Iz imhai

sgk kurum içi uygulama

 1. rmznyldz
  sgk kurum içi uygulama
  Transcript Header:
  Iz imhai
  Transcript Body:
  • 1. İŞYERİ DOSYALARININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI
  • 2. İŞYERİ SİCİL NUMARALARININ İPTALİ  İşyerinin yanlış veya yersiz olarak tescil edildiğinin tespiti hâlinde, ünitece tescil işleminin iptali yapılır.  Aynı iş veya işyerine birden fazla sicil numarası verilmiş olduğunun anlaşılması hâlinde, sonradan verilen numaralar ünitece re’sen iptal edilir.  İptal edilen numaralar başka işyerine verilmez.  İşlemler sonradan verilen numaradan yürütülmüşse geriye dönük işlem yapmamak için diğer numaralar, işlem gören işyeri dosyasının numarasında birleştirilir.
  • 3. İŞYERİNİN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI Özel nitelikteki inşaat işyerleri ile İhale konusu işyerleri hariç olmak üzere Kapanma, Terk veya Tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en az iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmadığı, İşverenler tarafından bildirilen veya Kurumca tespit edilen işyeri dosyaları, sigortalı çalıştırılmaya son verilen tarih itibarıyla ünitece Kanun kapsamından çıkarılır. *Bu durum taahhütlü bir yazı ile işverene bildirilir.
  • 4. ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAAT İŞYERLERİ  Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır.  Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır.  Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir.
  • 5. KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARMA İŞLEMLERİ  Kapanma  Terk  Tasfiye olmadığı halde en az iki yıllık süreden bu yana sigortalı bildiriminde bulunulmadığı veya re’sen tahakkuk yapılmadığı anlaşılan işyerleri otomatik olarak Kanun Kapsamından çıkarılmaktadır.
  • 6. OTOMATİK KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARMA İŞLEMİ En az iki yıldan beri gayri faal olan işyerlerinin kanun kapsamından çıkartılması için İşveren sistemi ana menüden 1-3-4 nolu seçenek ile KKÇ Çıkış İşlemi Seçeneği işaretlenir. İşyeri sıra no: 1_______ - 9999999 girişi yapılacak Girişin yapılmasıyla işlemin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl öncesine gidilerek bulunan tarihten önceki ay/dönemde verilmesi gereken prim belgesinden başlanılarak işlemin yapıldığı tarihe kadar prim belgesi vermemiş işyerlerinin tamamı Kanun Kapsamından çıkartılacaktır. *Otomatik KKÇ ile kapsamdan çıkış işleminin yapıldığı tarih itibariyle 2 yıllık süreden bu yana aylık prim ve hizmet belgesi girişi yapılmamış tüm işyerlerinin KKÇ işleminin otomatik olarak yapılması ve KKÇ olan işyerlerinin listesinin alınması sağlanmıştır.
  • 7. OTOMATİK KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARMA İŞLEMİ ÖRNEK: Otomatik KKÇ işleminin yapıldığı tarihin 12.11.2013 olduğu varsayıldığında -Özel nitelikteki işyerlerinden 2011/Eylül ve sonrası aylara ilişkin prim belgesi vermemiş işyerleri, -Resmi nitelikteki işyerlerinden 2011/Ağustos ve sonrası aylara ilişkin prim belgesi vermemiş işyerleri, Kanun Kapsamından çıkartılacaktır. *Otomatik KKÇ işlemi ile işyeri dosyalarının tescil kütüklerinde bulunan, -KKÇ Sebep Kodu bölümüne 02(Gayri faal işyeri) -KKÇ Çıkış Bildirim Şekli Bölümüne 05(Otomatik KKÇ) Kodu verilmektedir.
  • 8. OTOMATİK KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARMA İŞLEMİNİN YAPILMA SÜRESİ  En az 2 yıllık süreden bu yana gayri faal olan işyeri dosyalarının Kanun kapsamından otomatik olarak çıkartılması işlemi İşyeri Tescil Servislerince her ay bir defa yapılacaktır.  İşyeri dosyalarının Kanun kapsamından otomatik olarak çıkartılmasının ardından sistemden alınacak liste Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servislerine intikal ettirilecek ve durum taahhütlü bir yazıyla işverene bildirilecektir.
  • 9. MANUEL KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARMA İŞLEMİ  Otomatik KKÇ ile yalnızca kapanma, terk veya tasfiye olmadığı halde en az iki yıllık süreden bu yana sigortalı çalıştırılmayan işyerleri kanun kapsamından çıkartılmaktadır.  Özel bina inşaatı, ihale konusu işlerin bitirilmesi veya devamlı nitelikteki işyerlerinin kapanma, terk veya tasfiye olduğunun tespiti halinde, bu nitelikteki işyerleri 2 yıllık süre göz önünde bulundurulmaksızın tespite esas belgelerin servise intikal ettiği tarihten itibaren 1 ay içinde Kanun kapsamından çıkartılacaktır.  Bu işlemin Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servislerince yapılabilmesi için işveren sistemi ana menüden 10-4-5 seçenekleri işaretlenmek suretiyle erişilen ‘’KANUN KAPSAMINDAN ÇIKIŞ VE İZ İŞLEMLERİ’’ ekranı mevcuttur.
  • 10. TEFTİŞTEN SARFINAZAR TUTANAĞI VE KKÇ FİŞİ Kanun kapsamından çıkış işleminin Hangi tarih itibariyle yapıldığı, Kanun kapsamından çıkış tarihi, Kanun kapsamından çıkış nedeni, Kanun kapsamından çıkış işlemini yapan personelin kullanıcı kodu, Kayıtlı olduğundan işyeri dosyalarının gerek otomatik olarak gerekse ayrı ayrı kanun kapsamından çıkartılması sırasında İşyerinin Teftişten Sarfınazar Tutanağı ve İşyerinin Kanun Kapsamından Çıkarılma Fişinin düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
  • 11. İZ İŞLEMLERİ Kanun Kapsamından Çıkartılan işyerlerinden; Borcu bulunmayan, İhbar, şikayet vb. durumları bulunmayan, Her türlü işlemleri tamamlanmış olan işyerlerinin iz kartlarının sistemden alınarak işyeri dosyalarının ize ayrılması gerekmektedir.
  • 12. İZ İŞLEMLERİ SAFHALARI  İşyeri tescil programındaki Tescil Listeme İşlemleri menüsünden İz Kartı Döküm başlıklı seçeneğe girilecektir.  İz Kartı Döküm başlıklı seçenekten girilecek sicil aralığında KKÇ olmuş ve borcu bulunmayan (0.25 Kuruş ve altı) işyerlerine ilişkin iz kartları alınacaktır.  Sistemden alınan iz kartları Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servislerinde çalışan personel, şef ve Müdür Yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra İz işlemlerinin yapılması için İşyeri Tescil Servisine gönderilecektir.  İşyeri Tescil Servisince sistem üzerinden iz işlemleri yapılarak İşyeri Dosyası İze Ayrılmıştır kaşesi basılacaktır.  İz kartı ilgili Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servislerine iade edilecektir.  Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servislerince iz işlemleri tamamlanan işyeri dosyaları İz Listesine kaydedilerek iz işlemleri sonuçlandırılacaktır.
  • 13. TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ BORCU BULUNAN İŞYERLERİNİN İZ İŞLEMLERİ  5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış  Haklarında ihbar, şikayet v.s durumlar bulunmayan İşyerlerinin TTK yönünden borç veya alacak kaydı olup olmadığı sorgulanmaksızın ize ayrılabilmesi ve sözkonusu işyeri dosyalarından son işlem tarihinden itibaren on yıl geçmiş olanlarının imha edilmesi Başkanlık Makamının 24/3/2009 tarihli OLUR’ları ile uygun görülmüştür.  5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartıldığı halde tasarrufu teşvik kesintisi borcu bulunması nedeniyle ize ayrılamayan işyeri dosyalarının ize ayrılması mümkün bulunmaktadır.
  • 14. İMHA İŞLEMLERİ Kanun Kapsamından Çıkartılan işyerlerinden; Borcu bulunmayan, İhbar, şikayet vb. durumları bulunmayan, Her türlü işlemleri tamamlanmış olan işyeri dosyaları ilgili Ünitece ize ayrılmakta ve ize ayrılan işyeri dosyaları ise, son işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçmiş ise DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca imha edilmektedir.
  • 15. EKSİK GÜN NEDENLERİNE İLİŞKİN BELGELERİN İMHA İŞLEMLERİ Ay içerisinde 30 günden az çalışanlardan eksik gün nedenleri; 06 (Kısmi istihdam) 07 (Puantaj kayıtları) 17 (Ev Hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olan sigortalılar eksik günleri borçlanabilecekler ve sigortalılardan ayrıca belge istenmeyecektir. * Borçlanmaya esas teşkil edecek bu belgelerin imha edilmemesi gerekmektedir.
  View More