Биений юмгүйдэл- Bienii yumgvi del

Биений юмгүйдэл- Bienii yumgvi del

 1. doc
  Биений юмгүйдэл- Bienii yumgvi del
  Transcript Header:
  Биений юмгүйдэл- Bienii yumgvi del
  Transcript Body:
  • 1. 6 сар ба т нээс хугацаанд биений юмүү ирэхг й байхыг хэлнэү
  • 2.  Биений юмг йдэлийг дотор ньү 1. Жинхэнэ биений юмг йдэлү 2. Хуурамч биений юмг йдэлү 3. Физиологийн биений юмг йдэлү 4. Эмгэг биений юмг йдэлү - анхдагч - хоёрдогч гэж ангилдаг.
  • 3.  Хуурамчаар биений юм ирэхг й байхадү харааны товгор- нчин тархи – ндг вч –ө ө ө умайн тогтолцоонд м чл гт процессуудө ө хэвий явагдана. Гэхдээ биений юм цус гадагшаа ялгарч гарахг й . Зонхилохү тохиолдолд биений юм хуурамчаар ирэхг йү байх шалтгаан нь охин хальс , эсвэл умайн х з ний суваг , трээн наалдац байдаг.ү үү ү биений юм цус трээнд , умайд хааяаү гуурсан хоолойд цугларч хэвлийн х ндийө р орно.үү
  • 4. Биений юм огт ирэхг й жинхэнэ байхадү ндг вч , умай , харааны товгор- нчинө ө ө тархины тогтолцоонд б х биед м чл гтү ө ө рчл лт д явагдахг й , биений юмөө ө үү ү ирэхг й . Биенй юм жинхэнээр ирэхг йү ү байх нь физиологийн ба эмгэг байж болно. Физиологийн байдлаар биенийн юм ирэхг йү байх тохиолдол: - Бэлгийн бойжлын едээ байгаа охидодү - Х х л байх хугацаандө үү - Жирэмсэн байх хугацаанд - Цэвэршилтийн дараах едү
  • 5.  Биений юм эмгэгээр ирэхг й байх ньү - Бие махбодийн , т в мэдрэлийн системийнө янз б рийн хэсгийн , умайн , ндг вчийн,ү ө ө зах хязгаарын дотоод ш рлийнүү булчирхайн х нд явцтай вчн дү ө үү - Бодисын солилцооны алдагдал зэргээс шалтгаална.
  • 6.  Биений юм 15-16 нас , т нээс дээш насандүү ирэхг й байхыг анхдагч биений юмг йдэлү ү гэнэ.  Биений юм анхдагчаар ирэхг й байгаа нийтү вчт ний 50-60% нь бэлэг эрхтний х жлийнө ө ө гажиг , хромсомын эмгэгээс шалтгаална. Дотор нь : гонадын гонадын биш
  • 7.  Гонадын биений юмг йдэл нь голчлонү хромсомын гажгаас хамааралтай байдаг ба м н генийн хувиралттай холбоотой байжө болдог. 1 . Гонадын х гжил рчл гдс нө өө ө ө 2 . Тестикулын сахалжилт эршилт 3 . ндг вчний ажиллагааны анхдагчӨ ө дутагдал
  • 8.  Гонадын биш шалтгаанааар сдэг биенийүү юмг йдэл ньү - Т в мэдрэлийн систем ба харааны товгор –ө нчин тархины гэмтэлтэйө - Б рний булчирхайн гадаргын т р лхийнөө ө ө хэт х всийлттэйө - Бамбай булчирхайн дутагдалтай - Умайн салстын г нзгий рчл лттэйгээсү өө ө снэ.үү
  • 9. Нэг удаа ч гэсэн ирж байгаад дахин ирээг йгхоёрдогч биений юмг йдэл гэнэ.ү ү Биений юмны м чл г тогтмолжсоны дарааө ө хоруу н л тэй гэмтээх х чин з йлсийнө өө ү ү н л г р 2догч биений юмг йдэл снэ .ө өө өө ү үү Н л л х х чин з йлс нь :ө өө ө ү ү - Ер нхий ба бэлэг эрхтний гажигө - Х хэд ахуй болон св р насанд вчилс нүү ө ө ө ө вчн дө үү - Хэт ядаргаа , сэтгэх йн х чтэй урвалуудү ү - Генийн гаралиай дотоод ш рлийн болонүү бусад эрхтэн тогтолцооны дутуу х гжил.ө
  • 10.  Харааны товгор- нчин тархи, ндг вч ,ө ө ө умайн тогтолцооны гэмтлийн т вшингээсү хамааруулж 1. Т в мэдрэлийн тогтолцооны рчл лттэйө өө ө холбоотой харааны товгорын гаралтай биений юмг йдэлү 2. нчин тархиныӨ 3. ндг вчийнӨ ө 4. Умайн гаралтай
  • 11.  Харааны товгорын гаралтай биений юмг йдэл:ү Ихэвчлэн йл ажиллагааны , хааяа органик шинжү чанартай байна. нд нь :Үү -хэт х чдэлийн байдлаас ссэн сэтгэцийн гаралтайү үү биений юмг йдэлү -Биений юмг йтэл хэт с жилттэй хавсарсан байхү үү - Х хэдтэй болох х сэлд автагдсантайүү ү холбоотойгоор мэдэгдэх йц хуурамч жирэмслэлтү буй болно - Мэдрэлийн гаралтай хоолонд дург й болохү рчл лт голдуу сэтгэцийн гэмтлийн суурин дээрөө ө снэ.үү - Тураах вчн д , хордлогийн суурин дээр сэдээгчө үү хз дарангуйлагдсаны улмаас снэ.үү
  • 12.  нчин тархины гаралтай : энэ вчний ндэс ньӨ ө ү нчин тархины булчирхайлаг хэсэгт органикө гэмтэл гарсанд оршино.2 б лэгт хуваана.ү 1 . нчин тархины булчирхайлаг хэсг дэдӨ үү хжлийн рчл лт ссэнээс буй болох биенийү өө ө үү юмг йдэл шиханы хам шинж , симмандынү вчин ө 2 . нчин тархины хавдрын улмаас ссэнӨ үү биений юмг йдэл Иценко-Кушингын вчин ,ү ө акромегали Бодисын солилцоо буурна, хэт эцэж турна, бэлэг эрхтний хатингаршил , цус багадах , бамбай б рний дээд булчирхайн йл ажиллагааөө ү буурах шинжээр илэрнэ.
  • 13.  ндг вчийн гаралтай биений юмг йдэл:Ө ө ү Дараах хэлбэр дтэй:үү - ндг вчийн цагаас мн х дутагдлын эртӨ ө ө ө цэвэрших ед уг эрхтний а хэвийнхээс этү ү буурна 30-35 насанд - ндг вчийн хатуурал – уйланхайтай байхадӨ ө ндг вчинд стеройд даавар ялгарах аө ө ү алдагдана. Эмнэл з йд: рг йдэл , таргалалт , хэтү ү ү н с жилт , биений юм ирэхг йө өө ү , ндг вч д томорч хатуурна,ө ө үү
  • 14.  Умайн гаралтай биений юмг йдэл:ү Энэ хэлбэрийн биений юмг йдэл эмгэгийнү анхдагч голомт умайн салстад буй болсноос снэ. нд :үү Үү - Умайн салстын суурь еийг гэмтээснээсү - Т рсний дараах болон зохиомлоор р х нд хө ү ө ө ед умайн салстыг нэлэнх йд нь гэмтээхү ү - Умайн салстыг йодын хандаар т лсэн ,ү х лд х эмчилгээ зэрэг н л лн .ө өө ө өө ө Эмнэл з йд: бие суларна, уйламтгай , ухаанү санаа суларч мартамхай болох , х д лм рийнө ө ө чадвар буурна, хэт х л рн , н р чинэрчө ө ө үү халуун оргино, толгой вд н .ө ө ө
  • 15.  Анамнез  Ер нхий злэг хийхө ү  Эмэгтэйч дийн тусгайлсан злэг ,үү ү шинжилгээ
  • 16.  Биений юмг йдлийг н хц лд лж байгааү ө ө үү ндсэн вчний буюу шалтгаан з йн эсрэгү ө ү эмчилгээ хийнэ.  Шалтгаан тодорхойг й ед биений юмны аү ү ү зохицуулдаг т в дийн алдагдсан а-г сэргээхө үү ү эмчилгээ хийнэ.  Хавдарг й ед эмэн эмчилгээү ү  Харааны товгор нчин тархины тогтолцооныө а –ны алдагдалтай ед вчт нд амралтыгү ү ө ө зохицуулах , тайвшруулах, биеийн тамираар хичээлл лэх, цаг уурын эмчилгээ илүү үү ашигтай.
  • 17.  ндг вчний а –ны дутагдалд суурилсанӨ ө ү эмгэгийн ед даавар эмчилгээг хийнэ.ү  Хурц явцтай халдварт вчн дээс ссэнө үү үү бол ндсэн вчинг эмчлэхү ө  Мэдрэлийн гаралтай биений юмг йдэлийнү ед сэтгэл засалү  Биеийн эсэрг цэл сайжруулах эмчилгээүү  ндг вчийн т р лхийн согогтой уг эрхтнийӨ ө ө ө хэлбэртэй ед ечилсэн орлох дааварү ү болон ндг вчийн эд суулгах эмчилгээгө ө хийнэ
  • 18. Биений юмг йдэлдү д рт 1 удаа м чл гийнӨ ө ө ө 1-25 дахь хоногт эстроген хэрэглэнэ. Дюфастоныг 1 шахмалаар д рт 2 удааө ө м чл гийн 11-25 дахьө ө хоногт тус тус хэрэглэнэ.
  View More