How to log in Google Group

How to log in Google Group

 1. nodo50
  How to log in Google Group
  Transcript Header:
  How to log in Google Group
  Transcript Body:
  • 1. រប ចលប (How to Log In) ១. ចលប តម Google group ➢ វយ groups.google.com ➢ ចច Sign in (ម លរបខងម ) ២. មនផ%&ង Log in ម)យ ង,ញដចរ) ខងប 0ម ៖ ➢ បញល Email ដ លអកបនច ម ឧ. nodo50@yahoo.com ➢ បញល Password ➢ ចច Sign in
  • 2. ៣. ប => ស @AមដដលអD@បនចFGបHIG ➢ ចច ក ដ លអកបនច ម ចរបខងម ៖ Click ! ៤. ផ%&ងពLភគសររ សP @Aម (http://groups.google.com/group/khmer-unicode-troubleshoothing?hl=en) Logo ទង ស ក សទ អ រ ដ យ កមKhmerOS ក www.khmeros.info (ស ម លកង Pages ----> How to POST new Topic ស #ប$ Post នវច &ល$ម'(ងៗ ) + (ចប$ម*យបរបរណ-)
  View More