Bab 13 alasan penghapusan pidana

Bab 13 alasan penghapusan pidana

 1. Nuelimmanuel22
  Bab 13 alasan penghapusan pidana
  Transcript Header:
  Bab 13 alasan penghapusan pidana
  Transcript Body:
  • 1. AlasanAlasanhapusnyahapusnyapidanapidana
  • 2. Alasan hapusnyaAlasan hapusnyapidanapidana Hilangnya sifat melawan hukum =Hilangnya sifat melawan hukum =alasan pembenar / menghalalkanalasan pembenar / menghalalkanperbuatan yg pd umumnya merupakanperbuatan yg pd umumnya merupakantindak pidanatindak pidana Sifat melawan hukum tetap ada, tapiSifat melawan hukum tetap ada, tapipetindak tidak dapatpetindak tidak dapatdipertanggungjawabkan = alasandipertanggungjawabkan = alasanpemaafpemaaf
  • 3. 1. Menghalalkan1. Menghalalkanperbuatan / alasanperbuatan / alasanpembenarpembenar(fait justificatief)(fait justificatief) Keperluan membela diri / noodweer : PsKeperluan membela diri / noodweer : Ps49 (1)49 (1) Ada peraturan UU yg pelaksanaannyaAda peraturan UU yg pelaksanaannyajustru berupa perbuatan ybs : Ps 50justru berupa perbuatan ybs : Ps 50 Bila perbuatan ybs itu dilakukan utkBila perbuatan ybs itu dilakukan utkmelaks perintah jabatan yg diberikanmelaks perintah jabatan yg diberikanoleh penguasa yg berwenang : Ps 51 (1)oleh penguasa yg berwenang : Ps 51 (1)
  • 4. 2. Memaafkan pelaku2. Memaafkan pelaku(fait d’excuse)(fait d’excuse) Tidak mampu bertanggung jawab : Ps 44Tidak mampu bertanggung jawab : Ps 44(1)(1) Paksaan yg tidak dapat dicegah /Paksaan yg tidak dapat dicegah /overmacht : Ps 48overmacht : Ps 48 Melanggar batas membela diri disebabkanMelanggar batas membela diri disebabkanperasaan goyang sbg akibat serangan thdperasaan goyang sbg akibat serangan thddirinya : Ps 49 (2)dirinya : Ps 49 (2) Perintah jabatan yg tidak sah : Ps 51 (2)Perintah jabatan yg tidak sah : Ps 51 (2)
  • 5. Psl 50 KUHP:psl 50 KUHP: Barang siapamelakukan perbuatan untukmelaksanakan ketentuan UU, tidakdipidana1. Ttg apa yang dimaksud dengan ketentuan UU;2. Ttg apa yang dimaksud dengan perbuatan; dan3. Ttg apa yang dimaksud melaksanakan ketentuan UU.JAWAB:1. Semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah2. Perbuatan adalah suatu Tindak Pidana3. Hoog Raad dlm ARREST 28-10-1895 menyatakan “menjalankanUU tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yangdiperintahkan oleh UU, akan tetapi lebih luas lg, ialah meliputipula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yangdiberikan oleh suatu UU”
  • 6. Contoh melaksanakan ketentuanContoh melaksanakan ketentuanUU psl 50 KUHP:UU psl 50 KUHP:penyidik diberi kewenangan utkPenyidik diberi kewenangan utkmelakukan Penangkapan danmelakukan Penangkapan danPenahanan (psl 16 ayat 2Penahanan (psl 16 ayat 2KUHAP)KUHAP)MASUK DALAM ALASAN PEMBENAR
  • 7. Psl 51 (1): barang siapa melakukan perbuatanPsl 51 (1): barang siapa melakukan perbuatanuntuk melaksanakan perintah jabatan yanguntuk melaksanakan perintah jabatan yangdiberikan oleh penguasa yang berwenang, tidakdiberikan oleh penguasa yang berwenang, tidakdipidanadipidanaSyarat harus ada hubungan publik antara orangyang memberi perintah dan orang yang diberiperintahContoh:penyelidik mendapat perintah dari Penyidik (psl16 ayat ke 1 KUHAP) untuk menangkap seorangtersangka. Antara penyelidik dan Penyidikmempunyai hubungan publik berdasarkanUndang-Undang
  • 8. Psl 51 ayat (2):psl 51 ayat (2):perintah jabatan tanpa wewenangperintah jabatan tanpa wewenangtidak menyebabkan hapusnyatidak menyebabkan hapusnyapidana, kecuali apabila yangpidana, kecuali apabila yangmenerima perintah, dengan itikadmenerima perintah, dengan itikadbaik mengira bahwa perintahbaik mengira bahwa perintahdiberikan dengan wewenang, dandiberikan dengan wewenang, danpelaksanaannya termasuk dalampelaksanaannya termasuk dalamlingkungan pekerjaannyalingkungan pekerjaannya
  • 9. 1. Syarat subyektif, ialah dengan itikad baik diamengira bahwa perintah itu adalah sah;2.Syarat obyektif, ialah pada kenyataannyapelaksanaan perintah itu masuk dalam bidangtugas pekerjaanya
  • 10. Selain alasan diatas ada alasan2Selain alasan diatas ada alasan2lain sbg penghapus PIDANAlain sbg penghapus PIDANAA. Terpidana meninggal dunia (psl 83KUHP)B. Daluarsa (verjaring)C. AmnestiD. Grasi
  View More