Izglītības un zinātnes ministrijai papildus nepieciešamais finansējums 2016.-2018.gadam

Izglītības un zinātnes ministrijai papildus nepieciešamais finansējums 2016.-

 1. Latvian Trade Union of Education and Science Emplo
  Izglītības un zinātnes ministrijai papildus nepieciešamais finansējums 2016.-
  Transcript Header:
  Izglītības un zinātnes ministrijai papildus nepieciešamais finansējums 2016.-2018.gadam
  Transcript Body:
  • 1. Izglītības un zinātnes ministrijai papildus nepieciešamais finansējums 2016.-2018.gadam 2015.gada 22.aprīlis
  • 2. 2016.gada budžeta sagatavošanas grafiks • Saskaņā ar MK 16.03.2015 rīkojuma Nr.124 «Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavošanas grafiku» pielikuma 7.punktu: - Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā jaunās politikas iniciatīvas līdz 2015. gada 1. jūnijam 2
  • 3. Ministru kabineta 13.04.2015 ārkārtas sēdes lēmums • MK 13.04.2015 ārkārtas sēdes protokola Nr.19 1.§, 6.punkts: – 6. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.prim panta otrajā daļā noteiktajam un ņemot vērā aktuālākās makroekonomiskās attīstības prognozes, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm negatavot un neiesniegt priekšlikumus jaunajām politikas iniciatīvām 2016., 2017. un 2018.gadam, izņemot veselības un izglītības jomu saistībā ar strukturālām reformām, kā arī iekšējās un ārējās drošības jomu. • Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.prim panta otrā daļa: – (2) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iesniedz priekšlikumus jaunām politikas iniciatīvām tikai tad, ja attiecīgajos nākamajos saimnieciskajos gados atbilstoši aktuālākajām makroekonomiskās attīstības prognozēm būs pieejami līdzekļi jauno politikas iniciatīvu finansēšanai. … 3
  • 4. Papildus nepieciešamais finansējums: [vēl tiek precizēts]: 2016.gadam – 116 071 287 euro 2017.gadam – 124 424 297 euro 2018.gadam – 139 220 900 euro 4
  • 5. Prioritātes [1] Pasākums Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums 2016.gadam 2017.gadam 2018.gadam Jaunā pedagogu atalgojuma sistēmai paredzamais finansējums IZM LM TM KM Mērķdotācijas pašvaldībām 39 294 568 39 294 568 39 294 568 Jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis 03.01.00 Augstskolas 03.11.00 Koledžas 03.03.00 zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās 4 225 000 6 930 000 9 760 000 Studiju izmaksu koeficientu minimāli nepieciešamā apmēra nodrošināšana kvalitatīva studiju procesa īstenošanai IZM KM VM ZM 11 633 757 11 633 757 11 633 757 Zinātnisko institūciju bāzes finansējuma palielināšana līdz tiesību aktos noteiktam apjomam 05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums 8 857 546 8 890 363 8 890 363 5
  • 6. Prioritātes [2] Pasākums Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums 2016.gadam 2017.gadam 2018.gadam Studiju un studējošo kredītu dzēšana, ja kredīta ņēmējam piedzimst bērns 03.04.00. Studējošo un studiju kreditēšana 42.01.00. Iestāžu darbības nodrošināšana 500 857 669 818 877 911 Studiju un studējošo kredītu dzēšanas nodrošināšana 03.04.00. Studējošo un studiju kreditēšana 307 026 527 043 732 215 Nacionālā kontaktpunkta kapacitātes stiprināšana Latvijas zinātnisko institūciju un uzņēmēju dalībai Eiropas Savienības programmās 42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana 98 843 98 843 98 843 6
  • 7. Pārējie pasākumi [1] Pasākums Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums 2016.gadam 2017.gadam 2018.gadam Par pirmsskolas pieejamību 01.05.00 Dotācija privātajām mācību iestādēm jauna programma „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no četru gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana 42.01.00 Iestāžu darbības nodrošināšana 13 651 275 13 651 275 13 651 275 Atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un pasaulē, atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un attīstībai 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde 438 800 415 200 422 800 Civilās aizsardzības („Cilvēkdrošība”) mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs 42.02.00 Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana 77 490 161 210 222 700 7
  • 8. Pārējie pasākumi [2] Pasākums Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums 2016.gadam 2017.gadam 2018.gadam Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai- starpsvētku pasākumu rīkošanai un Latvijas studentu līdzdalībai Dziesmu un deju svētku procesā 42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 180 000 260 000 700 000 Jauniešu iniciatīvas un uzņēmīguma veicināšanas programma 21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma jauna apakšprogramma 42.06.00 Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras darbības nodrošināšana 794 010 773 510 773 510 Lai pie palielināta pielāgoto sportistu skaita nodrošinātu valsts atbalstu nemainīgā līmenī, vienlaikus mazinot valsts atbalsta atšķirības starp olimpisko un paralimpisko kustību 09.25.00 Dotācija biedrības "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā sporta attīstībai 120 000 120 000 120 000 8
  • 9. Jautājumi? Paldies par uzmanību!
  • 10. Jautājumi? Paldies par uzmanību!
  View More