partnerstva Izmedju Nvo I Javne Administracije
  Transcript Header:
  Izgradnja Partnerstva Izmedju Nvo I Javne Administracije
  Transcript Body:
  • 1. Beograd - juni 2009. godine
  • 2. Sadržaj Sadržaj........................................................................................................3 Uvod ...........................................................................................................5 O projektu: CIDEC – Dijalog građana i građanki za evropski konsenzus ............................................. 7 Realizacija događaja ................................................................................................ 11 Izgradnja partnerstva između NVO i javne administracije u procesu EU integracija ........................................................................13 Međunarodna konferencija 9. oktobar 2008, Beograd, Medija centar .......... 15 Izveštaj sa događaja ............................................................................................. 17 Spisak učesnika/ca Prve međunarodne konferencije ................................... 74 Okrugli sto u Bujanovcu, 31. oktobar 2008. godine .........................................77 Izveštaj sa događaja ............................................................................................. 79 Spisak učesnika/ca javne debate u Bujanovcu .............................................102 Okrugli sto u Novom Sadu, 5. novembar 2008. godine ..................................105 Izveštaj sa događaja ...........................................................................................107 Spisak učesnika/ca debate u Novom Sadu ...................................................124 Uporedna analiza iskustava saradnje nevladinog sektora i javne administracije u procesu evropske integracije...................................129 PREPORUKE ..........................................................................................................145 3
  • 3. 4
  • 4. Uvod Pred vama je prva u nizu od tri publikacije, pripremljene u sklopu pro- jekta CIDEC – Dijalog građana i građanki za evropski konsenzus, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Fondom za EU integracije, ko- jim rukovodi Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji, a tehnički re- alizuje Press Now. Ovaj projekat je zamišljen kao set povezanih aktivnosti, među kojima je i izrada ovih publikacija koje prate seriju javnih događaja – međunarodnih konferencija i lokalnih javnih debata, na teme koje su od značaja za uključi- vanje građana i građanki u proces evropskih integracija. Svaka publikacija sadrži detaljan prikaz ciklusa od tri događaja održa- nih pod zajedničkim nazivom. Prva publikacija se odnosi na temu „Izgrad- nja partnerstva između NVO i javne administracije u procesu EU inte- gracija“ koja je obrađena na prvoj međunarodnoj konferenciji, održanoj 9. oktobra 2008. godine u Beogradu, kao i na javnim debatama u Bujanovcu 31. oktobra i u Novom Sadu, 5. novembra 2008. godine. Druga publikacija izveštava o događajima na temu „Institucionalni oblici i mehanizmi uče- šća građana i građanki u procesu evropskih integracija“ koja je analizi- rana na II međunarodnoj konferenciji u Beogradu, 28. novembra 2008, i na javnim debatama u Novom Pazaru 12. decembra 2008. godine i u Zrenjani- nu, 3. februara 2009. godine. Treća publikacija predstavlja događaje koji su započeli III međunarodnom konferencijom u Beogradu, „Mogućnosti gra- đana/ki i NVO da komuniciraju sa institucijama EU“, 3. marta 2009. godine, pratećom javnom debatom u Kruševcu, 26. marta 2009. godine i javnom debatom planiranom da se održi u maju 2009. godine. 5
  • 5. Svaka publikacija sadrži detaljan prikaz izlaganja eksperata iz inostran- stva i iz Srbije, njihove prezentacije, tok samih događaja, spiskove učesnika/ ca, komentare i diskusiju. Posebno ukazujemo na dokumente koji se nalaze na kraju svake publikacije a čiji je autor doc. dr Tanja Miščević. Oni sumira- ju nalaze svakog ciklusa događaja i ujedno sadrže zaključke i preporuke za različite aktere u procesu evropskih integracija. Za ovu publikaciju, doc. dr Tanja Miščević je pripremila tekst „Uporedna analiza iskustava saradnje nevladinog sektora i javne administracije u procesu evropske integra- cije”. 6
  • 6. O projektu: CIDEC – Dijalog građana i građanki za evropski konsenzus Ovaj projekat ima za cilj da pokrene javne rasprave između učesnika/ca iz građanskog društva i državnih zvaničnika/ca o evropskim integracijama Srbije i time doprinese političkom i društvenom konsenzusu o integraciji Srbije u EU. Da bi ovaj dijalog bio uspešan, organizacijama civilnog društva i udruženjima aktivnih građana se mora omogućiti da budu predvodnici i nosioci ovog procesa. To se može postići korišćenjem iskustava drugih zemalja kandidata i članica EU, koje su nedavno prošle kroz različite faze integracije u Evropsku uniju. Projektom su planirani sledeći ciljevi i rezultati: a) Opšti cilj projekta: Doprineti uspostavljanju konsenzusa o evropskim integracijama u Srbiji. b) Posebni cilj: Povećati podršku građana i građanki evropskim integracijama kroz stvaranje uslova za njihovo učešće u javnim debatama. c) Očekivani rezultati: Povećana svest i nivo znanja o mogućnostima saradnje nevladinih organizacija, javne uprave i medija u evropskim integracijama Pokretanje javnog dijaloga, razmene informacija i principa dobre prakse vezane za proces EU integracije 7
  • 7. Osnažene nevladine organizacije za uspostavljanje partnerskog odno- sa sa Vladom u toku procesa pristupanja EU Bolje informisani građani i građanke, i više uključeni u javnu debatu o EU integracijama Konkretne aktivnosti koje su planirane u sklopu jednogodišnjeg pro- jekta: 1. Tri jednodnevne tematske međunarodne konferencije - Jedna od ključnih planiranih aktivnosti tokom trajanja projekta su tri jednodnev- ne međunarodne tematske konferencije. Ove konferencije su fokusirane na iskustva zemalja kandidatkinja i članica EU u različitim fazama njihovog 8
  • 8. integracionog procesa. U direktnoj diskusiji sa organizacijama iz Srbije analiziraće se mogućnosti primene metoda i aktivnosti, koje su u njihovim slučajevima očigledno bile uspešne. Ono što će se naučiti iz prezentovanih modela informisanja i uključivanja građana/ki u integracione tokove će po- moći srpskim nevladinim organizacijama i asocijacijama da izbegnu greške i da svoj posao urade efikasno i uspešno. Međunarodne konferencije su planirane da se održe u Beogradu, za oko 35 učesnika/ca, uključujući predstavnike/ce kako građanskog sektora, tako i predstavnike državne uprave, medija (novinara i glavnih urednika), evropskih institucija i stranih ambasada; međunarodni eksperti iz Poljske, Slovačke, Slovenije (države članice) i Hrvatske (države kandidatkinje), kao i predstavnici Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije 2. Šest javnih debata - Nakon svake konferencije planirano je orga- nizovanje po dve debate, ukupno šest javnih debata. Debate su zamišljene kao dodatno pojašnjenje sadržine konferencija. One će se organizovati u regionalnim centrima po Srbiji (Zrenjanin, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Novi Pazar i Bujanovac). Na svakoj će prisustvovati do 50 učesnika/ca, računa- jući i predstavnike/ce lokalnih organizacija za građansko društvo, lokalnih vlasti i medija. Dva domaća eksperta će biti facilitatori na ovim događajima. 3. TV produkcija i emitovanje - svaki događaj će biti snimljen, mon- tiran i ponuđen TV stanicama sa nacionalnom i lokalnom pokrivenošću. Trajanje emisija će biti do 30 minuta. Očekujemo da će Asocijacija lokalnih elektronskih medija emitovati ovaj program po simboličnoj ceni. 4. Publikacije - Na osnovu dokumenata i materijala sa konferencija i diskusija, zaključci i preporuke će biti objedinjeni u tri tematske publika- cije. One će biti štampane u tiražu od po 500 primeraka, a takođe će biti dostupne na našem sajtu. 9
  • 9. 5. Širenje informacija o aktivnostima i rezultatima posredstvom medija - Informacije će biti saopštavane javnosti tokom čitavog trajanja projekta. Koordinator projekta iz Građanskih inicijativa je odgovoran za sveukupnu strategiju širenja informacija, dok je PR menadžerka zaduže- na za svakodnevne aktivnosti saradnje sa medijima. Uz materijale sa kon- ferencije i tri publikacije, ovaj projekat donosi i niz drugih materijala. To uključuje mesečne izveštaje o aktivnostima, konačni izveštaj sa internom evaluacijom, izveštaje za štampu, MREŽA časopis. Sav materijal će biti do- stupan javnosti i na veb sajtu Građanskih inicijativa, a poseban link će ga povezivati i sa sajtom Kancelarije za pridruživanje EU. Za više informacija, molimo da posetite sajt Građanskih inicijativa. 10
  • 10. Realizacija događaja U periodu od oktobra 2008. do aprila 2009. godine, održane su tri me- đunarodne konferencije u Beogradu i 5 okruglih stolova – javnih debata u Bujanovcu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Zrenjaninu i Kruševcu. Poslednji događaj je planiran za maj 2009. godine. Na konferencijama su gostovali stručnjaci iz Poljske, Bugarske, Rumu- nije, Slovačke, Slovenije, Hrvatske i Makedonije. Oni su predstavili iskustva svojih zemalja, kako vladinog, tako i nevladinog sektora, u oblasti meha- nizama saradnje, građanskog učešća, monitoringa procesa, uspostavljanja dijaloga i debata na temu. Predstavnici Kancelarije za pridruživanje EU, kao i Ministarstva finansija, predstavili su napore svojih institucija u pro- cesu EU integracija. Konferencijama je prisustvovalo (umesto planiranih 105), preko 180 učesnika/ca iz vladinog, nevladinog sektora, predstavnici medija, lokalnih samouprava, sindikata, lokalnih institucija. Debate širom Srbije su iskorišćene za predstavljanje iskustava i preporuka iznetih tokom međunarodnih konferencija, kao i za predstavljanje rada domaćih instituci- ja i nevladinih organizacija u ovom procesu. Interesovanje za ove događaje je prevazišlo sva naša očekivanja – umesto planiranih 150 učesnika/ca, na 5 od planiranih 6 događaja je prisustvovalo preko 400 učesnika/ca iz svih sektora društva, uključujući i predstavnike mesnih zajednica. Sledi detaljan prikaz prve serije događaja, koja je započela međunarod- nom konferencijom u Beogradu 9. oktobra 2008. godine, a završila se jav- nim debatama u Bujanovcu i Novom Sadu. 11
  • 11. 12
  • 12. Izgradnja partnerstva između NVO i javne administracije u procesu EU integracija 13
  • 13. 14
  • 14. Međunarodna konferencija 9. oktobar 2008, Beograd, Medija centar PROGRAM 9:00 - 9:30 Registracija 9:30 - 9:45 Otvaranje: Miljenko Dereta, izvršni direktor Građanskih inicijativa 9:45 - 10:30 Pawel Swieboda, direktor demos EUROPA - Centra za evropsku Strategiju - Poljska iskustva u EU integracionim procesima 10:30 - 11:45 Hrvatska iskustva kao zemlje kandidata za članstvo u EU: Pero Bilušić, Ministarstvo vanjskih poslova i Evropskih integracija, Republike Hrvatske Modeli partnerske saradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva (Kornelija Mlinarević, menadžerka projekta, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje) Izazovi i primeri dobre prakse (Sonja Vuković, predsednica Regionalnog foruma udruga Slavonije i Baranje) Slovenačko iskustvo - Janez Potočnik, Komesar EU za nauku i istraživanja (video izjava) 11:45 - 12:15 Pauza za kafu 12:15 – 12:30 Makedonska iskustva kao kandidata za članstvo u EU: Tanja Hafner Ademi, Balkanska mreža za razvoj civilnog društva 12:30 – 13:15 Tanja Miščević, Kancelarija za evropske integracije – Iskustva Srbije u procesu EU integracija 13:15 - 13:30 Svetlana Logar (Strategic Marketing) – Rezultati istraživanja javnog mnjenja u Srbiji o EU integracionim procesima. 13:30 – 14:30 Diskusija/Pitanja i odgovori 14:30 Ručak 15
  • 15. 16
  • 16. Izveštaj sa događaja Skup u Beogradu izazvao je veliko interesovanje, pa je umesto planira- nih 35, događaju prisustvovalo 65 predstavnika domaćih i stranih instituci- ja, nevladinih organizacija iz zemlje i regiona, međunarodnih organizacija, donatora, predstavnika ambasada i medija. Konferenciju je otvorio izvršni direktor Građanskih incijativa Miljen- ko Dereta, koji je rekao da je ideja skupa da “kroz iskustvo drugih, Srbija sazna kako da prođe kroz neophodne promene na putu ka Evropskoj uni- ji“. Dereta je naglasio da je glavni cilj projekta razmena znanja i iskusta- va sa kandidatima i članicama u procesu priključivanja EU. „Očekujem da steknemo nova saznanja i svest o mogućnostima saradnje nevladinih or- ganizacija, javne uprave i medija u evropskim integracijama, kao i pokre- tanje javnog dijaloga, razmene informacija i principa dobre prakse vezane za proces EU integracije“, rekao je on i istakao da se „proces pridruživanja EU tiče svih segmenata života i da je ovaj dijalog neophodan kako pitanje evropskih integracija ne bi bilo ekskluzivno pravo vlade i političkih elita“. Direktor Centra za evropsku strategiju “demos EUROPA” Pavel Svijeboda govorio je o iskustvima Poljske u procesu pridruživanja EU. Svijeboda je rekao da je ta zemlja prošla tri nivoa u procesu integracije: usaglašavanje zajedničke platforme unutar poljskih vlasti, pregovori sa zvaničnicima EU, kao i razgovori i istraživanje poljskog javnog mnjenja. On je istakao da, osim toga što mora da se dobro pripremi za priključivanje EU, državna admini- stracija mora i da dobro objasni građanima šta je Unija, kako funkcioniše i u čemu je njen značaj. Prema njegovim rečima, najveći izazov u procesu pridruživanja EU je podrška civilnog sektora i svih društvenih partnera. Partneri u procesu priključivanja su, kako je naveo, sa jedne strane, sindi- kati, udruženja poslodavaca i radnika, NVO, interesne grupe, a sa druge strane, lokalna samouprava koja u Poljskoj ima visok stepen autonomije, a imala je važnu ulogu i u kritičnim poglavljima kao što su regionalna politi- 17
  • 17. ka i strukturalni fondovi a isto tako i u oblastima kao što su životna sredina, otpad, elektrane. Naglasio je da je pristupanje EU jedinstven proces koji zahteva potpuno menjanje načina funkcionisanja državne uprave, i upravo zato su društveni partneri i javno mnjenje nezaobilazni. Podsetivši da su se Poljaci na referendumu izjašnjavali o pristupanju EU, Svijeboda je istakao da su društveni partneri pritom imali odlučujući uticaj u animiranju široke javnosti od samog početka. A početak, kako kaže, znači ispitivanje zakono- davstva koje počinje od trenutka od kada započnete pregovore o članstvu. „To je prva i najdosadnija faza, kada na poziv Evropske komisije u Briselu prelazite poglavlje po poglavlje kroz postojeće evropsko zakonodavstvo. Dru- ga faza ticala se diskusije – kako da zakonodavstvo EU primenimo u speci- fičnim oblastima, kojim tokom da teče i koje partnere uključiti. Kao rezultat ove faze, kreirane su partnerske grupe (1997. godine), koje su uključile razli- čita ministarstva i društvene partnere na rešavanju čitavog niza problema. Glavni pregovarač je oformio posebnu radnu grupu u okviru svoje kance- larije koja se bavila komunikacijom sa društvenim partnerima i sa javnim mnjenjem. I konačno, tu je bio vladin pro- gram o informisanju društva“, rekao je Svi- jeboda i dodao da su lokalne samouprave odigrale važnu ulogu u tom procesu jer su zadužene za implementaciju strukturnih fondova. “Poljska je danas najveći primalac EU pomoći sa 67 milijardi evra (neto) u pe- riodu između 2007. i 2013. godine. Ovo je ogromna količina novca i veliko povećanje raspoloživih sredstava jer je to 67 milijar- di od EU i uz nacionalno kofinansiranje to iznosi skoro 100 milijardi evra raspoloživih za različite strukturne projekte.To znači da lokalne samouprave moraju biti pri- premljene za sve to, a to se ne dešava preko 18
  • 18. noći. Forum združenog komiteta vlade i lokalnih samouprava, koji je oduvek postojao, je usposta- vio radni tim za Evropske politike. Glavni pre- govarač je, kao što sam već rekao, imao posebni tim za komunikacionu politiku, ali smo tokom pregovora imali dva glavna pregovarača, jer se vlada promenila tokom samih pregovora. Ipak, obojica su se veoma zalagali, obilazeći zemlju i razgovarajući sa ljudima. Brzo se formirala dis- tribuciona mreža kako bi se informacije proširile po Poljskoj. Važno je da se bude što je više moguće otvoren i iskren i da se usmeri na prave probleme od samog početka “, objasnio je Svijeboda. Jedna od inicijativa je bila, kako kaže, da se uspostave trougaoni stolovi između foruma glavnog pre- govarača, NVO i ostalih organizacija. „Ovaj forum, tj. ovi trougaoni stolovi su rešavali opštija pitanja u poređenju sa onima koja sam ranije spomenuo. U tom smislu trebalo je posmatrati i stanje osoba sa invaliditetom. Ova ini- cijativa je imala cilj da se objektivne, opšte informacije prenesu javnosti. Za poslovnu zajednicu je bilo važno da se uspostavi dobra diskusija o ukupnom značaju i efektima reformi. Potom, sasvim različit izazov je bio referendum o pristupanju EU “, dodao je Svijeboda. „I na kraju želim da dodam da se u procesu integracija naše stanovništvo zamorilo od slušanja zlatnih obeća- nja o dobrobiti EU koje nikako da se desi. Međutim, kada smo postali član radili smo istraživanja javnog mnjenja i najzadovoljniji smo time što su deo sistema evropske porodice seljaci (procenat zadovoljnih skočio je sa 65% na 79% (od 2004. – 2007) kao i mladi. Ono što je važno jeste da kod svih grupa građana zadovoljstvo raste. Zanimljivo je što su na sredini političari i ja ne znam da li se oni mogu nazvati društvenom grupom ali kod njih procenat zadovoljnih opada sa 78% ili 76% na 67%, tako da su oni jedini koji zapravo gube EU integracijama“ precizirao je Svijeboda. 19
  • 19. CIDEC – Dijalog građana i građanki za evropski konsenzus ˝Izgradnja partnerstva između NVO i javne administracije u procesu EU integracija˝ 9. oktobar 2008, Beograd, Medija Centar Pavel Svijeboda Predsednik demosEUROPA – Centar za evropsku strategiju ••• Saradnja sa društvenim partnerima je bila ključni aspekt poljskog puta ka Evropskoj Uniji Ko su društveni partneri? • Primarno: sindikati, udruženja i organizacije poslodavaca i zaposlenih, NVO, interesne grupe Posebna kategorija su lokalne samouprave na različitim nivoima ••• 20
  • 20. • Pristupanje EU je najsveobuhvatnija promena režima koja je do sada izvedena u modernom svetu S obzirom na veličinu poduhvata, javno mnjenje mora biti angažovano u najevećoj mogućoj meri ••• Različiti nivoi: • Postizanje opšteg konsenzusa za EU integracije, • Unapređenje razumevanja načina funkcionisanja EU • Konsultacija sa društvenim partnerima o najosnovnijim promenama potrebnim u regulatornom okruženju uz zadržavanje poverljivosti pregovora – sa dvojakim ciljem: postizanje najboljeg rezultata u pregovorima, kao i obezbeđivanje efikasne implementacije predviđenih mera Obezbeđivanje kohezivne komunikacije sa partnerima u EU ••• Organizacija procesa: Učešće društvenih partnera i lokalne samouprave u proveri/ispitivanju zakonodavstva EU, što je prva faza u procesu pristupa Organizacija diskusija o izradi plana za implementaciju zakonodavstva EU u Poljskoj 21
  • 21. Partnerske Grupe su oformljene 1997, godinu dana pre pokretanja pre- govora, kako bi se ujedinila državna ministarstva i društveni partneri u rešavanju čitavog niza problema. Svaka partnerska grupa je komunici- rala sa određenim potkomitetom u okviru Pregovaračkog tima. Glavni pregovarač je oformio posebnu radnu jedinicu koja je imala za- datak da komunicira sa društvenim partnerima i javnim mnjenjem Program za informisanje društva (o EU integracijama) je usvojen vladi- nom odlukom četvrtog maja 1999, godinu dana po otpčinjanju prego- vora. ••• Lokalne samouprave su odigrale ključnu ulogu, u skladu sa njihovom velikom odgovornošću u poljskom sistemu vlasti, kao i ulogom u im- plementaciji fondova EU. Forum je organizovao Združeni komitet Vla- de i lokalne samouprave, koji je uspostavio posebnu Radnu jedinicu za evropsku politiku Glavni pregovarač je organizovao serije konferencija u regionu pod na- zivom ‘’Razumeti pregovore’’. Obišao je sva vojvodstva (poljski okruzi) kako bi prezentovao napredak pregovora i konsultovao se sa lokalnim učesnicima u procesu. Deo pregovora ‘’Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata’’ je bio u fokusu diskusije, kao i zakonodavstvo EU u oblasti zaštite živorne sredine (obrada tečnog i čvrstog otpada) Formirana je i distribuciona mreža kao rezultat bliske saradnje sa lokal- nom samoupravom, koja je omogućila da se prenese povratna informa- cija nižim nivoima autoriteta, zaintersovanim institucijama i osobama 22
  • 22. ••• Konsultacije koji se tiču poglavlja pregovora – važni za pripremu Pre- govaračkog tima – opremanje tima argumentima i postavljanje granica pregovaranja Primeri: • 26. novembar 1998 – konsultacije o Dodatnoj sertifikaciji proizvoda (SPC) za medicinske proizvode i pesticide. Ovo je važno s obzirom na ulogu proizvodnje generičkih lekova u Poljskoj • 6. januar 1999 – sastanci sa preko 40 predstavnika svih asocijacija i organizacije koje predstavljaju sektor ribarstva • 27 april 1999 – konsultacije sa prestavnicima malih i srednjih preduzeća o uvođenju standarda o bezbednosti na radu Novembar 1999 – pokretanje posla na proceni uticaja direktive 88/609/ EEC o velikim elektranama (na tečna i čvrsta goriva), što je bilo kontro- verzno pitanje tokom pregovora ••• “Trougaoni stolovi” – inicijativa za povezivanje: • Glavnog pregovarača, • Foruma nevladinih inicijativa, • Drugih organizacija. 23
  • 23. Primeri problema: pozicija osoba sa invaliditetom u svetlu zakonodav- stva EU. ••• Analize procene uticaja su izvedene u saradnji između vlade i profitnog sektora. ••• Finalna faza progovora i referendum o pristupanju EU. ••• Da li smatrate da je članstvo vaše zemlje u EU korisno? 24
  • 24. Kada bi referendum o prijemu Poljske u EU bio održan naredne nedelje, da li biste glasali za ili protiv? Po vašem mišljenju, koji je status Poljske u okviru EU? Da li se Poljska može ubrojati među članice sa... 25
  • 25. Po vašem mišljenju, koje su grupe ljudi dobile, a koje izgubile pristupa- njem Poljske EU? www.demoseuropa.eu 26
  • 26. Načelnik odeljenja za informisanje Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija Hrvatske Pero Bilušić kaže da je u procesu pridruži- vanju Hrvatske Evropskoj uniji postavljena široka struktura za pregovore u koju je uključen i nevladin sektor. Bilušić je naglasio da pristupanje Evrop- skoj uniji nije samo pristupanje Vlade niti državne uprave. U članstvo ulaze svi građani Evropske unije, dakle svi segmenti društva, i stoga je bitno uve- sti sve segmente društva u taj posao. „Mi kažemo da se pregovori za član- stvo pre svega vode kod kuće, unutar Hrvatske. Kada postignete konsenzus unutar države onda je najlakše ispregovarati sa Evropskom unijom. Stoga je hrvatska Vlada postavila široku strukturu za pregovore sa Evropskom unijom. U radne grupe za vođenje pregovora uključen je nevladin sektor, strukovne organizacije, Privredna komora, Udruženje poslodavaca ”, rekao je Bilušić. Prema njegovim rečima, u svim radnim grupama u Hrvatskoj učestvuje negde preko 2.000 osoba i značajan deo dolazi iz nevladinog sek- tora. „U pogledu komuniciranja o procesu pristupanja Evropskoj uniji sa građanima, u Hrvatskoj je u to dobrim delom uključen i nevladin sektor i to iz dva razloga: državna uprava je prepoznala da brojčano nije u mogućnosti sav taj proces iskomunicirati sama sa građanima, a s druge strane, u Hrvat- skoj građani, bar prema svim istraživanjima koja su se sprovodila, uvek više veruju nevladinom sektoru nego Vladi. Vlada sufinansira projekte informi- sanja koje sprovode organizacije civilnog društva. Svake godine se raspisuje konkurs koji se sprovodi za dobijanje finansijskih sredstava, dok je druga vrsta podrške aktivno učešće predstavnika Ministarstva u inicijativama koje sprovode nevladine organizacije, bilo da su to konferencije, seminari ili neke druge aktivnosti. Od 2004. godine, nakon sticanja statusa države kandidata za članstvo, Vlada Republike Hrvatske je pokrenula inicijativu za tzv. nacio- nalni forum za pristupanje Evropskoj uniji - javne debate u koje su uključeni predstavnici državne uprave, akademske zajednice i nevladinog sektora sa ciljem da se za jedan sto dovedu sve zainteresovane strane. Održano je 18 su- 27
  • 27. sreta Nacionalnog foruma počev od zaštite životne sredine, nacionalnog suvereniteta, pitanje energetike, dakle svih bitnih tema koje su važne u procesu pristupanja. Na inicijativu Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija osnovan je zajednički odbor između ekonomsko-socijalnog odbo- ra Evropske unije i nevladinog sektora iz Hrvatske. Namera je da se nevladin sektor Hrvatske uključi što pre u tokove Evropske unije, te da kroz ekonomsko - socijalni od- bor već mogu, na neki način, učestvovati u odlučivanju i vežbati kako se odvijaju politike unutar Evropske unije. Ovaj način uključivanja organizacija civilnog društva je jako bitan kada treba postići konsenzus unutar države i onda pregovori sa Evropskom unijom idu vrlo dobro”, objasnio je on. Bilušić je, na kraju izlaganja, posebno istakao da je jako bitno informisati građane o EI, kako bi se opredelili za tu politiku, i dodao da je u ovom trenutku 60% građana u Hrvatskoj za članstvo u EU, dok je 38% protiv članstva. Menadžerka projekta Regionalne razvojne agencije Slavonije i Bara- nje Kornelija Mlinarević govorila je o modelima partnerske saradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnog društva ali i o institucionalnom okviru koji zapravo omogućuje dijalog civilnog društva u Hrvatskoj i Vlade naročito u periodu pristupanja Evropskoj uniji „Osim međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i evropske konvencije za zaštitu ljud- skih prava i temeljnih sloboda, koji mi svi kao predstavnici civilnog društva znamo, tu su i Ustav Republike Hrvatske i nama naročito bitni Zakon o udrugama i Zakon o zakladama i fondacijama“, rekla je ona i dodala 28
  • 28. da „Zakon o udrugama predstavlja temeljni dokument koji uređuje taj deo društvene sfere i delovanje udruženja kao najbrojnijeg načina organizovanja civilnog društva“. „Od strateških dokumenata“, kako je rekla, „izdvojila bih Nacionalnu strategiju stvaranja podsticajnog okruženja, Kodeks pozitivne prakse, standarda i merila za ostvarivanje finansijske podrške programima i projektima udruženja. Kodeks je bitan i za Hrvatsku i za civilno društvo u našoj zemlji jer se zapravo ovim kodeksom institucionalizuje pristup ka fi- nansiranju udruženja, jer do tada, možemo reći, da je situacija bila prilično haotična i nije išla na ruku organizacijama civilnog društva. Kodeks pozitiv- ne prakse, standarda i merila se jako dobro odrazio i na niže strukture vlasti, dakle na županijske lokalne vlasti gde je puno elemenata kodeksa prenešeno i prilagođeno lokalnim uslovima. Kodeks je posle puno muka i pregovora donešen tek prošle godine“, naglasila je Mlinarević. Ona je rekla i da je 1998. godine osnovan Ured za udruge koji je umnogome olakšao funkcionisanje organizacija civilnog društva jer radi na stvaranju uslova partnerskih od- nosa između civilnog društva i vlade, promoviše međusektorsku saradnju, predlaže nove zakonske okvire i poboljšava izradu programa i novih stan- darda. Dodala je da Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (osno- vana 2003. godine), pruža stručnu i finansijsku podršku u programima koji podstiču održivost neprofitnog sektora, takođe promovišu partnerstvo, međusektorsku saradnju, građanske inicijative i radi na unapređenju demo- kratičnosti i demokratskih institucija društva. Značajan korak učinjen je definitivnim uključivanjem predstavnika civilnog društva u vladine savete i razna tela, čime je otvorena mogućnost pristupa informacijama i realnog uticanja na donošenje javne politike. Istraživanja su pokazala da stanovniš- tvo nema puno informacije o EU, o promenama koje donosi ulazak u EU, dok upravo te informacije poseduju organizacije civilnog društva, čija je i glavna funkcija da te informacije obezbeđuje za svoje građane. Zatim je 29
  • 29. skrenula pažnju da same organizacije moraju da se bolje organizuju: ”Neor- ganiziranost, rascepkanost interesa, nekoordiniranost međusobna organiza- cija civilnog društva, što je prepreka kada želite ići sa nekakvim ujednače- nijim zahtjevima ka Vladi i posebno priključivanje krovnim mrežama. Prvo morate biti ujedinjeni kod kuće, da biste mogli ići ka van. Poenta cele priče je da se, zapravo, organizacije civilnog društva u Hrvatskoj moraju bolje ko- ordinirati, organizirati i osnažiti same sebe kako bi bile u stanju biti članice, na prvom mjestu nekakvih krovnih organizacija za koje znamo da su jedine reprezentativne na nekoj razini evropskih komisija i Evropske unije. To im daje jednu snagu i važnost koju onda vlada, ne samo Hrvatska, nego bilo koje države, ne može ignorirati. Glavni potencijal koji poseduju organiza- cije civilnog društva jeste iskustvo u iskorišćavanju fondova i priprema za korišćenje tih fondova, što upravo vlada treba da iskoristi. Evropski socijalni fond i globalni grantovi omogućavaju pristup za male organizacije civilnog društva, što proizvodi potrebu suradnje Vla- de Hrvatske i civilnog društva.“ Sledi prezentacija Kornelije Mlinarević: 30
  • 30. ˝Suradnja civilnog društva i Vlade RH˝ Kornelija Mlinarević Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje www.slavonija.hr Beograd, 9.listopada 2008. ••• Temeljni dokumenti i propisi MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA Europska Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda USTAV RH ZAKON O UDRUGAMA ZAKON O ZAKLADAMA I FONDACIJAMA ••• 31
  • 31. ZAKON O UDRUGAMA Zakon o udrugama regulira osnivanje i djelovanje udruga kao najbroj- nije vrste organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj. Zakonom se razrađuje Ustavom zajamčeno pravo na udruživanje gra- đana kao svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizič- kih, odnosno pravnih osoba, radi zaštite probitaka ili zauzimanja za za- štitu ljudskih prava i sloboda, ekoloških, humanitarnih, informacijskih, kulturnih, nacionalnih, pronatalitetnih, prosvjetnih, socijalnih, strukov- nih, sportskih, tehničkih, zdravstvenih, znanstvenih ili drugih uvjerenja i ciljeva, a bez namjere stjecanja dobiti. 11.10.2001., Narodne novine br.: 88 ••• Strateški dokumenti o odnosu države i udruga • NACIONALNA STRATEGIJA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA od 2006. do 2011. godine (i OPERATIVNI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA od 2007. do 2011. godine) • KODEKS POZITIVNE PRAKSE, STANDARDA I MJERILA ZA OSTVARIVANJE FINANCIJSKE POTPORE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA, 09.02.2007. Narodne novine br.: 16 32
  • 32. • PRIJEDLOG PROGRAMA SURADNJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I NEVLADINOG, NEPROFITNOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ, 2000. ••• Propisi o Institucionalnom okviru UREDBA O UREDU ZA UDRUGE ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, TE IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SAVJETA ZAKON O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA ••• Ured za udruge osnovan 1998. godine radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade RH u vezi sa stvaranjem uvjeta za partnerske odnose i među- sektorsku suradnju s neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj. - predlaganje novih zakonskih okvira za djelovanje nevladinog, neprofitnog sektora u RH, - praćenje provođenja usvojenog prijedloga Programa suradnje Vlade RH i nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj - predlaganje poboljšanja tog Programa, izrada programa, standarda i preporuka za financiranje djelovanja organizacija CD-a iz 33
  • 33. državnoga proračuna i drugih javnih izvora, kao i iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije. ••• Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva osnovao je posebnim zakonom (NN 173/03) Hrvatski sabor 16. listopada 2003. godine, kao javnu zakladu s osnovnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga druš- tva u Republici Hrvatskoj. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Nacionalna zaklada pruža struč- nu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, vo- lonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva. ••• Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Ciljevi koje Nacionalna zaklada želi postići svojim djelovanjem su: • poticanje aktivnoga građanstva, uključenosti i sudjelovanja u razvoju zajednice • izgradnja kapaciteta civilnoga društva • razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva 34
  • 34. • povećanje javnog utjecaja i javnosti djelovanja organizacija civilnoga društva • razvoj socijalnoga poduzetništva i zapošljavanja u neprofitnom sektoru • povećanje utjecaja civilnoga društva u procesima donošenja javne politike. ••• Uloga organizacija civilnoga društva u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji • pokretanje javnog dijaloga o procesu pristupanja Hrvatske EU, o različitim aspektima tog procesa, reformama i njihovim učincima • uključivanje u provedbu Komunikacijske strategije informiranja hrvatske javnosti o procesu pristupanja EU • sudjelovanje u procesu pristupnih pregovora i praćenje napretka u ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo u Uniji • suradnja u provedbi vanjske komunikacijske strategije prema državama članicama EU koja doprinosi boljem razumijevanju građana Hrvatske i tih zemalja • poticanje bolje iskoristivosti pretpristupnih fondova EU i snažnije uloge u budućem korištenju strukturnih fondova. ••• 35
  • 35. Savjet za razvoj civilnog društva • Savjet je savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske, osnovano 2002. godine, kojem je svrha promicanje primjene i učinkovitosti usvojenog Programa suradnje Vlade RH i nevladinog, neprofitnog sektora u RH, strategija razvoja civilnog društva, razvoj filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje u uvjetima decentraliziranog sustava odlučivanja i financiranja. • Savjet ima 21 člana, 10 iz državne uprave, 8 iz organizacija civilnog društva i 3 stručnjaka koji trebaju biti iz civilnog društva. ••• SVE VIŠE naglašena važna uloga organizacija civilnog društva kao ne- zaobilaznih partnera u komuniciranju s građanima o ponekad vrlo teh- ničkim pitanjima prilagodbi pravnoj stečevini EU. Preporuke iznesene u mišljenju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, ističu važnost jačanja civilnog dijaloga (KONZULTACIJA) koji uz postojeće, tradicionalne socijalne partnere (sindikate i poslodavce) uključuje i udruge te ostale organizacije civilnog društva, u zajednič- kom radu za opće dobro. ••• Najvažniji problemi i prepreke suradnji • neprepoznavanje potreba ovoga sektora i uplitanje u rad OCD-a od strane vlasti 36
  • 36. • neorganiziranost, nekoordiniranost, rascjepkanost interesa – prepreka ujednačenim zahtjevima Vladi ali i priključivanju krovnim mrežama u EU • nedovoljan rad na vlastitoj informiranosti, izgradnji kapaciteta i umrežavanju ••• Programi EU u kojima su sudjelovali (sudjeluju) OCD • CARDS 2003 – Izgradnja kapaciteta i potpora organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih usluga – Tehnička pomoć • CARDS 2003/2004 – Dobro upravljanje i vladavina prava – Shema bespovratnih sredstava • CARDS 2004 – Potpora organizacijama civilnog društva u području zaštite okoliša i održivog razvoja– Shema bespovratnih sredstava ••• Programi EU u kojima su sudjelovali (sudjeluju) OCD • CARDS 2004 – Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora – Shema bespovratnih sredstava • CARDS 2004 – Tehnička pomoć upravljanju financijskim potporama – Hrvatska – Tehnička pomoć • PHARE 2006 – Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora 37
  • 37. civilnog društva u pretpristupnom procesu – Shema bespovratnih sredstava za područja: Demokratizacija i ljudska prava; Zaštita okoliša; Mladi • PHARE 2005 – Jačanje kapaciteta Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske - Tehnička pomoć Ured za udruge djeluje kao Jedinica za provedbu projekata (JPP) ••• Neki od Programa Zajednice otvorenih za Hrvatsku (2007 – 2013) • Integrated Action Programme in Lifelong Learning • Youth in action • Culture 2007 • Europe for Citizens • Consumer programme • Fundamental Rights and Justice Framework Programme (Daphne, Drugs prevention and information, Fundamental Rights and Citizenship, Criminal Justice, Civil Justice) ••• 38
  • 38. PRIPREMA ZA BUDUĆE PROGRAME ••• 39
  • 39. Budućnost Europski socijalni fond Kako? (European Social Fund, ESF) Lobiranje • Ministarstvo gospodarstva • Uprava za rad • Savjet za razvoj civilnog društva GLOBAL GRANTS • Središnji državni ured za Omogućuju pristup sredstvima razvojnu strategiju – Koordi- iz ESF-a i za manje/male OCD-e natorica za civilno društvo ••• Korisne internet stranice www.uzuvrh.hr www.strategija.hr www.cfcu.mfin.hr www.entereurope.hr www.euroinfo.hr www.myeucenter.org www.delhrv.cec.eu.int www.eucenter.org www.welcomeurope.com www.europa.eu.int www.europa.eu.int hvala na pažnji 40
  • 40. Predsednica Regionalnog foruma udruženja Slavonije i Baranje, Sonja Vuković govorila je o izazovima i primerima dobre prakse ali i iskustvima Hrvatske kao zemlje kandidata za članstvo o EU. Ona je istakla da „niko ne može sam i da pobeđuje onaj koji izabere najboljeg partnera“, zato su preduzeli inicijativu koja je u Slavoniji pokrenuta pre 6 do 7 godina čiji cilj je bio organizovanje udruženja na lokalnom nivou. U tom smislu, kako je rekla, osnovan je Regionalni forum udruga Slavonije čiji je cilj bio dopri- nos razvoju civilnog društva. „Radili smo na dva plana - saradnja sa jedini- cama lokalne samouprave jer sav razvoj u svim programima Evropske unije i prema svim modelima kreće ipak odozdo. Moramo se dovoljno ojačati, međusobno povezati, znači biti dovoljno snažni i organizirani da možemo postati partner i na lokalnim i na regionalnim i na nacionalnim razinama. Krenuli smo neformalno, 2002. godine i nismo želeli da se namećemo kao još jedna krovna organizacija nego smo zapravo u zajednički rad uključivali i predstavnike lokalnih samouprava sa nadom da ćemo pronaći različite modele saradnje“, rekla je Vuković. „Tako je doneta Povelja o suradnji koja je odredila neka područja saradnje lokalne samouprave i udruženja čiji je cilj bio prevazilaženje komunikacijskih problema, načina donošenja odluka, transparentne dodele sredstava i pomoći našem uključivanju u rešavanje 41
  • 41. nekih javnih potreba i problema. Pred kraj 2004. godine potpisali smo prvu Povelju u osječko-baranjskoj županiji, zatim grad Osjek, nakon toga vukovarsko-sremska žu- panija, a onda smo kroz dve godine potpi- sali još jedan projekat saradnje sa još 9 lo- kalnih samouprava. Za sve to vreme radili smo u radnim grupama. Nismo se uvek sla- gali, nismo imali ista mišljenja, ali smo na mukotrpan način dolazili do onoga što smo mi nazvali civilni nacionalni konsenzus jer smo shvatali da međusobno nismo konku- rencija. Pored Povelje o suradnji, uradili smo i model transparentne dodele sredsta- va “, Vuković je dodala da je osnovan Sa- vet za razvoj civilnog društva, da bi se stvorila infrastruktura za razvoj, i napravljena je Strategija lokalnog partnerstva koja je predstavila načine na koji treba komunicirati sa lokalnom samoupravom i na kojim područji- ma zajedno raditi. Posebno je skrenula pažnju da organizacije treba bolje da se organizuju i umreže na regionalnom nivou, da znanje koje poseduju o iskorišćavanju fondova treba da bude osnov za uspostavljanju saradnje sa državnim organima, naročito sa lokalnom samoupravom. Cilj je da ta znanja ponude nekim gradovima, da se formiraju gradski razvojni timovi, čime će organizacije civilnog društva ne samo pregovarati, upućivati, već i preuzeti odgovornost. Takođe, oni rade i na uključivanju poslovnog sektora u finansiranje organizacija civilnog društva, jer jačanje javnog sektora, trka za profitom dovodi da toga da se gubi veza između javnog i neprofitnog sektora. Zato organizacije civilnog društva treba da se kroz resurse koje poseduju u vidu znanja, informacija, imidža, nametnu kao poželjni partner. Ključno za dalji razvoj jeste komunikacija, bolja organizovanost, me- đusektorska saradnja i partnerski projekti. Sledi prezentacija Sonje Vuković 42
  • 42. REGIONALNI FORUM UDRUGA SLAVONIJE PARTNERSTVO KAO RAZVOJNI PLAN Sonja Vuković, dipl.oec Beograd, 09.10.2008. ••• Regionalni forum udruga Slavonije je koalicija NVO organizovanih da jačaju društveni kapital i da promovišu vrednosti građanskog društva u regionu Slavonije Dugoročni ciljevi: • Promovisanje i zaštita vrednosti građanskog društva i iniciranje saradnje između OCD; • Aktivno učešće u procesu stvaranja razvojnih politika na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou; • Inicijacija i razvoj modela saradnje sa privatnim i javnim sektorom; • Zalaganje za stvaranje uslova i infrastrukture za održivi razvoj OCD. 43
  • 43. Оrganizacijski razvoj NEFORMALNA KOALICIJA OD DECEMBRA 2002. - IZGRADNJA POVERENJA I OSNOVE ZA ZAJEDNIČKI RAD - RADNE GRUPE I ZAJEDNIČKI PROJEKTI - REGISTROVANA U OKTOBRU 2006. ••• NAŠA POSTIGNUĆA Povelje o saradnji • Osiječka međusektorska radna grupa (participativni proces) • Formalne osnove za izgradnju partnerstva između lokalne vlasti i OCD • Principi i polja saradnje: 1. Komunikacija 2. Učešće u procesima odlučivanja i razvoja 3. Transparentno finansiranje 4. Javne potrebe i angažovanje spoljnih saradnika • Potpisane povelje: • Osiječko – baranjska županija 15.12.2004. • Grad Osijek 28.12.2004. 44
  • 44. • Vukovarsko – srijemska županija 14.01.2005. • 2006/7 takođe još 9 drugih lokalnih zajednica (Beli Manastir, Čeminac, Darda, Erdut, Ernestinovo, Lovas, Popovac, Stari Jankovci, Tordinci) ••• MODELI TRANSPARENTNOG FINANSIRANJA Osiječko – baranjska županija • Delimično primenjena Grad Osijek • Formalizovano – treći krug konkursa Grad Belišće • Formalizovano – treća godina primene Baranjska radna grupa • Na nizu radionica, međusektorski tim je pripremio set dokumenata i procedura za 9 lokalnih zajednica • Zajedno sa Poveljom o saradnji, prestavljen lokalnim vlastima i OCD u oblasti • Formalizovan u Belom Manastiru i Dardi ••• 45
  • 45. PROCES ODLUČIVANJA: Osiječko – baranjska županija 1. Odbor za Građanske inicijative • Savetodavni odbor u županijskom savetu • Predstavljen preko tri člana Foruma • Zajednički ciljevi i akcioni plan (Fond za razvoj građanskog društva i druge društvene infrastrukture) 2. Odbor za EU integracije – predstavnik Foruma 3. Odbor za društvena pitanja – predstavnik Foruma Grad Osijek • Odbor za razvoj građanskog društva • Odbor za ljudska prava i prava manjina ••• DRUGA POSTIGNUĆA: • Regionalni građanski konsenzus / vrednosti i principi • Strategija regionalnog razvoja kao rezultat • Istraživanje o socijalnoj koheziji • Participativna izrada strategije za lokalno partnerstvo 46
  • 46. • Priručnik: Strategija lokalnog partnerstva • Konferencija o socijalnoj(društvenoj) koheziji u Zagrebu • Komunikaciona strategija ••• Agenda 2006/09 PRIORITETNI PROBLEMI I SMERNICE: 1. Komunikacija 2. Procesi odlučivanja 3. Razvojni programi 4. Izgradnja infrastrukture za OCD i razvoj građanskih inicijativa • Regionalna mreža centara podrške • Stvaranje infrastrukture za održivost OCD (Fond za društveni razvoj / Fondacije lokalnih zajednica / Korporativna društvena odgovornost / Neprofitna preduzeća) • Politika obezbeđenja kancelarijskog prostora za OCD 5. Transparentno finansiranje 6. Javne potrebe i angažovanje spoljnih preduzeća ••• 47
  • 47. TRENUTNE AKTIVNOSTI: 1. Izgradnja kapaciteta dva lokalna razvojna tima sa gradovima Vukovar i Našice 2. Obezbeđenje tehnologije (know-how) - trening, konsultacije 3. Izgradnja kapaciteta za OCD u Osiječko – baranjskoj županiji (trening i konsultacije vezani za PCM, marketing i PR) 4. Finansiran od strane Nacionalne fondacije za razvoj građanskog društva, Osiječko – baranjske županije i grada Osijeka. 5. Razvoj web-magazina 6. Mapiranje i izrada studije izvodljivosti za uspostavljanje Regionalne fondacije za društveni razvoj ••• 48
  • 48. Izazovi ••• 49
  • 49. Novi globalni društveni sistem Profitni sektor preuzima sve više moći od javnog sektora ••• “Niko nije dovoljno dobar da bi sam uspeo. Pobeđuju oni koji biraju najbolje partnere’’ 50
  • 50. ••• Da biste bili poželjan partner! Deljenje moći (RESURSI) Partner 1 Partner 2 Moć = INFORMACIJA Moć = NOVAC Moć = KNOW-HOW (TEHNOLOGIJA) Moć = KONTAKTI Moć = POZICIJA Moć = IMIDŽ ••• Nemoj silom, uzmi veći čekić – Antonijev zakon sile Artur Bloch: “Marfijev zakon i ostali razlozi zašto stvari idu naopako” 51
  • 51. ••• Kritične tačke saradnje ••• zašto biti kap, kad mogu biti slap... ••• 52
  • 52. Razvoj ljudskih resursa i jačanje socijalnog kapitala u cilju društvenog i privrednog razvoja regije kroz edukaciju i podršku potencijalnim nosi- teljima razvoja te kroz jačanje partnerskih modela saradnje sva tri sek- tora civilnog društva. ••• Programska područja RURALNI RAZVOJ SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO MEĐUSEKTORSKA SARADNJA DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE ••• L. Jagera 6/3, 31000 Osijek tel: 385 31 213 556 fax: 385 31 213 557 udruga.slap@gmail.com www.pomakonline.com Sonja Vuković mob: 385 /91/510-2172 sonja.slap@gmail.com ••• 53
  • 53. Iskustva Makedonije kao zemlje kandidata za članstvo u EU predsta- vila je koordinatorka Balkanske mreže za razvoj civilnog društva Tanja Haf- ner Ademi. Skrenula je pažnju da izgradnja partnerstva obuhvata trojni odnos EU sa različitim institucijama, vladom i organizacijama civilnog društva kao trećim partnerom, i da postoje različiti nivoi partnerstva. „Da bi se razvila interakcija između pomenutih aktera, naophodan je zakonski okvir, kao što je Vladina strategija za saradnju sa građanskim sektorom. Takođe su bitni i dokumenti na nivou EU, na primer Sporazum o stabili- zaciji i pridruživanju. Vlada isto tako mora da bude svesna potrebe da se građansko društvo tretira kao zainteresovana strana i da se uključi u javne administrativne reforme“. Dalje je istakla da je „neophodna dobra organi- zacija civilnog društva, zato je u Makedoniji osnovana neformalna mreža organizacija, oblika građanske platforme. Svaka vlada, pa i EU je velika mašinerija i kao takva preferira da razgovara sa grupom, tj. predstavnicima mreža, a ne sa individualnim organizacijama, kada se odredi predstavnik grupe onda je lakše i širiti informacije, pregovarati. EU i Komisija, kao je- dan od partnera, treba da pokažu spremnost da daju veću političku važnost organizacijama civilnog društva, da ukažu na konkretan način kako da se 54
  • 54. građansko društvo uključi u proces odlučivanja, dok građan- sko društvo mora da shvati da je važno da koriste politički uticaj EU, i da izveštavaju o napretku. Tako predstavnici EU, predstav- nici OCD i predstavnici vlade trebaju da sede za istim stolom, jer svi imaju interes u tome, tre- bala bi da postoji neka struktu- ra koja bi omogućila uključiva- nje i predstavljanje građanskog sektora u pregovorima, Mi moramo biti uključeni u ceo proces, na svim ni- voima partnerstava, zato je važno da se umrežimo. Ona se u svom izlaganju osvrnula na ulogu medija u procesu inte- gracija. Ademi kaže da su mediji u Makedoniji podeljeni oko teme evrop- skih integracija i to na vladine, provladine i one povezane sa poslovnim interesima i političkim partijama. „Kada govorimo o EU, u Makedoniji problem je paušalno izveštavanje, nema aktivne uloge novinara i medija u objašnjavanju, komuniciranju sa ljudima na temu šta je to proces integra- cija, koje su dobrobiti članstva u EU, koje će koristi od članstva imati obični građani“, kaže Ademi i dodaje „Moja organizacija radi na projektu vizne liberalizacije jer je to nešto što će biti pozitivan pomak ka Evropskoj uniji. Mediji o tome retko izveštavaju, iako je veoma važno za običnog čoveka da li može slobodno da putuje ili ne. U sistemu evropskih integracija svi imamo važnu ulogu pa i mediji. Na njima leži odgovornost da prenesu informacije koje će doći do ljudi koji treba na svojoj koži da osete dobrobit članstva u EU“, zaključila je Ademi. Sledi prezentacija Tanje Hafner Ademi. 55
  • 55. Izgradnja partnerstva između javne administracije i organizacija građanskog društva u procesu EU integracija: Makedonsko iskustvo Tanja Hafner Ademi, MA thf@mcms.org.mk ••• 56
  • 56. Okvir za partnerstvo “Osnove” 1) Ovo je trojni odnos: Vlada - EU – Organizacije civilnog društva 2) Nivoi partnerstva: Politika i strategija naspram Operativni/implementacioni deo 3) Zakonski okvir: Nacionalni i EU nivo ••• Okvir za partnerstvo • Nacionalno zakonodavstvo Vladina strategija za saradnju sa civilnim sektorom (2007 – 2011) Stvaranje mehanizama za dijalog (javne diskusije, predstavljanje mišljenja, izrada državnog budžeta, programiranje IPA – programa za predpristupnu pomoć, uključivanje u radne grupe i savetodavna tela) • EU jedinice za upoređivanje, na primer SSP, Pristupanje/Evropsko partnerstvo Partnerstvo za pristupanje Makedonije EU navodi ‘’uspešnu primenu prihvaćenih mera kako bi se obezbedila transparentnost 57
  • 57. u administraciji, posebno u procesu odlučivanja, i daljoj promociji aktivne participacije građanskog društva’’ kao kraktoročni prioritet pod Političkim kriterijumom • Partnerski princip u regulaciji predpristupne pomoći (IPA) – Prvi put pruža zakonsku osnovu za uključivanje aktera građanskog društva u programirajne, implementaciji, nadzoru i evaluaciji procesa pomoći EU na nacionalnom i regionalnom nivou. • Problem političke volje i spremnosti da se građansko društvo angažuje kao zainteresovana strana. ••• Trenutna situacija i iskustvo u Makedoniji • Ograničena participacija organizacija građanskog društva (OCD) u izradi politika (priprema zakonskih akata, strateški dokumenti) – potreba za institucionalizacijom modela kroz dalju implementaciju Strategije • Pitanje budžetiranja – potreba za participativnim budžetiranjem (tj. Kodeks dobre prakse za finansijsku podršku udruženja građana i fondacija) – neobavezujući standardi o kojima treba voditi računa samo onda kada se objavljuju konkursi za aktivnosti organizacija građanskog društva iz državnog budžeta; ne postoji nijedna budžetska linija niti zakon za finansiranje građanskog društva 58
  • 58. • Građanska platforma za Makedoniju (osn.2004) Okuplja 29 organizacija građanskog društva različitih sektora i interesa, i nudi im slobodan prostor za 3C razvoj osnovnih resursa (kroz istraživanje, uspostavljanje baza podataka i publikacija) i otvoren prostor za razmenu pogleda i zajedničke akcije (trening, javne debate, promocija i deljenje resursa, sajmovi, forumi) • Zajednička saradnja (Organizacije građanskog društva i vlade) Konferencija ‘’Saradnja Vlada sa građanskim društvom’’(u Svetskoj banci) koju je organizovala Jedinica za saradnju sa NVO u martu 2008. ••• Izazovi • Vlada – kapaciteti/ljudski resursi i vremenska ograničenja (rokovi EU); • EU- velika očekivanja doprinosa građanskog društva (promotera vrednosti EU, multiplikatori ‘’ljudi ljudima’’ kontakata) u odnosu na mogućnost/spremnost za veći politički pritisak da se pruži slobodan prostor za građanski dijalog sa Vladom; • Organizacije građanskog društva – EU nije zamena za donatora, to je strateški partner – razvoj kapaciteta za zastupanje i umrežavanje, pošto Brisel već ima presudan uticaj na nacionalnu politiku u mnogim aspektima, što će se dodatno povećati u budućnosti! 59
  • 59. ••• Naučene lekcije • Dalja primena Vladine strategije za saradnju sa građanskim sektorom (MCIC radi na izveštaju o praćenju Strategije, programa dobre uprave); • Korišćenje političkog uticaja od strane EU (uključivanje u Izveštaj o napretku, regularne konsultacije o MIPD i AP); • Uključivanje predstavnika OCD u institucije političkog dijaloga (Ekonomsko – društveni savet, Zajednički konsultacioni komitet ili pregovarački timovi za pristupanje EU); • Potreba da se razviju Akcioni planovi za implementaciju partnerskog principa u pretpristupnoj pomoći (konsultacije sa OCD); • Konsultacije sa OCD/zainteresovanim stranama o nacionalnim/ sektorskim razvojnim planovima i godišnji operativni dokumenti bi trebali biti obavezni; • Potreba da se razviju kapaciteti OCD kao i drugih zainteresovanih strana (opština, profesionalnih udruženja) da se angažuju u EU institucijama i procesima (umrežavanje!) Hvala na pažnji! 60
  • 60. Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Tanja Miščević1 rekla je da je Vlada Srbije u oktobru 2008. godine usvojila Na- cionalni program integracije Srbi- je u Evropsku uniju. Reč je o stra- teškom programskom dokumentu o aktivnostima Srbije i usklađivanju domaćeg prava i prakse sa standar- dima koji postoje u svim pregova- račkim procesima EU, rekla je ona i dodala da je dokument prošao javnu raspravu i da je postao Program rada Vlade u naredne četiri godine. Mi- ščević je istakla da u Srbiji, nažalost, ne postoji institucionalizovan odnos između Vade Srbije i civilnog druš- tva. „Kada to kažem, ja nemam gotova rešenja kako da popravimo stvari ali smo otvoreni za sve savete, pa i naših suseda, jer možemo strašno mnogo da naučimo“, dodala je ona. „Iako nema institucionalizacije odnosa, mi smo sa civilnim sektorom potpisali Memorandum o saradnji. Memorandum je potpisan i sa Univerzitetima u Srbiji i Privrednom komorom Srbije. Naža- lost, takav Memorandum nije potpisan sa sindikatima“, rekla je Miščević i dodala da je „cilj te saradnje da civilno društvo u Srbiji bude prepoznato ne samo kao učesnik već vlasnik procesa EU integracije. Taj proces ne znači samo članstvo u EU već reformu Srbije koja će dovesti do članstva“, dodala je Miščević. Ona je rekla da je Savet za evropske integracije još jedan važan instrument u procesu pridruživanja, koji nije iskorišćen. „Mi se priprema- 1 Nova direktorka Kancelarije za evropske intergacije je Milica Delević 61
  • 61. mo da nova Vlada organizuje prvu sednicu Saveta za evropske integracije. Reč je o konsultativnom telu unutar Vlade Srbije koje predstavlja kreatora jasnog političkog konsenzusa za evropske integracije. To je nešto što smo svi svesni da u Srbiji ne postoji, a Savet koji će biti sastavljen kako od izvršne i zakonodavne vlasti tako i od predstavnika civilnog društva u Srbiji bi treba- lo vrlo brzo da ima svoju prvu konstitutivnu sednicu“, izjavila je Miščević. Ona je rekla da, međutim, to nije dovoljno i da bi bilo dobro pratiti modele o kojima su govorile kolege iz Poljske i Hrvatske a koji podrazumevaju vrlo ja- sno uključivanje civilnog društva u tehničke procese evropskih integracija. Neophodno je uključiti znanje, kapacitete i resurse koji nesumnjivo postoje u civilnom društvu, univerzitetima, Privrednoj komori, kako bi kvalitetno počeo proces priprema za pregovore za buduće članstvo Srbije u Evropskoj uniji, rekla je Miščevićeva. „Srbija ima tri važna plana u narednim godi- nama: vizna liberalizacija, dobijanje statusa kandidata, decentralizovana implementacija sredstava koja dolaze iz IPA fondova. U ostvarivanju ovih planova izuzetno nam je važna pomoć civilnog sektora. Veći kapaciteti za programiranje fondova koji dolaze iz IPA postoje u nevladinom sektoru nego u vladinom sektoru, takođe postoje mnogo više ekspertize “, istakla je Tanja Miščević. Ali je skrenula pažnju da i civilni sektor mora da reši dva bitna pi- tanja: nekoordiniranost, nerazumevanje ili nepostojanje jedinstvenog glasa civilnog sektora i ovo vlasništvo nad procesom. Na kraju je dala ideju da se u Srbiji pokrene studija izvodljivosti Kako institucionalizovati odnose civilnog društva i izvršne vlasti i sa tim izaći kao sa nekakvim dogovorenim rešenjem pred Vladu Srbije. Direktorka istraživanja ˝Strategic Marketing˝ Svetlana Logar pred- stavila je rezultate istraživanja javnog mnjenja u Srbiji o EU integracijama. Ona je rekla da ulazak Srbije u Evropsku uniju podržava 74 odsto građana. Logar je dodala da su nešto pozitivniji stavovi o ulasku zemlje u EU počeli u martu 2008. godine, ali da ipak variraju iz meseca u mesec. Prema njenim 62
  • 62. rečima, ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu je po- državalo 54 odsto građana, u julu 65, u avgustu 54, a u septembru 62 odsto građana. Ona je iznela podatak da iako 55 odsto ispitanika ne zna šta taj sporazum podrazumeva, većina se slaže da će on doprineti boljem životu u Srbiji (72 odsto ispitanika). Građani Srbije su takođe naveli da će SSP i energetski sporazum sa Rusijom, koji su ratifikovani istog dana u parla- mentu, imati isti značaj za budućnost Srbije. Svetlana Logar je naglasila da su podaci često kontradiktorni što ukazuje na lošu komunikaciju, odnosno odsustvo komunikacije od strane vlasti u odnosu na građane u vezi sa EU integracijama. Prema njenim rečima, radi se o jednom monologu političke elite prema građanima, što ukazuje na nužnost i imperativ učešća civilnog sektora u celom procesu. Pogledajte prezentaciju Svetlane Logar. 63
  • 63. Stavovi građana Srbije prema EU i EU integracijama CIDEC - Dijalog građana i građanki za Evropski konsenzus ••• 64
  • 64. Metodologija Rezultati terenskih istraživanja – mesečni SMR Omnibus Univerzum Populacija Srbije 18+ godina Veličina uzorka 1000 ispitanika (minimum) Tip uzorka: Troetapni slučajan reprezentativni stratifikovani uzorak Uzoračka greška ±3.31% za pojave sa incidencom od 50% (marginalna greška) ••• Procenat građana sa pozitivnim savovima prema EU 45 Potpisan SSP + Fiat + Evrovizija Uhapšen 40 39% Karadžić 35% 35 34% 30 29% 28% 26% 25 22% 22% Ratifikovan 20 22% 22% 20% SSP, T. Nikolić 17% 21% - podržao 17% ZES: Početak SSP 15 izborne kampanje k j 10 Prekid Formirana pregovora o proevopska Nezavisnost vlada p pridruženju j Kosova 5 EU 0 Maj 06 6-Jun 6-Jul 7-Sep Okt- 07 7-Nov 7-Dec Feb-08 Mart - 08 Maj - 08 Jun-08 Jul-08 Avg-08 Sep-08 Hronološki gledano, posle potpisivanja SSP, znatno veći procenat gra- đana izražava pozitivan stav prema EU 65
  • 65. Ako bi ove nedelje bio referendum za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kako biste vi glasali? Za Protiv 74 69 69 66 64 62 61 59 59 56 55 54 53 21 19 18 18 16 15 15 17 13 13 14 10 9 n-06 l-06 007 008 008 008 008 006 p-07 c-07 008 bar bar Okt 20 April 20 Jun 20 Jul 20 Avgust 20 Novemb Septemb Maj 20 Mart 20 7 2007 Jul Jun Dec Sep 2008 Znatno veći procenat građana glasao bi na referendumu za članstvo Srbije u EU, nego što ima pozitivno mišljenje o EU Da li podržavate ratifikaciju SSP u Skupštini? Da li znate šta podrazume- va SSP? (Septembar 2008.) % građana koji podržava ratifikaciju SSP 65 62 54 54 55 Ne Da 45 Jun 2008 Jul 2008 Avgust 2008 Septembar 2008 Znatno veći procenat građana podržava ratifikaciju SSP, nego što ima pozitivno mišljenje o EU iako većina i ne zna šta SSP zapravo znači EU, 66
  • 66. Da li verujete da će usvajanje SSP doprineti boljem životugrađana Srbi- je? (Septembar, 2008.) 8 Ne zna / nema stav 20 Ne ne verujem da će usvajanje SSP uticati Ne, na poboljšanje života gradjana 43 Da, ali ne očekujem poboljšanje u skorijoj budućnosti Da, u potpunosti 29 Većina građana ne zna šta zapravo za Srbiju znači SSP, ali ima očekivanja u g p j , j pogledu doprinosa SSP životnom standardu građana Srbije Šta se vama lično čini značajnijim za budućnost Srbije i njenih građana: Sporazum o Stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom ili ener- getski sporazum sa Rusijom? (Septembar, 2008.) ( p , ) 7 Ne zna / nema stav 38 Podjednako 28 Sporazum o Stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom Energetski sporazum sa Rusijom 28 Građani su podeljeni u p g p j pogledu ocene značaja koje za Srbiju imaju SSP sa EU i j j j j energetski sporazuma sa Rusijom 67
  • 67. Isporuka Radovana Karadžića Hagu je u najboljem interesu Srbije? j Srebrenica 20% Ne N zna Avgust 2008. 21 Genocid, etničko 5% čišćenJe Uopšte se ne slažem 28 Bosna 3% (genocid, rat) 44% Uglavnom se ne slažem 16 Sarajevo 3% Uglavnom se slažem g 12 Ratni zločini 3% 35% Ne može da 23 U potpunosti se slažem 65% navede ni jedan Iako u isto vreme više od 60% građana smatra da pridruženje EU jeste u nteresu Srbije, tek nešto više od trećine građana smatra da je isporuka Karadžića Hagu u interesu Srbije. Većina građana, 65%, ne može da navede ni jedan događaj zbog koga je Karadžić optužen! Da li je isporuka Ratka Mladića u najboljem interesu Srbije? 13 22 22 27 Nema stav 52 45 46 38 Ne Da 33 35 32 35 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Iako u više od 60% građana smatra da p g pridruženje EU j j jeste u interesu Srbije, tek j , nešto oko trećine građana smatra da je isporuka Ratka Mladića u interesu Srbije. 68
  • 68. Stavovi prema potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU i status Kosova (april 2008.) Ne zna 13 11 Srbija ne treba da potpiše SSP 23 Srbija treba da potpiše SSP samo pod uslovom da zemlje EU koje su priznale nezavisno Kosovo povuku to priznanje 26 Srbija treba da potpiše SSP čim se ukaže prilika ali uz uslov da to ne znači i priznavanje Kosova p j 26 Srbija treba da potpiše SSP čim se ukaže prilika U aprilu 2008, neposredno p p , p pred p p potpisivanje SSP, većina g j , građana smatrala j da je za potpisivanje SSP Srbija treba da treba postavi uslove Evropskoj Uniji vezane za status Kosova Koji su najznačajniji problemi sa kojim se Srbija u ovom trenutku suoča- va, a koji vas lično najviše zabrinjavaju? 60 Nezaposlenost Kosovo 50 Nizak standard 40 30 20 Korupcija 10 Kriminal Pridruženje EU 0 Avgust 2007 Avgust 2008 un-06 Oktobar 2006 Mart 2007 Maj 2007 Jun 2007 Jul 2007 Oktobar 2007 Mart 2008 Maj 2008 Jun 2008 Jul 2008 Septembar 2006 Novembar 2006 Decembar 2006 Februar 2007 Septembar 2007 Novembar 2007 Decembar 2007 Februar 2008 Septembar 2008 Ju t t Pridruženje EU nikad nije bilo među problemima koji brinu građane (čak ni posle prekida pregovora o pridruženju, u maju 2006.godine), ali pomaci u 2008. ipak postoje 69
  • 69. Na kraju izlaganja emitovana je izjava Evropskog komesara za nauku i istraživački rad Janeza Potočnika koji je, govoreći o slovenačkim iskustvi- ma u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, rekao da je civilni sektor imao veoma važnu ulogu. „Sa jedne strane oni su nas podsećali i otvarali pitanja, a sa druge strane, oni su bili naši saveznici jer su govorili u prilog ulasku u Evropsku uniju“, rekao je Potočnik i dodao da su za svako područje prego- varanja formirane pregovaračke grupe, vođene resornim ministarstvom uz predstavnike sindikata, Privredne komore, čak i banke Slovenije. Vlada je uputila javni poziv medijima, nevladinim organizacijama da se uklju- če u taj proces i postanu deo pregovaračkih grupa. On je istakao i da je Vlada Slovenije podržavala nevladine organizacije, finansirajući ih (i to ne samo one koje su bile proevropske već i one koje su govorile kontra Evropi). Potočnik je naveo da „u procesu pridruživanja EU treba igrati otvorenih karata, pošteno i treba znati da nevladine organizacije mogu pomoći u bilo kojem pravcu da idete – ili u pravcu otvaranja pitanja ili pomoći u procesu raščišćavanja stvari koja su u vezi sa pitanjem ulaska u EU“. Na kraju konferencije, u živoj debati, postavljana su razna pitanja u vezi sa evropskim integracijama od kojih izdavajamo sledeća: kako je u Polj- skoj izgledala kampanja informisanja građana u procesu evropskih integra- cija? Da li su nosioci te kampanje bili domaći ili strani eksperti, univerziteti, civilni sektor ili predstavnici Evropske unije? Pavel Svijeboda je objasnio da je vlada stvorila mrežu eksperata, koji su putovali po Poljskoj, što je dosta pomoglo da ljudi steknu potrebnu ek- spertizu. Njegovo je mišljenje „da je uvek bolje da ekspertizu prenose ljudi koji poznaju lokalne uslove; treba se osloniti uglavnom na domaće eksper- te iz vlade i sa univerziteta i NVO-a“. Svijeboda se osvrnuo i na medije u procesu integracija.“ Mediji su bili ključni izazov, kada je referendum o pristupanju došao na red, mediji su bili veoma kooperativni, činili su velike 70
  • 70. napore da budu objektivni, dok kada je reč o pregovorima o pristupanju, mediji su zaista „namučili“ vladu.“ Nizala su se pitanja u vezi sa Fondovima Evropske unije (PROGRES) i njihovim funkcionisanjem? Učesnike/ce su zanimala i Poljska iskustva po pitanju regionalne ustrojenosti u procesu pridruživanja posebno u vezi sa sredstvima fondova kao i način finansiranja nevladinih organizacija, ali pre svega ih je zanimalo kako je funkcionisao trougaoni odnos između države, NVO i partnera u pregovorima? Pavel Svijeboda je, odgovarajući na poslednje pitanje rekao, da je „or- ganizovana platforma za NVO koji su jedan od partnera u procesu, ali je obezbeđeno i da druge organizacije budu zainteresovane da učestvuju u ovoj specifičnoj formi dijaloga (trouglu), tako da smo i njih pozvali. Zato kažem 71
  • 71. da je to bio trougaoni odnos pre nego bilateralni između vlade i platforme NVO. Pretpostavljam da zavisi od toga koliko je platforma inkluzivna. Uko- liko su svi predstavljeni preko platforme, nema smisla slati dodatne poziv- nice drugim partnerima, ali mislim da u najvećem broju slučajeva mora da se sačuva otvorenost procesa. Tako da zbog inkluzivnosti procesa mora da se osigura da postoji stalni poziv što većem broju organizacija da se priključe dijalogu“. Dosta pitanja na konferenciji bilo je postavljeno i gostima iz Hrvatske i Makedonije. Predstavnicu ministarstva finansija Srbije Jelenu Pajović zanimalo je na koje se sve načine finansiraju NVO u zemljama regiona? Odgovor na ovo pitanje dala je predsednica Regionalnog foruma udruženja Slavonije i Baranje Svetlana Vuković koja je rekla da se i u Hrvatskoj kao i u našoj zemlji snalaze na različite načine.“Mi smo na nivou Regionalnog foruma udruženja, gde imamo svoj Savet u Osjeku, razgovarali kako to razrešiti i trenutno se razmišlja o tome da se za područje grada Osjeka osnuje Fond za sufinansira- nje evropskih projekata. O istom smo razmišljali i na niovu županija. Moram reći da je Ministarstvo mora, prometa i turizma imalo jedan konkurs po kome svi oni koji su potpisali ugovore za evropske projekte mogli 72
  • 72. su dobiti 150 tisuća kuna sufinansiranja što je negde 20 tisuća eura. Sna- lazimo se i tako što nam, recimo, Regionalna razvojna agencija daje čoveka pola radnog vremena. On za to ne dobija platu nego će udeo u plati zapravo biti način sufinansiranja”. Menadžerka projekta Regionalne razvojne agencije Slavonije i Bara- nje Kornelija Mlinarević dodala je da Regionalna razvoja agencija, pogotovo na severu i severozapadu Hrvatske, već godinama ima garancijske fondove koji su se koristili, između ostalog, i za sufinansiranje takvih projekata. Bu- dući da su jedinice lokalne i područne samouprave, znači gradovi, opštine i županije vlasnici tih agencija, osnivači, drugim rečima, to su oni koji sufi- nansiraju. Odgovarajući na pitanje koji je najbolji model za organizovanje civil- nog društva u Srbiji, koji su prvi problemi koje treba rešiti izvršni direktor Građanskih inicijativa Miljenko Dereta je izneo svoje mišljenje: Jedan se- gment je pomenut ovde koji se čini da je važan a mi ga ovde u Srbiji traćimo, a to je faktor vreme. Imam utisak da naše civilno društvo pokazuje neobične znake nestrpljenja i očekuju da se stvari dogode preko noći. Moramo polako početi da učimo da nešto zahteva proces sazrevanja. Na primer, naša Fede- racija nevladinih organizacija Srbije koja je organizovana na teritorijalnom principu, možda sad treba da se preuredi i klasterizuje na novim osnovama, da se uspostavi druga vrsta umrežavanja unutar civilnog društva Na kraju skupa izvršni direktor Građanskih inicijativa Miljenko De- reta je pozdravio prisutne i zahvalio im se na učešću i doprinosu. 73
  • 73. Spisak učesnika/ca Prve međunarodne konferencije IME I PREZIME ORGANIZACIJA / INSTITUCIJA GRAD Izvršni direktor Građanskih inicijativa, MILJENKO DERETA Beograd ˝ko-predsedavajući FENSa Direktor demosEUROPA - Centre for European PAWEL SWIEBODA Warszawa, Poljska Strategy Regionalna razvojna agencija Slavonije i KORNELIJA MLINAREVIĆ Osijek, Hrvatska Baranje, menadžerka projekta Regionalni forum udruga Slavonije i Baranje, SONJA VUKOVIĆ Osijek, Hrvatska predsednica Balkan Civil society Development Network Skoplje, TANJA HAFNER ADEMI Coordinator Makedonija TANJA MIŠČEVIĆ Kancelarija za Evropske integracije Beograd Načelnik odseka za informisanje Ministarstva PERO BILUŠIĆ Zagreb, Hrvatska spoljnih poslova i Evropskih integracija SVETLANA LOGAR Strategic Marketing Beograd ABC Centar za sigurnost, mir i toleranciju, RADOMAN IRIĆ Vranje FENS SUZANA PONJAVIĆ Prijatelji dece Novog Beograda Beograd VLADIMIR PAUNOVIĆ MileniuM, FENS Kragujevac Tim Potpredsednika Vlade Republike Srbije za JELENA MARKOVIĆ Beograd implementaciju SSS Agencija za saradnju sa nevladinim GORAN ŠEHOVIĆ Beograd organizacijama i evropsku harmonizaciju JASNA FILIPOVIĆ Centar za razvoj neprofitnog sektora Beograd IVANA PONJAVIĆ Evropski pokret u Srbiji Beograd MELANIJA KOLOŠNJAI - Ukrštanje, FENS Novi Sad NENIN PAWEL CZERWINSKI AMBASADA POLJSKE Beograd 74
  View More